Ordinul MFP nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

Ministerul Finanţelor Publice

ORDINUL nr. 3103/2017

privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

Cuprinde toate modificările la zi.

*) Pentru asociaţiile de proprietari, a se vedea Anexa nr. 2 – REGLEMENTĂRI CONTABILE privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial

**) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin, astfel cum a fost modificat prin O. nr. 3.456/2018, de la începutul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2019. (a se vedea art. IV din O. nr. 3.456/2018)

 ***) Notă importantă:

    Pentru aplicarea reglementărilor contabile, a se vedea prevederile pct. 2 din anexa nr. 1 şi pct. 1 din anexa nr. 2.

    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

    Art. 1 – (1) Se aprobă Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    (2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică de către asociaţii, fundaţii, federaţii sau alte organizaţii de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi de către alte persoane juridice înfiinţate în baza unor acte normative speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial, care au obligaţia, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale.

    (3) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se referă, în principal, la activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială, desfăşurate de către persoanele juridice fără scop patrimonial şi, în subsidiar, la activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către aceste persoane juridice. Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aceste reglementări se completează, după caz, cu Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    Art. 2 – (1) Se aprobă Reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    (2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică de către unităţile de cult, asociaţiile de proprietari şi de către persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă.

    (3) Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situaţii financiare anuale.

    Art. 3 – (1) Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România, prevăzute la art. 1 alin. (2), organizează şi conduc evidenţă contabilă proprie, potrivit reglementărilor contabile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale.

    (2) Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România, se include în situaţiile financiare anuale ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări.

    Art. 4 – (1) În aplicarea reglementărilor contabile prevăzute la art. 1 alin. (1), entităţile trebuie să dezvolte politici contabile proprii, care se aprobă de administratori sau de către alte persoane care au obligaţia gestionării entităţii respective.

    (2) În cazul entităţilor care, potrivit legii sau actului de înfiinţare, nu au administratori, referirile la „administratori” se vor citi ca referiri la persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective.

    Art. 5 – În cazul în care aplicarea reglementărilor contabile prevăzute la art. 1 alin. (1) impune modificarea unor tratamente contabile, aceasta nu determină corecţii ale operaţiunilor contabile generate de evenimente anterioare intrării în vigoare a acestor reglementări.

    Art. 6 – Pe durata deţinerii statutului de utilitate publică, situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condiţiile legii.

    Art. 7 – Sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial sunt cele prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Art. 8 – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

    Art. 9 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 şi 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.

    Art. 10 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

    Anexa Nr. 1

REGLEMENTĂRILE CONTABILE

pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

    Cap. 1

    Arie de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare

    1. – (1) Prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi depunere a situaţiilor financiare anuale, Planul de conturi general, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.

    (2) Prezentele reglementări se completează cu prevederile Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul entităţilor care desfăşoară şi activităţi economice.

    (3) Prezentele reglementări contabile stabilesc modul de contabilizare a operaţiunilor efectuate, nu încadrarea acestora în activităţi fără scop patrimonial sau activităţi economice.

    Secţiunea 1.1

    Arie de aplicabilitate

    2. – Prezentele reglementări se aplică de către următoarele categorii de persoane, denumite în continuare entităţi:

    a) persoanele juridice fără scop patrimonial înfiinţate în baza legislaţiei din România: asociaţii, fundaţii, federaţii sau alte organizaţii de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi alte persoane juridice înfiinţate în baza unor acte normative speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial;

    b) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România;

    c) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România;

    d) subunităţile fără personalitate juridică, din România, care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în străinătate.

    3. – (1) Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România se include în situaţiile financiare anuale ale persoanei juridice române fără scop patrimonial şi se raportează pe teritoriul României, potrivit prezentelor reglementări.

    (2) Subunităţile fără personalitate juridică prevăzute la pct. 2 lit. b) şi c) au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentelor reglementări, astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale.

    4. – (1) În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o persoană juridică română fără scop patrimonial şi o persoană juridică străină fără scop patrimonial, contabilitatea se ţine de către persoana desemnată de asociaţi, care răspunde potrivit legii.

    (2) La organizarea şi conducerea contabilităţii asocierii în participaţie trebuie avute în vedere atât prezentele reglementări, cât şi cerinţele care rezultă din alte prevederi legale.

    (3) Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, asocierilor în participaţie între persoane juridice străine (nerezidente) fără scop patrimonial, înregistrate în România. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere să îndeplinească obligaţiile fiscale organizează şi conduce evidenţa contabilă a asocierii, astfel încât să se poată determina informaţiile şi obligaţiile prevăzute de lege, fără a întocmi situaţii financiare anuale.

    5. – (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională.

    (2) Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută.

    (3) Prin valută se înţelege altă monedă decât leul.

    Secţiunea 1.2

    Definiţii

    6. – În înţelesul prezentelor reglementări se aplică următoarele definiţii:

    1. interes de participare înseamnă drepturi în capitalul altor entităţi, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste entităţi, sunt destinate să contribuie la activitatea entităţii care deţine drepturile respective. Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi reprezintă un interes de participare, dacă depăşeşte un prag procentual de 20%;

    2. active imobilizate înseamnă activele care sunt destinate să servească o perioadă îndelungată activităţile entităţii, respectiv mai mare de un an;

    3. cifră de afaceri netă privind activitatea economică înseamnă sumele obţinute din vânzarea de produse şi prestarea de servicii după deducerea reducerilor comerciale şi a taxei pe valoarea adăugată şi a altor impozite direct legate de cifra de afaceri;

    4. cost de achiziţie înseamnă preţul datorat şi eventualele cheltuieli conexe minus eventualele reduceri ale costului de achiziţie.

    În acest sens, costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective.

    În costul de achiziţie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.

    Cheltuielile de transport sunt incluse în costul de achiziţie şi atunci când funcţia de aprovizionare este externalizată;

    5. cost de producţie înseamnă preţul de achiziţie al materiilor prime şi al materialelor consumabile şi alte cheltuieli care pot fi atribuite direct bunului în cauză.

    Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie, costul proiectării produselor, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora.

    Costurile de conversie (prelucrare) a stocurilor includ costurile direct legate de unităţile produse, cum ar fi costurile cu manopera directă. De asemenea ele includ şi alocarea sistematică a regiei fixe şi variabile de producţie generată de transformarea materialelor în produse finite. Regia fixă de producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care rămân relativ constante, indiferent de volumul producţiei. Regia variabilă de producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care variază direct proporţional sau aproape direct proporţional cu volumul producţiei, cum sunt materialele indirecte şi forţa de muncă indirectă.

    În situaţia în care anumite costuri (regii) generale sau costuri de proiectare a produselor pot fi identificate ca având legătură cu unele stocuri, acestea se includ în costul stocurilor respective.

    În costul de producţie al bunului se include o proporţie rezonabilă din cheltuielile de regie fixe sau variabile atribuibile indirect bunului în cauză, în măsura în care acestea se referă la perioada de producţie. Includerea în costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvată în măsura în care reprezintă costuri suportate pentru a aduce stocurile în locul şi forma dorite.

    În costul de producţie nu se includ costurile de distribuţie;

    6. ajustări de valoare înseamnă ajustările destinate să ţină cont de modificările valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă modificarea este definitivă sau nu.

    Ajustările negative de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, şi/sau ajustări provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării respective;

    7. entităţi afiliate înseamnă două sau mai multe entităţi din cadrul unui grup;

    8. grup înseamnă o persoană juridică fără scop patrimonial şi toate filialele acesteia;

    9. entitate asociată înseamnă o entitate în care o altă entitate are un interes de participare şi ale cărei politici de exploatare şi financiare fac obiectul unei influenţe semnificative exercitate de cealaltă entitate.

    Se consideră că o entitate exercită o influenţă semnificativă asupra altei entităţi dacă deţine cel puţin 20% din drepturile de vot ale acţionarilor sau asociaţilor respectivei entităţi. Ca urmare, existenţa unei entităţi asociate presupune îndeplinirea cumulativă a două condiţii, respectiv deţinerea unui interes de participare în cealaltă entitate şi exercitarea influenţei semnificative asupra politicilor de exploatare şi financiare ale acesteia.

    Cap. 2

    Dispoziţii şi principii generale

    Secţiunea 2.1

    Dispoziţii generale

    7. – Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate, constituie un tot unitar.

    8. – Obiectivul situaţiilor financiare anuale îl constituie furnizarea de informaţii despre poziţia financiară şi performanţa financiară ale unei persoane juridice fără scop patrimonial, utile unei categorii largi de utilizatori.

    9. – (1) Elementele direct legate de evaluarea poziţiei financiare, reflectate prin bilanţ, sunt activele, datoriile şi capitalurile proprii.

    (2) În înţelesul prezentelor reglementări:

    a) un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut în contabilitate şi prezentat în bilanţ atunci când este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către entitate şi activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat/evaluată în mod credibil;

    b) o datorie reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. O datorie este recunoscută în contabilitate şi prezentată în bilanţ atunci când este probabil că o ieşire de resurse încorporând beneficii economice va rezulta din decontarea unei obligaţii prezente şi când valoarea la care se va realiza această decontare poate fi evaluată în mod credibil;

    c) capitalurile proprii reprezintă totalitatea surselor proprii de finanţare aflate la dispoziţia persoanei juridice fără scop patrimonial, rămase după deducerea din totalul activelor a datoriilor acesteia.

    (3) Beneficiile economice reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau echivalente de numerar către entitate. Această contribuţie se reflectă fie sub forma creşterii intrărilor de numerar, fie sub forma reducerii ieşirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de producţie.

    10. – (1) Elementele direct legate de evaluarea performanţei financiare, prin intermediul contului rezultatului exerciţiului, sunt veniturile şi cheltuielile.

    (2) În înţelesul prezentelor reglementări:

    a) veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din majorarea, potrivit legii, a aporturilor de capital;

    b) cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din reducerea, potrivit legii, a aporturilor de capital.

    (3) Veniturile sunt recunoscute în contul rezultatului exerciţiului atunci când se poate evalua în mod credibil o creştere a beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii. Recunoaşterea veniturilor se realizează simultan cu recunoaşterea creşterii de active sau reducerii datoriilor.

    (4) Cheltuielile sunt recunoscute în contul rezultatului exerciţiului atunci când se poate evalua în mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o creştere a valorii unei datorii. Recunoaşterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoaşterea creşterii valorii datoriilor sau reducerii valorii activelor (de exemplu, drepturile salariale angajate sau amortizarea mijloacelor de transport).

    11. – Situaţiile financiare anuale se întocmesc în mod clar şi în concordanţă cu prevederile prezentelor reglementări.

    12. – Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a excedentului/profitului sau deficitului/pierderii privind activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice.

    13. – Dacă, în cazuri excepţionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementări este incompatibilă cu obligaţiile prevăzute la pct. 12, dispoziţia respectivă nu se aplică, pentru a oferi o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a excedentului/profitului sau deficitului/pierderii entităţii.

    14. – Ministerul Finanţelor Publice şi alte autorităţi de reglementare pot solicita persoanelor juridice fără scop patrimonial să prezinte în situaţiile financiare anuale unele informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanţă cu prezentele reglementări.

    Secţiunea 2.2

    Principii generale de raportare financiară

    15. – Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină valoarea la care elementele situaţiilor financiare anuale sunt recunoscute în contabilitate şi prezentate în bilanţ, respectiv bilanţul prescurtat, şi în contul rezultatului exerciţiului, respectiv contul prescurtat al rezultatului exerciţiului.

    16. – Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale sunt recunoscute şi evaluate în conformitate cu principiile generale prevăzute de prezentele reglementări.

    17. – (1) Principiul continuităţii activităţii. Trebuie să se prezume că entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii. Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii.

    (2) O entitate nu va întocmi situaţiile financiare anuale pe baza principiului continuităţii activităţii dacă organele de conducere stabilesc după data bilanţului fie că intenţionează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora.

    18. – Principiul permanenţei metodelor. Politicile contabile şi metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.

    19. – (1) Principiul prudenţei. La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoaşterea şi evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă şi, în special:

    a) în contul rezultatului exerciţiului poate fi inclus numai excedentul/profitul realizat la data bilanţului;

    b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;

    c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este deficit/pierdere sau excedent/profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului rezultatului exerciţiului.

    (2) Activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. Totuşi, exercitarea prudenţei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaţiile financiare anuale nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

    20. – În afara sumelor recunoscute în conformitate cu pct. 19 alin. (1) lit. b) trebuie recunoscute toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale care au apărut în cursul exerciţiului financiar respectiv sau în cursul unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia.

    21. – (1) Principiul contabilităţii de angajamente. Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare anuale ale perioadelor aferente. Astfel, trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor.

    (2) Veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile şi veniturile aferente, cu evidenţierea distinctă a acestor venituri şi cheltuieli.

    (3) Principiul contabilităţii de angajamente se aplică inclusiv la recunoaşterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadenţa acesteia.

    22. – (1) Principiul intangibilităţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.

    (2) În cazul modificării politicilor contabile şi al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanţul perioadei anterioare celei de raportare.

    (3) Înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente, precum şi a modificării politicilor contabile nu se consideră încălcare a principiului intangibilităţii.

    23. – Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii. Componentele elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate separat.

    24. – (1) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă.

    (2) Toate creanţele şi datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative.

    (3) Eventualele compensări între creanţe şi datorii faţă de aceeaşi entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale, pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanţelor şi veniturilor, respectiv a datoriilor şi cheltuielilor corespunzătoare.

    (4) În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidenţiază distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din evidenţă şi cea de cumpărare/intrare în evidenţă, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor aferente operaţiunilor. Tratamentul contabil este similar şi în cazul prestărilor reciproce de servicii.

    25. – Principiul evaluării la cost de achiziţie sau cost de producţie. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. Cazurile în care nu se foloseşte costul de achiziţie sau costul de producţie sunt cele prevăzute de prezentele reglementări.

    26. – În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale se aplică prevederile cap. 3 secţiunea 3.4 „Reevaluarea imobilizărilor corporale”.

    Secţiunea 2.3

    Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări şi evenimente ulterioare datei bilanţului

    2.3.1. Politici contabile

    27. – (1) Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.

    (2) Exemple de politici contabile sunt următoarele: reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.

    28. – (1) Administratorii trebuie să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie.

    (2) Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate.

    (3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate prevederile cuprinse în prezentele reglementări.

    29. – (1) Modificările politicilor contabile pot fi determinate de decizii ale unei autorităţi competente şi care se impun entităţii (modificarea de reglementare) sau la iniţiativa entităţii, în scopul obţinerii unor informaţii mai credibile şi mai relevante.

    (2) Modificarea de politică contabilă la iniţiativa entităţii poate fi determinată de:

    – o modificare excepţională intervenită în situaţia entităţii sau în contextul economico-financiar în care aceasta îşi desfăşoară activitatea;

    – obţinerea unor informaţii mai credibile şi mai relevante.

    (3) Schimbarea conducătorilor entităţii nu justifică modificarea politicilor contabile.

    (4) Nu se consideră modificări ale politicilor contabile:

    a) aplicarea unei politici contabile pentru tranzacţii, alte evenimente sau condiţii care diferă, ca fond, de cele care au avut loc anterior; şi

    b) aplicarea unei noi politici contabile pentru tranzacţii, alte evenimente sau condiţii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

    (5) Aplicarea iniţială a politicii de reevaluare a imobilizărilor corporale trebuie tratată ca o reevaluare, potrivit cap. 3 secţiunea 3.4 „Reevaluarea imobilizărilor corporale”.

    30. – (1) Efectele modificării politicilor contabile aferente exerciţiilor financiare precedente se înregistrează pe seama rezultatului reportat (contul 1173 „Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”), dacă efectele modificării pot fi cuantificate.

    (2) Efectele modificării politicilor contabile aferente exerciţiului financiar curent se contabilizează pe seama conturilor de cheltuieli şi venituri ale perioadei.

    (3) Dacă efectul modificării politicii contabile este imposibil de stabilit pentru perioadele trecute, modificarea politicilor contabile se efectuează pentru perioadele viitoare, începând cu exerciţiul financiar curent şi exerciţiile financiare următoare celui în care s-a luat decizia modificării politicii contabile.

    (4) În cazul modificării politicilor contabile pentru o perioadă anterioară, entităţile trebuie să ia în considerare efectele fiscale ale acestora.

    2.3.2. Corectarea erorilor contabile

    31. – (1) Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente.

    (2) Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.

    32. – (1) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare anuale ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza sau de a nu utiliza informaţii credibile care:

    a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare anuale pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

    b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.

    (2) Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.

    (3) În înţelesul prezentelor reglementări, erorile din perioadele anterioare se referă inclusiv la prezentarea eronată a informaţiilor în situaţiile financiare anuale.

    33. – (1) Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectuează pe seama contului rezultatului exerciţiului.

    (2) Corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat (contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”).

    (3) Erorile nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuşi, potrivit politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului rezultatului exerciţiului.

    (4) Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influenţeze informaţiile financiar-contabile. Se consideră că o eroare este semnificativă dacă aceasta ar putea influenţa deciziile utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare anuale. Analizarea dacă o eroare este semnificativă sau nu se efectuează în context, având în vedere natura sau valoarea individuală ori cumulată a elementelor.

    34. – (1) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii.

    (2) În cazul erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informaţiilor comparative prezentate în situaţiile financiare anuale.

    35. – Înregistrarea stornării unei operaţiuni contabile aferente exerciţiului financiar curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii iniţiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversă a acesteia (stornare în negru), în funcţie de politica contabilă şi programele informatice utilizate.

    2.3.3. Estimări

    36. – (1) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor, unele elemente ale situaţiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimări ale: uzurii morale a stocurilor; duratei de viaţă utile, precum şi a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile (metoda de amortizare) etc.

    (2) Procesul de estimare implică raţionamente bazate pe cele mai recente informaţii credibile avute la dispoziţie. O estimare poate necesita revizuirea, dacă au loc schimbări privind circumstanţele pe care s-a bazat această estimare sau ca urmare a unor noi informaţii sau a unei mai bune experienţe. Prin natura ei, revizuirea unei estimări nu reprezintă corectarea unei erori.

    (3) O modificare în baza de evaluare aplicată reprezintă o modificare în politica contabilă şi nu reprezintă o modificare în estimările contabile. Dacă entitatea are dificultăţi în a face distincţie între o modificare de politică contabilă şi o modificare de estimare, aceasta se tratează ca o modificare a estimării.

    (4) Efectul modificării unei estimări contabile se recunoaşte prospectiv prin includerea sa în rezultatul:

    – perioadei în care are loc modificarea, dacă aceasta afectează numai perioada respectivă (de exemplu, ajustarea pentru deprecierea creanţelor); sau

    – perioadei în care are loc modificarea şi al perioadelor viitoare, dacă modificarea are efect şi asupra acestora (de exemplu, durata de viaţă utilă a imobilizărilor corporale).

    2.3.4. Evenimente ulterioare datei bilanţului

    37. – Evenimentele care apar după data bilanţului pot furniza informaţii suplimentare referitoare la perioada raportată faţă de cele cunoscute la data bilanţului. Dacă situaţiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare, dacă informaţiile respective se referă la condiţii (evenimente, operaţiuni etc.) care au existat la data bilanţului.

    38. – (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt aprobate.

    (2) Evenimentele ulterioare datei bilanţului includ toate evenimentele ce au loc până la data la care situaţiile financiare anuale sunt aprobate, chiar dacă acele evenimente au loc după declararea publică a unor informaţii financiare.

    (3) Pot fi identificate două tipuri de evenimente ulterioare datei bilanţului:

    a) cele care fac dovada condiţiilor care au existat la data bilanţului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale; şi

    b) cele care oferă indicaţii despre condiţii apărute ulterior datei bilanţului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanţului nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale.

    39. – (1) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, entitatea ajustează valorile recunoscute în situaţiile sale financiare, pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilanţului.

    (2) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului care conduce la ajustarea situaţiilor financiare anuale şi care impune ajustarea de către entitate a valorilor recunoscute în situaţiile sale financiare anuale sau recunoaşterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute este soluţionarea ulterioară datei bilanţului a unui litigiu care confirmă că entitatea are o obligaţie prezentă la data bilanţului. Entitatea ajustează orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu, sau recunoaşte un nou provizion.

    40. – (1) În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanţului care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, entitatea nu îşi ajustează valorile recunoscute în situaţiile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilanţului.

    (2) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului care nu conduce la ajustarea situaţiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piaţă a valorilor mobiliare deţinute de entitate, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt aprobate.

    (3) Dacă o entitate primeşte, ulterior datei bilanţului, informaţii despre condiţiile ce au existat la data bilanţului, entitatea trebuie să actualizeze prezentările de informaţii ce se referă la aceste condiţii, în lumina noilor informaţii.

    Cap. 3

    Reguli generale de evaluare

    Secţiunea 3.1

    Evaluarea la data intrării în entitate

    41. – (1) La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:

    a) la cost de achiziţie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

    b) la cost de producţie – pentru bunurile produse în entitate;

    c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării – pentru bunurile reprezentând aport la capital;

    d) la valoarea justă – pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

    În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi, respectiv, valoarea justă se substituie costului de achiziţie.

    (2) Valoarea justă a activelor se determină, în general, în funcţie de preţul pieţei, printr-o evaluare efectuată, de regulă, de evaluatori autorizaţi, potrivit legii. În situaţia în care nu există date pe piaţă privind valoarea justă, din cauza naturii specializate a activelor şi a frecvenţei reduse a tranzacţiilor, valoarea justă se poate determina prin alte metode utilizate, de regulă, de către evaluatori autorizaţi, potrivit legii.

    42. – (1) Reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajustează, în sensul reducerii, costul de achiziţie al bunurilor. Atunci când achiziţia de produse şi primirea reducerii comerciale sunt tratate împreună, reducerile comerciale primite ulterior facturării ajustează, de asemenea, costul de achiziţie al bunurilor.

    (2) Dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziţie acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achiziţionate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, astfel:

    a) pe seama veniturilor curente (contul 738 „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial”, dacă reducerea este aferentă bunurilor utilizate în activitatea fără scop patrimonial sau în contul 758 „Alte venituri din exploatare”, dacă reducerea este aferentă bunurilor utilizate în activitatea economică), în cazul stocurilor, respectiv

    b) pe seama veniturilor în avans (contul 475 „Subvenţii pentru investiţii”), în cazul imobilizărilor corporale şi necorporale. Veniturile în avans aferente acestor imobilizări se reiau în contul rezultatului exerciţiului pe durata de viaţă a imobilizărilor respective. Contul 475 „Subvenţii pentru investiţii” se urmăreşte distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.

    (3) Reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune. Dacă stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt în gestiune, acestea se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 „Reduceri comerciale primite”), pe seama conturilor de terţi.

    (4) În cazul în care informaţiile deţinute nu permit corectarea valorii stocurilor, potrivit alin. (3), reducerile menţionate la acel alineat se reflectă, de asemenea, pe seama contului 609 „Reduceri comerciale primite”.

    (5) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale şi necorporale identificabile reprezintă venituri în avans (contul 475 „Subvenţii pentru investiţii”), fiind reluate în contul rezultatului exerciţiului pe durata de viaţă rămasă a imobilizărilor respective. Contul 475 „Subvenţii pentru investiţii” se urmăreşte distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.

    (6) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale şi necorporale care nu pot fi identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 738 „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial”, dacă reducerea este aferentă activităţilor fără scop patrimonial sau contul 758 „Alte venituri din exploatare”, dacă reducerea este aferentă activităţilor economice).

    (7) Reducerile comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 709 „Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terţi.

    (8) Reducerile comerciale legate de prestările de servicii, primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 „Reduceri comerciale primite”, respectiv contul 709 „Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terţi.

    (9) În cazul în care reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, acestea se înregistrează la data bilanţului în contul 408 „Furnizori – facturi nesosite”, respectiv contul 418 „Clienţi – facturi de întocmit”, şi se reflectă în situaţiile financiare anuale ale exerciţiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care urmează a fi primite, înregistrate la data bilanţului în contul 408 „Furnizori – facturi nesosite”, corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune.

    (10) Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:

    a) rabaturile – se primesc pentru defecte de calitate şi se practică asupra preţului de vânzare;

    b) remizele – se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărătorul are un statut preferenţial; şi

    c) risturnele – sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului tranzacţiilor efectuate cu acelaşi terţ, în decursul unei perioade determinate.

    43. – (1) Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate.

    (2) Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 734 „Venituri financiare rezultate din activităţile fără scop patrimonial”, dacă reducerea este aferentă activităţilor fără scop patrimonial sau contul 767 „Venituri din sconturi obţinute”, dacă reducerea este aferentă activităţilor economice). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate”).

    44. – (1) În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, costul de achiziţie nu include costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei lor, aceste costuri fiind înregistrate în conturile de cheltuieli corespunzătoare.

    (2) În cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, precum şi al valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achiziţie include şi costurile direct atribuibile achiziţiei lor (de exemplu, costuri legate de onorarii plătite avocaţilor, evaluatorilor).

    45. – (1) Exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit, sunt următoarele:

    – pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei;

    – cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie. Cheltuielile de depozitare se includ în costul de producţie atunci când sunt necesare pentru a aduce stocurile în locul şi în starea în care se găsesc;

    – regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi locul final;

    – regia fixă nealocată costului, care se recunoaşte drept cheltuială în perioada în care a apărut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacităţii normale de producţie (activitate).

    (2) Capacitatea normală de producţie reprezintă producţia estimată a fi obţinută, în medie, de-a lungul unui anumit număr de perioade, în condiţii normale, având în vedere şi pierderea de capacitate rezultată din întreţinerea planificată a echipamentului.

    46. – (1) Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricaţie sunt incluse în costurile de producţie ale acestora, în măsura în care sunt legate de perioada de producţie. În costurile îndatorării se include dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie.

    (2) Dobânda la capitalul împrumutat în legătură cu active care nu îndeplinesc condiţia de durată prevăzută la alin. (4) reprezintă cheltuială a perioadei. Constituie, de asemenea, cheltuială a perioadei cheltuielile reprezentând diferenţele de curs valutar.

    (3) Costurile îndatorării suportate de entitate în legătură cu împrumutul de fonduri se includ în costul bunurilor cu ciclu lung de fabricaţie, cu respectarea prevederilor pct. 19 alin. (1).

    (4) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.

    (5) Stocurile care sunt fabricate pe o bază repetitivă de-a lungul unei perioade scurte de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de fabricaţie. Nu sunt active cu ciclu lung de fabricaţie nici activele care în momentul achiziţiei sunt gata pentru utilizarea lor prestabilită sau pentru vânzare.

    (6) Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se realizează cea mai mare parte a activităţilor necesare pentru pregătirea activului cu ciclu lung de fabricaţie, în vederea utilizării prestabilite sau a vânzării acestuia.

    Dispoziţii tranzitorii

    47. – Atunci când aplicarea pct. 46 constituie o modificare a politicii contabile, entitatea aplică prevederile acelui punct pentru costurile îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de fabricaţie pentru care data de începere a capitalizării este ulterioară datei de 1 ianuarie 2018.

    Secţiunea 3.2

    Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ

    48. – (1) În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, entităţile trebuie să procedeze la inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

    (2) În situaţiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectă şi se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

    (3) În înţelesul prezentelor reglementări:

    a) valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare;

    b) valoarea de inventar a unui activ reprezintă valoarea contabilă a activului, stabilită cu ocazia evaluării la inventariere, respectiv valoarea înscrisă în listele de inventariere.

    49. – (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementări şi normelor emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.

    (2) În scopul efectuării inventarierii, conducerea entităţii trebuie să stabilească proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.

    50. – (1) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenţei, potrivit căruia se va ţine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.

    (2) Pentru elementele de natura activelor înregistrate la cost, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă se evidenţiază distinct în contabilitate, în conturi de ajustări, aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare.

    51. – (1) Evaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilită de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizaţi, potrivit legii. Fac obiectul evaluării şi imobilizările în curs de execuţie.

    (2) Corectarea valorii imobilizărilor necorporale şi corporale şi aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează, în funcţie de tipul de depreciere existentă, fie prin înregistrarea unei amortizări suplimentare, în cazul în care se constată o depreciere ireversibilă, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, în cazul în care se constată o depreciere reversibilă a acestora.

    (3) La determinarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale, evaluatorii autorizaţi, potrivit legii, sau personalul entităţii pot utiliza diferite metode de evaluare.

    (4) Deciziile privind reluarea unor deprecieri înregistrate în conturile de ajustări au la bază constatările comisiei de inventariere.

    52. – Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului se efectuează la cost, mai puţin amortizarea şi ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării, mai puţin orice amortizare cumulată şi orice pierderi din depreciere cumulate.

    53. – (1) Activele de natura stocurilor se evaluează la cost, mai puţin ajustările pentru depreciere constatate. Ajustări pentru depreciere se constată inclusiv pentru stocurile fără mişcare. În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin constituirea unei ajustări pentru depreciere.

    (2) Fac obiectul evaluării şi stocurile în curs de execuţie.

    (3) În înţelesul prezentelor reglementări, prin valoare realizabilă netă a stocurilor se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzării.

    54. – (1) Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanţelor.

    (2) Pentru creanţele incerte se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.

    (3) Evaluarea la bilanţ a creanţelor şi a datoriilor exprimate în valută şi a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. În scopul prezentării în bilanţ, valoarea creanţelor, astfel evaluate, se diminuează cu ajustările pentru pierdere de valoare.

    55. – (1) Disponibilităţile băneşti, acreditivele, ipotecile, precum şi alte valori aflate în casieria entităţilor se prezintă în bilanţ în conformitate cu prevederile legale.

    (2) Disponibilităţile băneşti şi alte valori similare în valută se evaluează în bilanţ la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

    (3) Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poştale, a timbrelor fiscale, tichetelor de călătorie, a biletelor de spectacole, de intrare în muzee, expoziţii şi altele asemenea se face la valoarea lor nominală. În cazul unor bunuri de această natură depreciate sau fără utilizare se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.

    56. – (1) Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar cele netranzacţionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.

    (2) Titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evaluează la costul istoric, mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.

    57. – Pentru elementele de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.

    58. – Capitalurile proprii rămân evidenţiate la valorile din contabilitate.

    59. – La fiecare dată a bilanţului:

    a) Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi prezentate în situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

    b) Pentru creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, după caz. Determinarea diferenţelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a).

    c) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie prezentate în situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuării tranzacţiei.

    d) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la valoarea justă (de exemplu, imobilizările corporale reevaluate) trebuie prezentate în situaţiile financiare anuale la această valoare.

    Secţiunea 3.3

    Evaluarea la data ieşirii din entitate

    60. – (1) La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluată pentru imobilizările corporale care au fost reevaluate sau valoarea justă pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată).

    (2) Activele constatate minus în gestiune se scot din evidenţă la data constatării lipsei acestora.

    (3) La scoaterea din evidenţă a activelor se reiau la venituri ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora.

    61. – (1) Costul de achiziţie sau costul de producţie al stocurilor din aceeaşi categorie şi al tuturor elementelor fungibile se calculează prin aplicarea uneia din următoarele metode:

    a) metoda costului mediu ponderat – CMP;

    b) metoda primul intrat-primul ieşit – FIFO;

    c) metoda ultimul intrat-primul ieşit – LIFO.

    (2) Metoda „costului mediu ponderat” (CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepţie. Perioada de calcul nu trebuie să depăşească durata medie de stocare.

    (3) Potrivit metodei „primul intrat-primul ieşit” (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor, în ordine cronologică.

    (4) Potrivit metodei „ultimul intrat-primul ieşit” (LIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau costul de producţie al lotului anterior, în ordine cronologică.

    62. – Prevederile referitoare la evaluarea stocurilor se completează cu prevederile subsecţiunii 4.4.2 „Stocuri”.

    63. – Prevederile pct. 61 se aplică şi investiţiilor pe termen scurt, cu excepţia depozitelor bancare pe termen scurt.

    Secţiunea 3.4

    Reevaluarea imobilizărilor corporale

    64. – (1) Prin derogare de la evaluarea pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie, entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare anuale întocmite pentru acel exerciţiu.

    (2) Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

    65. – Dacă o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi folosită, entitatea poate proceda la reevaluarea acesteia. Cu ocazia reevaluării imobilizării corporale, acesteia i se stabilesc o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare economică, corespunzătoare perioadei estimate a se folosi în continuare.

    66. – Evaluările efectuate cu ocazia reorganizărilor (fuziuni, divizări) nu constituie reevaluare în sensul prezentelor reglementări contabile.

    67. – Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi, potrivit legii.

    68. – La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri:

    a) recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită, deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau

    b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită, deseori, pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţă.

    69. – În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei altei valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării.

    70. – (1) Elementele dintr-o categorie de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite.

    (2) Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din care face parte trebuie reevaluate.

    (3) O categorie de imobilizări corporale cuprinde active de aceeaşi natură şi utilizări similare, aflate în exploatarea unei entităţi.

    (4) Exemple de categorii de imobilizări corporale sunt: terenuri, clădiri, maşini etc.

    71. – (1) Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului.

    (2) Valoarea justă a imobilizărilor corporale este determinată, în general, plecând de la valoarea lor de piaţă, pe baza informaţiilor pe care le-ar utiliza participanţii de pe piaţă atunci când stabilesc preţul activului, presupunând că participanţii de pe piaţă acţionează pentru a obţine un beneficiu economic maxim.

    (3) Valoarea justă reprezintă preţul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ într-o tranzacţie reglementată pe piaţa principală (dacă există) sau cea mai avantajoasă, la data evaluării, în condiţiile curente de piaţă (adică un preţ de ieşire), indiferent dacă respectivul preţ este direct observabil sau este estimat utilizând o altă tehnică de evaluare.

    (4) Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinată, valoarea activului prezentată în bilanţ trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.

    72. – În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, diferenţa dintre valoarea rezultată în urma evaluării pe baza costului de achiziţie sau a costului de producţie şi valoarea rezultată în urma reevaluării trebuie prezentată în bilanţ la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în „Capital şi rezerve” (contul 105 „Rezerve din reevaluare”). Acesta se urmăreşte distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi pentru activităţile economice.

    73. – (1) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat.

    (2) În sensul prezentelor reglementări, câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului.

    74. – La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, soldul contului 1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” se transferă asupra contului 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”.

    75. – (1) Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:

    – ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului „Capital şi rezerve”, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ; sau

    – ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ.

    (2) Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului „Capital şi rezerve”, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.

    (3) Sumele reprezentând diferenţe de natura veniturilor şi cheltuielilor rezultate din reevaluare trebuie prezentate separat în contul rezultatului exerciţiului (contul 7385 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale” în cazul imobilizărilor utilizate în activităţile fără scop patrimonial sau contul 755 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale” în cazul imobilizărilor utilizate în activităţile economice, respectiv contul 655 „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale”, în cazul imobilizărilor utilizate pentru întreaga activitate).

    76. – Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect, cu excepţia cazului în care reprezintă un câştig efectiv realizat.

    77. – Cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 73 – 76, rezerva din reevaluare nu poate fi redusă.

    78. – În cazul terenurilor şi clădirilor care au fost reevaluate şi au făcut obiectul unei cedări parţiale, la scoaterea din evidenţă a acestora, diferenţa din reevaluare aferentă părţii cedate se consideră surplus realizat din rezerve din reevaluare, corespunzător valorii contabile a terenurilor, respectiv a clădirilor, scoase din evidenţă, şi se evidenţiază în contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”.

    79. – Ajustările de valoare se calculează în fiecare exerciţiu financiar pe baza valorii reevaluate a imobilizărilor respective.

    Cap. 4

    Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale

    Secţiunea 4.1

    Dispoziţii generale privind situaţiile financiare anuale

    80. – (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

    – bilanţ,

    – contul rezultatului exerciţiului.

    (2) Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de propunerea de distribuire a rezultatului exerciţiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile, precum şi de celelalte documente prevăzute de lege.

    (3) Persoanelor juridice fără scop patrimonial li se poate solicita prezentarea şi a altor informaţii, în funcţie de necesităţile de informaţii ale instituţiilor statului.

    81. – Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte categorii de organizaţii fără scop patrimonial care nu desfăşoară activităţi economice întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

    – bilanţ prescurtat,

    – contul prescurtat al rezultatului exerciţiului.

    82. – Formatul bilanţului, respectiv al bilanţului prescurtat, şi cel al contului rezultatului exerciţiului, respectiv al contului prescurtat al rezultatului exerciţiului, nu se modifică de la un exerciţiu financiar la altul. În cazuri excepţionale sunt permise totuşi abateri de la acest principiu pentru a se oferi o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a excedentului/profitului sau deficitului/pierderii entităţii.

    83. – Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu prezentele reglementări.

    84. – Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate, sunt însoţite de raportul administratorilor, aşa cum este definit la pct. 335 din prezentele reglementări.

    85. – Persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică aplică prevederile pct. 80 indiferent de natura activităţii desfăşurate (activităţi fără scop patrimonial sau activităţi economice).

    86. – În bilanţ, respectiv bilanţul prescurtat, în contul rezultatului exerciţiului, precum şi în contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, elementele prevăzute la pct. 89, 90, 310 şi 311 se prezintă separat, în ordinea indicată.

    87. – Formatul, nomenclatura şi terminologia elementelor din bilanţ şi din contul rezultatului exerciţiului care sunt precedate de cifre arabe pot fi adaptate, prin reglementări speciale emise în acest sens de către Ministerul Finanţelor Publice.

    88. – Pentru fiecare element de bilanţ şi de cont al rezultatului exerciţiului trebuie prezentată valoarea aferentă exerciţiului financiar la care se referă bilanţul şi contul rezultatului, precum şi valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. Ca urmare, un element de bilanţ şi de cont al rezultatului exerciţiului pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.

    Secţiunea 4.2

    Prezentarea bilanţului

    89. – Formatul bilanţului întocmit conform pct. 80 este următorul:

    A. Active imobilizate

    I. Imobilizări necorporale

    1. Cheltuieli de constituire

    2. Cheltuieli de dezvoltare

    3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros

    4. Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziţionat cu titlu oneros

    5. Avansuri

    II. Imobilizări corporale

    1. Terenuri şi construcţii

    2. Instalaţii tehnice şi maşini

    3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

    4. Investiţii imobiliare

    5. Active biologice productive

    6. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie

    III. Imobilizări financiare

    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

    2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate

    3. Interese de participare

    4. Împrumuturi acordate entităţilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare

    5. Investiţii deţinute ca imobilizări

    6. Alte împrumuturi

    B. Active circulante

    I. Stocuri

    1. Materii prime şi materiale consumabile

    2. Producţia în curs de execuţie

    3. Produse finite şi mărfuri

    4. Avansuri

    II. Creanţe

    (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

    1. Creanţe comerciale

    2. Sume de încasat de la entităţile afiliate

    3. Sume de încasat de la entităţile de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare

    4. Alte creanţe

    III. Investiţii pe termen scurt

    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

    2. Alte investiţii pe termen scurt

    IV. Casa şi conturi la bănci

    C. Cheltuieli în avans

    D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

    1. Sume datorate instituţiilor de credit

    2. Avansuri încasate în contul comenzilor

    3. Datorii comerciale – furnizori

    4. Efecte de comerţ de plătit

    5. Sume datorate entităţilor afiliate

    6. Sume datorate entităţilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare

    7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale

    E. Active circulante nete/datorii curente nete

    F. Total active minus datorii curente

    G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

    1. Sume datorate instituţiilor de credit

    2. Avansuri încasate în contul comenzilor

    3. Datorii comerciale – furnizori

    4. Efecte de comerţ de plătit

    5. Sume datorate entităţilor afiliate

    6. Sume datorate entităţilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare

    7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale

    H. Provizioane

    1. Provizioane pentru litigii

    2. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor

    3. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare

    4. Alte provizioane

    I. Venituri în avans

    J. Capitaluri proprii

    I. Capital

    II. Rezerve din reevaluare

    III. Rezerve

    1. Rezerve legale

    2. Rezerve statutare sau contractuale

    3. Alte rezerve

    IV. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea reportat(ă)

    V. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea exerciţiului financiar

    90. – Formatul bilanţului prescurtat întocmit conform pct. 81, este următorul:

    A. Active imobilizate

    I. Imobilizări necorporale

    II. Imobilizări corporale

    III. Imobilizări financiare

    B. Active circulante

    I. Stocuri

    II. Creanţe

    III. Investiţii pe termen scurt

    IV. Casa şi conturi la bănci

    C. Cheltuieli în avans

    D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

    E. Active circulante nete/datorii curente nete

    F. Total active minus datorii curente

    G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

    H. Provizioane

    I. Venituri în avans

    J. Capitaluri proprii

    I. Capital

    II. Rezerve din reevaluare

    III. Rezerve

    IV. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea reportat(ă)

    V. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea exerciţiului financiar

    91. – Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate şi intenţia de păstrare, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori.

    Secţiunea 4.3

    Active imobilizate

    4.3.1. Reguli de evaluare de bază

    92. – Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie, cu respectarea prevederilor prezentei subsecţiuni.

    93. – (1) Costul de achiziţie sau costul de producţie, respectiv valoarea reevaluată, în cazurile în care se aplică prevederile cap. 3 secţiunea 3.4 „Reevaluarea imobilizărilor corporale”, al activelor imobilizate a căror utilizare este limitată în timp se reduce cu ajustările valorice calculate pentru amortizarea sistematică a valorii activelor în cauză pe parcursul duratei lor de utilizare economică (amortizare).

    (2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică. Valoarea amortizabilă este reprezentată de cost sau de altă valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluată).

    (3) În înţelesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare economică se înţelege durata de viaţă utilă, aceasta reprezentând:

    a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau

    b) numărul unităţilor produse sau al unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului respectiv.

    (4) Atunci când elementele care au stat la baza stabilirii iniţiale a duratei de utilizare economică s-au modificat, entitatea stabileşte o nouă perioadă de amortizare, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentele reglementări. Modificarea duratei de utilizare economică reprezintă modificare de estimare contabilă.

    (5) Entitatea revizuieşte metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.

    94. – Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanţ la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziţie, costul de producţie sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum şi cu ajustările cumulate din depreciere.

    95. – (1) Atunci când se constată pierderi de valoare pentru imobilizările financiare, trebuie constituite ajustări pentru pierdere de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuită acestora la data bilanţului.

    (2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului.

    (3) Ajustările de valoare prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie înregistrate în contul rezultatului exerciţiului.

    (4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) şi (2), nu poate fi continuată dacă nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost constituite ajustările respective.

    96. – Prevederile pct. 95 alin. (4) nu se aplică ajustărilor de valoare corespunzătoare fondului comercial. Ajustările pentru deprecierea fondului comercial corectează valoarea acestuia (articol contabil 6817 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial” = 207 „Fond comercial”), fără a fi reluate ulterior la venituri.

    Dispoziţii tranzitorii

    97. – La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, deprecierea cumulată până la acea dată, în relaţie cu fondul comercial, diminuează valoarea acestuia (articol contabil 290 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale” = 207 „Fond comercial”).

    4.3.2. Imobilizări necorporale

    Dispoziţii generale privind imobilizările necorporale

    98. – (1) O imobilizare necorporală este un activ nemonetar identificabil fără formă fizică.

    (2) Dacă un element nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere a unei imobilizări necorporale, costul aferent achiziţiei sau realizării sale pe plan intern este recunoscut drept cheltuială în momentul în care este suportat. Totuşi, dacă este dobândit prin achiziţia unei afaceri, elementul în cauză face parte din fondul comercial recunoscut la data achiziţiei.

    99. – Cercetarea este investigarea originală şi planificată întreprinsă în scopul câştigării unor cunoştinţe sau înţelesuri ştiinţifice ori tehnice noi.

    100. – Dezvoltarea este aplicarea descoperirilor din cercetare sau a altor cunoştinţe într-un plan sau proiect care vizează producţia de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi ori îmbunătăţite substanţial, înainte de începerea producţiei sau utilizării comerciale.

    101. – Activităţile de cercetare şi dezvoltare sunt direcţionate către dezvoltarea cunoştinţelor. Prin urmare, chiar dacă aceste activităţi pot avea ca rezultat o imobilizare cu o formă fizică, elementul fizic al activului este secundar componentei sale necorporale, adică pachetul de cunoştinţe încorporat în aceasta.

    102. – Anumite imobilizări necorporale pot fi conţinute în sau pe suporturi fizice, cum ar fi un compact-disc (în cazul programelor informatice), documentaţia legală (în cazul licenţelor sau al brevetelor) ori pe film. Pentru a stabili dacă o imobilizare care încorporează atât elemente corporale, cât şi necorporale trebuie tratată ca imobilizare corporală sau ca imobilizare necorporală, o entitate îşi utilizează raţionamentul pentru a evalua care element este mai semnificativ. De exemplu, un program informatic pentru un utilaj computerizat care nu poate funcţiona fără programul respectiv este parte integrantă a respectivului hardware şi este tratat ca imobilizare corporală. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sistemul de operare al unui computer. În cazul în care nu fac parte integrantă din echipamentul aferent, programele informatice sunt tratate ca imobilizări necorporale.

    Caracteristica de identificare

    103. – (1) Fondul comercial generat intern nu trebuie recunoscut drept activ.

    (2) Definiţia unei imobilizări necorporale prevede ca imobilizarea necorporală să fie identificabilă pentru a fi diferenţiată de fondul comercial. Fondul comercial este un activ care reprezintă beneficiile economice viitoare care rezultă din alte active dobândite şi care nu sunt identificate individual şi recunoscute separat. Beneficiile economice viitoare pot rezulta din sinergia între activele identificabile dobândite sau din active care nu îndeplinesc condiţiile pentru recunoaşterea, în mod individual, în situaţiile financiare anuale.

    104. – Un activ este identificabil dacă:

    a) este separabil, adică poate fi separat sau desprins din entitate şi vândut, transferat, cesionat printr-un contract de licenţă, închiriat sau schimbat, fie individual, fie împreună cu un alt contract, cu un activ identificabil sau cu o datorie identificabilă aferent(ă), indiferent dacă entitatea intenţionează ori nu să facă acest lucru; sau

    b) decurge din drepturile contractuale ori de altă natură legală, indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate ori de alte drepturi şi obligaţii.

    Controlul

    105. – O entitate controlează un activ dacă entitatea are capacitatea de a obţine beneficii economice viitoare de pe urma resursei de bază şi de a restricţiona accesul altora la beneficiile respective. Capacitatea unei entităţi de a controla beneficiile economice viitoare generate de o imobilizare necorporală provine în mod normal din drepturile legale a căror aplicare poate fi susţinută în instanţă. În absenţa unor drepturi legale, controlul este mai dificil de demonstrat. Cu toate acestea, exercitarea legală a unui drept nu este o condiţie necesară pentru control, întrucât entitatea poate fi capabilă să controleze beneficiile economice viitoare în alt mod.

    Beneficiile economice viitoare

    106. – Beneficiile economice viitoare generate de o imobilizare necorporală pot include venituri din vânzarea produselor sau serviciilor, economii de costuri ori alte beneficii rezultate din utilizarea activului de către entitate.

    Recunoaştere şi evaluare

    107. – (1) Recunoaşterea unui element drept imobilizare necorporală prevede ca entitatea să demonstreze că elementul respectiv îndeplineşte:

    a) definiţia unei imobilizări necorporale; şi

    b) criteriile generale de recunoaştere.

    (2) Această cerinţă se aplică costurilor suportate iniţial pentru dobândirea sau generarea internă a unei imobilizări necorporale şi costurilor suportate ulterior pentru adăugarea ori înlocuirea unor părţi ale sale sau pentru întreţinerea sa.

    108. – Imobilizările necorporale sunt de natură încât, în multe cazuri, nu există adăugări la o astfel de imobilizare sau înlocuiri ale componentelor acesteia. Prin urmare, majoritatea costurilor ulterioare mai degrabă menţin beneficiile economice viitoare preconizate încorporate într-o imobilizare necorporală existentă decât să corespundă definiţiei unei imobilizări necorporale şi criteriilor de recunoaştere din prezentele reglementări. În plus, este mai dificil deseori să se atribuie costuri ulterioare direct unei anumite imobilizări necorporale decât activităţii ca întreg. Prin urmare, doar rareori costurile ulterioare – cele suportate după recunoaşterea iniţială a unei imobilizări necorporale dobândite sau după finalizarea unei imobilizări necorporale generate intern – sunt recunoscute în valoarea contabilă a unui activ. Costurile ulterioare aferente mărcilor, titlurilor de publicaţii şi elementelor similare în fond (fie dobândite din afară, fie generate intern) sunt întotdeauna recunoscute în contul rezultatului exerciţiului în momentul în care sunt suportate. Aceasta pentru că astfel de costuri nu pot fi diferenţiate de costurile cu dezvoltarea entităţii ca întreg.

    109. – (1) O entitate trebuie să evalueze probabilitatea producerii de beneficii economice viitoare preconizate pe baza unor calcule raţionale şi uşor de susţinut, care reprezintă cea mai bună estimare a echipei de conducere pentru setul de condiţii economice care vor exista pe parcursul duratei de viaţă a imobilizării.

    (2) O entitate foloseşte raţionamentul pentru a evalua gradul de siguranţă asociat obţinerii de beneficii economice viitoare care pot fi atribuite utilizării activului, pe baza dovezilor disponibile în momentul recunoaşterii iniţiale.

    Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale

    110. – O imobilizare necorporală se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie, aşa cum sunt definite în prezentele reglementări.

    Achiziţia separată

    111. – (1) În mod normal, preţul pe care o entitate îl plăteşte pentru a dobândi separat o imobilizare necorporală va reflecta aşteptările privind probabilitatea ca beneficiile economice viitoare preconizate ale imobilizării să revină entităţii. În aceste situaţii entitatea preconizează o intrare de beneficii economice, chiar dacă plasarea în timp a sumei generate de intrare este nesigură. Astfel, imobilizările necorporale dobândite separat îndeplinesc întotdeauna criteriul referitor la probabilitatea ca beneficiile economice viitoare preconizate atribuibile imobilizării să revină entităţii.

    (2) În plus, costul unei imobilizări necorporale dobândite separat poate fi în general evaluat în mod credibil. Acest lucru se întâmplă mai ales când contravaloarea achiziţiei ia forma numerarului sau a altor active monetare.

    112. – (1) Costul unei imobilizări necorporale dobândite separat este alcătuit din:

    a) costul său de achiziţie, inclusiv taxele vamale de import şi taxele de achiziţie nerambursabile, după scăderea reducerilor comerciale; şi

    b) orice cost direct atribuibil pregătirii activului pentru utilizarea prevăzută.

    (2) Exemple de costuri direct atribuibile sunt:

    a) cheltuielile cu personalul determinate de aducerea activului la starea sa de funcţionare;

    b) onorariile profesionale care decurg direct din aducerea activului la condiţia sa de funcţionare; şi

    c) costurile de testare a activului privind funcţionarea sa în mod corespunzător.

    113. – Exemple de costuri care nu constituie o parte a costului imobilizării necorporale sunt:

    a) costurile de introducere a unui nou produs (inclusiv costurile de publicitate şi activităţi promoţionale);

    b) costurile de desfăşurare a unei activităţi într-un loc nou (inclusiv costurile de instruire a personalului); şi

    c) costurile administrative şi alte cheltuieli generale de regie.

    114. – Recunoaşterea costurilor în valoarea contabilă a unei imobilizări necorporale încetează atunci când activul se află în starea necesară pentru a putea funcţiona în maniera intenţionată de conducere.

    Imobilizări necorporale dobândite în cadrul achiziţiei unei afaceri

    115. – Cumpărătorul poate recunoaşte drept activ un grup de imobilizări necorporale complementare, cu condiţia ca activele individuale să aibă durate de viaţă utilă similare.

    Costurile ulterioare aferente unui proiect de cercetare şi dezvoltare în curs de desfăşurare, dobândit de entitate

    116. – (1) Costurile de cercetare sau dezvoltare care:

    a) sunt aferente unui proiect de cercetare sau dezvoltare în curs de realizare şi sunt recunoscute ca imobilizări necorporale; şi

    b) sunt suportate după achiziţia acelui proiect trebuie contabilizate în conformitate cu pct. 119 – 122.

    (2) Costurile ulterioare cu un proiect de cercetare sau dezvoltare în curs de realizare şi recunoscut ca imobilizare necorporală sunt:

    a) recunoscute drept cheltuială atunci când sunt suportate, dacă acestea sunt cheltuieli de cercetare;

    b) recunoscute drept cheltuială atunci când sunt suportate, dacă acestea nu satisfac criteriile de recunoaştere ca imobilizări necorporale de la pct. 121 alin. (1); şi

    c) adăugate valorii contabile a proiectului de dezvoltare în curs de realizare, astfel dobândit, dacă cheltuielile de dezvoltare satisfac criteriile de recunoaştere de la pct. 121 alin. (1).

    Imobilizări necorporale generate intern

    117. – (1) Uneori este dificil de evaluat dacă o imobilizare necorporală generată intern se califică pentru recunoaştere, din cauza problemelor în:

    a) a identifica dacă există şi momentul în care apare un activ identificabil ce va genera beneficii economice viitoare preconizate; şi

    b) a determina în mod fiabil costul activului. În anumite cazuri, costul de generare internă a unei imobilizări necorporale nu poate fi diferenţiat de costul menţinerii sau majorării fondului comercial generat intern al entităţii sau de costul de funcţionare de zi cu zi.

    (2) În consecinţă, pe lângă prevederile referitoare la recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor necorporale, o entitate aplică pct. 118 – 124 tuturor imobilizărilor necorporale generate intern.

    118. – (1) Pentru a stabili dacă o imobilizare necorporală generată intern respectă criteriile de recunoaştere, o entitate împarte procesul de generare a activului în:

    a) o fază de cercetare; şi

    b) o fază de dezvoltare.

    (2) Dacă o entitate nu poate face distincţia între faza de cercetare şi cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizări necorporale, entitatea tratează costurile aferente proiectului ca fiind suportate exclusiv în faza de cercetare.

    Faza de cercetare

    119. – (1) Nicio imobilizare necorporală provenită din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu trebuie recunoscută. Costurile de cercetare (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) trebuie recunoscute drept cheltuială atunci când sunt suportate.

    (2) În faza de cercetare a unui proiect intern, o entitate nu poate demonstra că există o imobilizare necorporală şi că aceasta va genera beneficii economice viitoare probabile. Astfel, aceste costuri sunt recunoscute drept cheltuială atunci când sunt suportate.

    120. – Exemple de activităţi de cercetare sunt:

    a) activităţile destinate obţinerii de cunoştinţe noi;

    b) identificarea, evaluarea şi selecţia finală a aplicaţiilor pentru rezultatele cercetărilor sau pentru alte cunoştinţe;

    c) căutarea de alternative pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii; şi

    d) formularea, proiectarea, evaluarea şi selecţia finală a alternativelor posibile de materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii noi ori îmbunătăţite.

    Faza de dezvoltare

    121. – (1) O imobilizare necorporală provenită din dezvoltare (sau din faza de dezvoltare a unui proiect intern) trebuie recunoscută dacă, şi numai dacă, o entitate poate demonstra toate elementele de mai jos:

    a) fezabilitatea tehnică necesară finalizării imobilizării necorporale, astfel încât aceasta să fie disponibilă pentru utilizare sau vânzare;

    b) intenţia sa de a finaliza imobilizarea necorporală şi de a o utiliza sau de a o vinde;

    c) capacitatea sa de a utiliza sau de a vinde imobilizarea necorporală;

    d) modul în care imobilizarea necorporală va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate demonstra existenţa unei pieţe pentru producţia generată de imobilizarea necorporală sau pentru imobilizarea necorporală în sine ori, dacă se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizării necorporale;

    e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare şi de altă natură, adecvate pentru finalizarea dezvoltării imobilizării necorporale şi pentru utilizarea sau vânzarea acesteia;

    f) capacitatea sa de a evalua fiabil costurile atribuibile imobilizării necorporale în cursul dezvoltării sale.

    (2) În faza de dezvoltare a unui proiect intern, o entitate poate, în anumite cazuri, să identifice o imobilizare necorporală şi să demonstreze că aceasta va genera beneficii economice viitoare probabile. Acest lucru este posibil deoarece faza de dezvoltare a unui proiect este mai avansată decât faza de cercetare .

     122. – Exemple de activităţi de dezvoltare sunt:

    a) proiectarea, construcţia şi testarea unor modele înainte de producţie şi utilizare;

    b) proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi ori îmbunătăţite.

    123. – Cheltuielile cu mărcile, titlurile de publicaţii, listele de clienţi şi alte elemente similare în fond generate intern nu pot fi diferenţiate de costul dezvoltării entităţii ca întreg. În consecinţă, astfel de elemente nu sunt recunoscute ca imobilizări necorporale.

    Costul unei imobilizări necorporale generate intern

    124. – (1) Costul unei imobilizări necorporale generate intern este suma costurilor suportate de la data la care imobilizarea necorporală a îndeplinit pentru prima oară criteriile de recunoaştere ca imobilizări necorporale.

    (2) Costul unei imobilizări necorporale generate intern este compus din toate costurile direct atribuibile care sunt necesare pentru crearea, producerea şi pregătirea activului pentru a fi capabil să funcţioneze în maniera intenţionată de către conducere. Exemple de costuri direct atribuibile sunt:

    a) cheltuielile cu materialele şi serviciile utilizate sau consumate pentru generarea imobilizării necorporale;

    b) cheltuielile cu personalul provenite din generarea imobilizării necorporale;

    c) taxele de înregistrare a unui drept legal; şi

    d) amortizarea brevetelor şi licenţelor care sunt utilizate pentru a genera imobilizarea necorporală.

    (3) Următoarele elemente nu sunt componente ale costului unei imobilizări necorporale generate intern:

    a) costurile aferente vânzării, cele administrative şi alte costuri generale de regie, cu excepţia cazului în care astfel de costuri pot fi atribuite direct procesului de pregătire a imobilizării pentru utilizare;

    b) ineficienţele identificate şi pierderile iniţiale din exploatare suportate înainte ca imobilizarea să atingă performanţa planificată; şi

    c) costurile cu instruirea personalului pentru a utiliza activul.

    Contabilizarea cheltuielilor

    125. – Costurile cu un element necorporal trebuie recunoscute drept cheltuieli atunci când sunt suportate, cu excepţia cazurilor în care:

    a) fac parte din costul unei imobilizări necorporale care îndeplineşte criteriile de recunoaştere; sau

    b) elementul este recunoscut ca fond comercial la data achiziţiei.

    Costuri anterioare care nu trebuie recunoscute ca active

    126. – Costurile aferente unui element necorporal care au fost iniţial recunoscute drept cheltuieli nu trebuie recunoscute ca parte din costul unei imobilizări necorporale la o dată ulterioară.

    Durata de viaţă utilă

    127. – Durata de viaţă utilă a unei imobilizări necorporale care decurge din drepturile contractuale sau din alte drepturi legale nu trebuie să depăşească perioada drepturilor contractuale ori a celorlalte drepturi legale, dar poate fi mai scurtă, în funcţie de perioada pentru care entitatea preconizează că va folosi activul. Dacă drepturile contractuale sau alte drepturi legale sunt transferate pentru o durată limitată care poate fi reînnoită, durata de viaţă utilă a imobilizării necorporale trebuie să includă perioada sau perioadele de reînnoire doar dacă există dovezi din partea entităţii în sprijinul reînnoirii fără un cost semnificativ.

    Categorii de imobilizări necorporale

    128. – În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:

    – cheltuielile de constituire;

    – cheltuielile de dezvoltare;

    – concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepţia celor create intern de entitate;

    – fondul comercial;

    – alte imobilizări necorporale; şi

    – avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.

    Dispoziţii tranzitorii

    129. – (1) La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, soldul contului 233 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie” se transferă fie asupra contului 1176 „Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial”, fie în contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare” sau contul 208 „Alte imobilizări necorporale”, în funcţie de stadiul realizării proiectului şi de modul de îndeplinire a condiţiilor de recunoaştere a acestuia ca activ.

    (2) Eventualele ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie se transferă, de asemenea, fie asupra rezultatului reportat (articol contabil 293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie”/analitic distinct = 1176 „Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial”), fie asupra contului 2903 „Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare” sau contului 2908 „Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale”.

    (3) Sumele transferate în contul 1176 „Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial” potrivit prezentului punct reprezintă acele sume care, la trecerea la aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active.

    Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare

    130. – (1) Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare reprezentând aport, achiziţionate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la costul de achiziţie sau valoarea de aport, după caz. În această situaţie valoarea de aport se asimilează valorii juste.

    (2) Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea valorii concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului. În cazul în care contractul prevede plata periodică a unei redevenţe/chirii, şi nu o valoare amortizabilă, în contabilitatea entităţii care primeşte concesiunea se reflectă cheltuiala reprezentând redevenţa/chiria, fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale.

    (3) Brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi alte active similare se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine.

    Fondul comercial

    131. – (1) Fondul comercial reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate de persoana juridică fără scop patrimonial pentru activităţile economice.

    (2) Pentru ca fondul comercial să fie contabilizat distinct, transferul trebuie să fie în legătură cu o afacere, reprezentată de un ansamblu integrat de activităţi şi active organizate şi administrate în scopul obţinerii de profituri, înregistrării de costuri mai mici sau alte beneficii.

    (3) Pentru recunoaşterea în contabilitate a activelor şi datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entităţile trebuie să procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, în scopul determinării valorii individuale a acestora. Aceasta se efectuează de către evaluatori autorizaţi, potrivit legii.

    (4) În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ, se au în vedere următoarele prevederi:

    a) fondul comercial se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum 5 ani;

    b) totuşi, entităţile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste 5 ani, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească 10 ani.

    (5) Onorariile de intermediere, onorariile de consiliere, juridice, contabile, de evaluare şi alte onorarii profesionale sau de consultanţă, precum şi alte cheltuieli legate de dobândirea unei afaceri reprezintă cheltuieli în perioadele în care sunt suportate costurile respective.

    Amortizare

    132. – Imobilizările necorporale se amortizează în condiţiile prevăzute la pct. 133 – 135.

    133. – (1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe durata de utilizare sau pe perioada contractului, după caz.

    (2) În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depăşeşte 5 ani, durata de amortizare a cheltuielilor de dezvoltare nu poate depăşi 10 ani.

    134. – (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la „Active”, caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În această situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum 5 ani.

    (2) Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (taxe şi alte cheltuieli de înscriere, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii).

    Avansuri şi alte imobilizări necorporale

    135. – (1) În cadrul avansurilor şi altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi reţete, formule, modele şi proiecte.

    (2) Programele informatice, precum şi celelalte imobilizări necorporale înregistrate la elementul „Alte imobilizări necorporale” se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine.

    (3) În cazul programelor informatice achiziţionate împreună cu licenţele de utilizare, dacă se poate efectua o separare între cele două active, acestea sunt contabilizate şi amortizate separat.

    Evaluarea la data bilanţului

    136. – O imobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.

    Cedarea

    137. – O imobilizare necorporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea ori din cedarea sa.

    138. – (1) În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări necorporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

    (2) În scopul prezentării în contul rezultatului exerciţiului, câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul rezultatului exerciţiului (la elementul „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” pentru activităţile fără scop patrimonial, respectiv „Alte venituri din exploatare” pentru activităţile economice, sau la elementul „Alte cheltuieli de exploatare”, corespunzător activităţilor fără scop patrimonial, respectiv activităţilor economice).

    4.3.3. Imobilizări corporale

    Recunoaşterea imobilizărilor corporale

    139. – Imobilizările corporale reprezintă active care:

    a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi

    b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

    140. – Imobilizările corporale privind activităţile fără scop patrimonial cuprind: terenuri şi construcţii; instalaţii tehnice şi maşini; alte instalaţii, utilaje şi mobilier; avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie; imobilizări corporale în curs de aprovizionare.

    141. – (1) Unele elemente de imobilizări corporale pot fi achiziţionate din motive de siguranţă sau legate de mediu. Achiziţia unor astfel de imobilizări corporale, deşi nu creşte în mod direct beneficiile economice viitoare ale vreunui element existent de imobilizări corporale, poate fi necesară unei entităţi pentru a obţine beneficii economice viitoare din alte active. Astfel de elemente de imobilizări corporale îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute ca active, deoarece dau posibilitatea unei entităţi să obţină din activele conexe beneficii economice viitoare în plus faţă de ceea ce s-ar putea obţine dacă elementele respective nu ar fi fost dobândite.

    (2) Prin politicile contabile se stabilesc condiţiile specifice pentru recunoaşterea imobilizărilor corporale.

    (3) În vederea recunoaşterii imobilizărilor corporale se impune utilizarea raţionamentului profesional la aplicarea criteriilor de recunoaştere pentru circumstanţele specifice entităţii. În unele cazuri, ar putea fi adecvat să fie agregate elementele nesemnificative individual şi să se aplice criteriile de recunoaştere a valorii agregate a acestora.

    142. – Terenurile şi clădirile sunt active separabile şi sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt achiziţionate împreună. O creştere a valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii amortizabile a clădirii.

    143. – Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri.

    144. – În categoria imobilizărilor corporale se urmăresc distinct: investiţiile imobiliare şi activele biologice productive. Pentru acestea se aplică regulile generale de recunoaştere, evaluare şi amortizare, aplicabile imobilizărilor corporale.

    145. – În contabilitate sunt reflectate distinct acele imobilizări corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 22 „Imobilizări corporale în curs de aprovizionare” din Planul de conturi general).

    Investiţii imobiliare

    146. – (1) Investiţia imobiliară este proprietatea (un teren sau o clădire – ori o parte a unei clădiri – sau ambele) deţinută (de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă pentru a obţine venituri din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, ori ambele, decât pentru a fi utilizată în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori în scopuri administrative.

    (2) O proprietate imobiliară utilizată de posesor este o proprietate imobiliară deţinută (de proprietar sau de locatar în temeiul unui contract de leasing financiar) pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau în scopuri administrative.

    147. – Următoarele constituie exemple de investiţii imobiliare:

    a) terenurile deţinute, mai degrabă, în scopul creşterii pe termen lung a valorii capitalului;

    b) terenurile deţinute pentru o utilizare viitoare încă nedeterminată. În cazul în care o entitate nu a hotărât dacă va utiliza terenul ca pe o proprietate imobiliară utilizată de posesor, atunci terenul este considerat ca fiind deţinut în scopul creşterii valorii capitalului;

    c) o clădire aflată în proprietatea entităţii (sau deţinută de entitate în temeiul unui contract de leasing financiar) şi închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional;

    d) o clădire care este liberă, dar care este deţinută pentru a fi închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional.

    148. – Următoarele constituie exemple de elemente care nu sunt investiţii imobiliare: proprietăţile imobiliare utilizate de posesor, proprietăţile deţinute în scopul amenajării viitoare şi utilizării ulterioare ca proprietăţi imobiliare utilizate de posesor, proprietăţile utilizate de salariaţi (indiferent dacă aceştia plătesc sau nu chirie la cursul pieţei) şi proprietăţile imobiliare utilizate de posesor care urmează a fi cedate.

    149. – Anumite proprietăţi includ o parte care este deţinută pentru a fi închiriată sau cu scopul creşterii valorii capitalului şi o altă parte care este deţinută pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau în scopuri administrative. Dacă aceste părţi pot fi vândute separat (sau închiriate separat), o entitate le contabilizează separat. Dacă părţile nu pot fi vândute separat, proprietatea imobiliară constituie o investiţie imobiliară doar în cazul în care o parte nesemnificativă este deţinută pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau în scopuri administrative.

    150. – În unele situaţii, o entitate furnizează servicii auxiliare ocupanţilor unei proprietăţi imobiliare pe care o deţine. O entitate tratează o astfel de proprietate imobiliară ca investiţie imobiliară, dacă respectivele servicii reprezintă o componentă nesemnificativă a întregului contract. Un exemplu este situaţia în care proprietarul unei clădiri furnizează servicii de pază şi întreţinere locatarilor care ocupă clădirea.

    151. – Pentru a stabili dacă o proprietate imobiliară constituie o investiţie imobiliară este nevoie de raţionament profesional. Entităţile trebuie să elaboreze criterii astfel încât să îşi poată exercita în mod consecvent raţionamentul, în conformitate cu definiţia investiţiei imobiliare.

    152. – Transferurile în sau din categoria investiţiilor imobiliare trebuie făcute dacă şi numai dacă există o modificare a utilizării, evidenţiată de:

    a) începerea utilizării de către posesor, pentru un transfer din categoria investiţiilor imobiliare în categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor;

    b) încheierea utilizării de către posesor, pentru un transfer din categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor în categoria investiţiilor imobiliare.

    153. – În cazul în care o entitate decide să cedeze o investiţie imobiliară, cu sau fără amenajări suplimentare, entitatea continuă să trateze proprietatea imobiliară ca investiţie imobiliară până în momentul în care aceasta este scoasă din evidenţă.

    Dispoziţii tranzitorii

    154. – La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, entităţile stabilesc, pe baza politicilor contabile şi a raţionamentului profesional, care dintre proprietăţile imobiliare deţinute îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate la investiţii imobiliare.

    Active biologice productive

    155. – (1) În categoria imobilizărilor corporale se urmăresc distinct activele biologice productive.

    (2) Activele biologice productive sunt orice active, altele decât activele biologice de natura stocurilor; de exemplu, animalele de lapte, viţa-de-vie, pomii fructiferi şi copacii din care se obţine lemn de foc, dar care nu sunt tăiaţi. Activele biologice productive nu sunt produse agricole ci, mai degrabă, sunt active autoregeneratoare.

    156. – Un activ biologic productiv este un animal viu sau o plantă vie.

    157. – O entitate recunoaşte un activ biologic productiv dacă şi numai dacă:

    a) entitatea controlează activul ca rezultat al evenimentelor trecute;

    b) este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate activului să revină entităţii; şi

    c) valoarea justă sau costul activului poate fi evaluat(ă) în mod credibil.

    158. – Beneficiile viitoare corespunzătoare activelor biologice productive sunt estimate, în mod normal, prin evaluarea caracteristicilor fizice semnificative aferente acestora.

    159. – Activele biologice sunt adesea ataşate fizic de terenul pe care se află. Este posibil ca pentru activele biologice productive care sunt ataşate de teren să nu existe o piaţă separată, dar să existe o piaţă activă pentru activele combinate, adică pentru activele biologice productive, terenul viran şi amenajările acestuia, considerate ca un întreg. O entitate poate să utilizeze informaţii referitoare la activele combinate pentru a evalua valoarea justă a activelor biologice. De exemplu, valoarea justă a terenului viran şi a amenajărilor acestuia poate fi dedusă din valoarea justă a activelor combinate pentru a stabili valoarea justă a activelor biologice.

    Imobilizări deţinute în baza unui contract de leasing

    160. – (1) Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de prevederile contractelor încheiate între părţi, precum şi legislaţia în vigoare.

    (2) Clasificarea contractelor de leasing în leasing financiar sau leasing operaţional se efectuează la începutul contractului.

    (3) Contabilizarea contractelor de leasing se efectuează ţinând cont de fondul economic al tranzacţiei sau al angajamentului în cauză, şi nu numai de forma juridică a contractelor.

    161. – (1) În înţelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

    a) contract de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită;

    b) leasing financiar este operaţiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului;

    c) leasing operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului financiar.

    (2) Un contract de leasing este recunoscut ca leasing financiar dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

    a) leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârşitul duratei contractului de leasing;

    b) locatarul are opţiunea de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient de mic în comparaţie cu valoarea justă la data la care opţiunea devine exercitabilă, astfel încât, la începutul contractului de leasing, există în mod rezonabil certitudinea că opţiunea va fi exercitată;

    c) durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de viaţă economică a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat;

    d) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului, reprezentată de valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator, respectiv costul de achiziţie;

    e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără modificări majore.

    162. – (1) Înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operaţional, de către locator/finanţator.

    (2) În cazul leasingului financiar, achiziţiile de către locatar de bunuri imobile şi mobile sunt tratate ca investiţii în imobilizări, fiind supuse amortizării pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare ale locatarului.

    (3) În cazul leasingului operaţional, bunurile sunt supuse amortizării de către locator, pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia.

    163. – (1) Reflectarea în contabilitatea locatarilor a activelor aferente operaţiunilor de leasing financiar se efectuează cu ajutorul conturilor de imobilizări necorporale şi imobilizări corporale.

    (2) Dobânzile de plătit corespunzătoare datoriilor din operaţiuni de leasing financiar se înregistrează în contabilitatea locatarilor periodic, conform contabilităţii de angajamente, în contrapartida contului de cheltuieli. Dobânda de plătit, aferentă perioadelor viitoare, se evidenţiază în conturi în afara bilanţului (contul 8051 „Dobânzi de plătit”).

    164. – La recunoaşterea în contabilitate a contractelor de leasing financiar trebuie avută în vedere legislaţia care reglementează categoriile de entităţi care pot derula asemenea operaţiuni.

    165. – (1) La contabilizarea operaţiunilor de leasing operaţional, locatorul trebuie să prezinte bunurile date în regim de leasing operaţional în conturile de imobilizări necorporale şi imobilizări corporale, în conformitate cu natura acestora.

    (2) Sumele încasate sau de încasat se înregistrează în contabilitatea locatorului ca un venit în contul rezultatului exerciţiului, conform contabilităţii de angajamente.

    166. – (1) În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi de evidenţă din afara bilanţului.

    (2) Sumele plătite sau de plătit se înregistrează în contabilitatea locatarului ca o cheltuială în contul rezultatului exerciţiului, conform contabilităţii de angajamente.

    167. – O tranzacţie de vânzare a unui activ pe termen lung şi de închiriere a aceluiaşi activ în regim de leasing (leaseback) se contabilizează în funcţie de clauzele contractului de leasing, astfel:

    a) dacă tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzacţia reprezintă un mijloc prin care locatorul acordă o finanţare locatarului, activul având rol de garanţie.

    Entitatea beneficiară a finanţării (locatarul) nu va recunoaşte în contabilitate operaţiunea de vânzare a activului, nefiind îndeplinite condiţiile de recunoaştere a veniturilor. Activul rămâne înregistrat în continuare la valoarea existentă anterior operaţiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent.

    Operaţiunea de finanţare va fi evidenţiată prin articolul contabil: 512 „Conturi curente la bănci” = 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate”, urmând ca dobânda şi alte costuri ale finanţării, potrivit contractelor încheiate, să fie înregistrate conform prezentelor reglementări;

    b) dacă tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing operaţional, entitatea vânzătoare contabilizează o tranzacţie de vânzare, cu înregistrarea scoaterii din evidenţă a activului şi a sumelor încasate sau de încasat.

    Operaţiunea de închiriere a activului în regim de leasing operaţional se contabilizează de utilizator conform prezentelor reglementări, respectiv pe seama contului rezultatului exerciţiului.

    168. – În vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, utilizatorii bunurilor luate în leasing financiar sau operaţional inventariază şi transmit societăţii de leasing lista bunurilor deţinute în baza contractelor de leasing.

    Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale

    169. – (1) O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcţie de modalitatea de intrare în entitate.

    (2) Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia, sunt:

    a) costurile reprezentând salariile angajaţilor, contribuţiile legale şi alte cheltuieli legate de acestea, care rezultă direct din construcţia imobilizării corporale;

    b) cheltuieli materiale;

    c) costurile de amenajare a amplasamentului;

    d) costurile iniţiale de livrare şi manipulare;

    e) costurile de instalare şi asamblare;

    f) cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor;

    g) onorariile profesionale plătite avocaţilor şi experţilor, precum şi comisioanele achitate în legătură cu activul etc.

    (3) Exemple de costuri care nu sunt costuri ale unui element de imobilizări corporale sunt:

    a) costurile de introducere a unui nou produs (inclusiv costurile în materie de publicitate şi activităţi promoţionale);

    b) costurile de desfăşurare a unei activităţi într-un loc nou (inclusiv costurile de instruire a personalului);

    c) costurile administrative şi alte cheltuieli generale de regie;

    d) costurile reamplasării sau reorganizării parţiale sau totale a activităţilor entităţii.

    (4) În cazul în care o clădire este demolată pentru a fi construită o alta, cheltuielile cu demolarea sunt recunoscute după natura lor, fără a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului.

    Cheltuieli ulterioare

    170. – (1) Cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală sunt cheltuieli ale perioadei în care sunt efectuate sau majorează valoarea imobilizării respective, în funcţie de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli, potrivit criteriilor generale de recunoaştere.

    (2) Entitatea stabileşte prin politicile contabile criteriile în funcţie de care cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu imobilizările corporale majorează valoarea acestora sau se evidenţiază în contul rezultatului exerciţiului.

    171. – Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau alte contracte similare se evidenţiază în contabilitatea entităţii care le-a efectuat la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.

    172. – (1) Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea la intervale regulate de timp.

    (2) Entitatea recunoaşte în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale costul părţii înlocuite a unui astfel de element când acel cost este suportat de entitate, dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere pentru imobilizările corporale. Cu această ocazie sunt avute în vedere prevederile pct. 181 alin. (2).

    173. – Costul reviziilor şi inspecţiilor curente, altele decât cele recunoscute ca o componentă a imobilizării, reprezintă cheltuieli ale perioadei.

    174. – (1) Imobilizările în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz.

    (2) Imobilizările în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.

    (3) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului.

    Evaluarea la data bilanţului

    175. – (1) O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.

    (2) În conturile 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor”, respectiv 7384 „Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare” (pentru activităţile fără scop patrimonial) şi 7813 „Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor” (pentru activităţile economice) se evidenţiază numai deprecierile aferente imobilizărilor corporale a căror evidenţă este efectuată la cost, şi nu la valoare reevaluată.

    Amortizarea

    176. – (1) Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare, respectiv asupra valorii reevaluate a imobilizărilor.

    (2) Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii lor. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică şi condiţiile de utilizare a acestora.

    (3) Duratele de amortizare din contabilitate, stabilite potrivit politicilor contabile, pot fi diferite de duratele de amortizare utilizate de entităţi pentru scopuri fiscale.

    (4) În cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, în funcţie de politica contabilă adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată.

    (5) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul investiţiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiţi încă chiriaşi.

    (6) O modificare semnificativă a condiţiilor de utilizare, precum şi în cazul efectuării unor investiţii sau reparaţii, altele decât cele determinate de întreţinerile curente, sau învechirea unei imobilizări corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor fiind întreruptă pe o perioadă îndelungată, poate fi justificată revizuirea duratei de amortizare.

    (7) În cazurile menţionate la alin. (6), inclusiv în situaţia prevăzută la pct. 65, durata de amortizare stabilită iniţial se poate modifica, această reestimare conducând la o nouă cheltuială cu amortizarea pe perioada rămasă de utilizare.

    177. – (1) Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate.

    (2) Investiţiile efectuate la imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau alte contracte similare se supun amortizării pe durata contractului respectiv. La expirarea contractului, valoarea investiţiilor efectuate şi a amortizării corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării. În funcţie de clauzele cuprinse în contractele încheiate, transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de cedare. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor se efectuează conform prezentelor reglementări.

    178. – (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial amortizează imobilizările corporale privind activităţile fără scop patrimonial utilizând ca metodă de amortizare amortizarea liniară.

    (2) Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate pe seama conturilor de cheltuieli.

    179. – Entităţile care realizează şi activităţi economice amortizează imobilizările corporale aferente acestor activităţi utilizând una dintre următoarele metode de amortizare:

    a) amortizarea liniară realizată prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora;

    b) amortizarea degresivă, care constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avută în vedere legislaţia în vigoare;

    c) amortizarea accelerată, care constă în includerea, în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a imobilizării. Amortizările anuale pentru exerciţiile financiare următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi. Deoarece amortizarea calculată trebuie să fie corelată cu modul de utilizare a activului şi întrucât în cazuri rare o imobilizare corporală se consumă în primul an în procent de până la 50%, rezultă că metoda de amortizare accelerată este mai puţin utilizată în scopuri contabile;

    d) amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizării justifică utilizarea unei asemenea metode de amortizare.

    180. – (1) Terenurile nu se amortizează.

    (2) Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălţilor, iazurilor, terenurilor şi pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile de exploatare potrivit politicilor contabile aprobate, pe baza duratelor de viaţă utilă ale acestora.

    Cedarea şi casarea

    181. – (1) O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.

    (2) Dacă o entitate recunoaşte în valoarea contabilă a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parţiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidenţă valoarea contabilă a părţii înlocuite, cu amortizarea aferentă, dacă dispune de informaţiile necesare.

    182. – (1) În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări corporale sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

    (2) În scopul prezentării în contul rezultatului exerciţiului, câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta, şi trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul rezultatului exerciţiului (la elementul „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” pentru activităţile fără scop patrimonial, respectiv „Alte venituri din exploatare” pentru activităţile economice sau la elementul „Alte cheltuieli de exploatare”, corespunzător activităţilor fără scop patrimonial, respectiv activităţilor economice).

    Compensaţii de la terţi

    183. – (1) În cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizări corporale, creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi, legate de acestea, precum şi achiziţionarea sau construcţia ulterioară de active noi sunt operaţiuni economice distincte şi trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative. Astfel, deprecierea activelor se evidenţiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiază pe seama veniturilor conform contabilităţii de angajamente, în momentul stabilirii acestuia.

    (2) Exemple de asemenea compensaţii pot fi înregistrate în următoarele situaţii:

    a) sume încasate/de încasat de la companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;

    b) sume acordate de Guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.

    4.3.4. Imobilizări financiare

    184. – (1) Imobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute la entităţile afiliate, împrumuturile acordate entităţilor afiliate, acţiunile deţinute la entităţi asociate, împrumuturile acordate entităţilor asociate, alte investiţii deţinute ca imobilizări, alte împrumuturi.

    (2) Diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, precum şi diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu active pe termen scurt (creanţe) şi valoarea activelor care fac obiectul participaţiei se înregistrează pe seama veniturilor (contul 734 „Venituri financiare rezultate din activităţile fără scop patrimonial” pentru activitatea fără scop patrimonial, respectiv 768 „Alte venituri financiare” pentru activităţile economice), la data dobândirii acelor titluri.

    (3) Acţiunile şi alte imobilizări financiare primite fără plată, potrivit legii, se evidenţiază în conturile de active şi venituri (contul 768 „Alte venituri financiare”).

    (4) Acţiunile primite de entitate ca urmare a încorporării rezervelor sau a primelor de capital în capitalul social al societăţii la care sunt deţinute participaţiile se evidenţiază în contabilitate pe seama conturilor de active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, respectiv de rezerve (contul 106 „Rezerve”). La cedarea acţiunilor respective, contravaloarea rezervelor corespunzătoare se transferă la venituri (articol contabil 106 „Rezerve” = 768 „Alte venituri financiare”).

    185. – (1) La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi.

    (2) În conturile de creanţe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.

    (3) Entităţile care au evidenţiate în contul de creanţe imobilizate creanţe imobilizate cu scadenţa mai mare de un an vor prezenta în bilanţ, respectiv bilanţul prescurtat, la imobilizări financiare, numai partea cu scadenţa mai mare de 12 luni, diferenţa urmând a fi reflectată la creanţe.

    Evaluarea iniţială

    186. – Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie.

    Evaluarea la data bilanţului

    187. – Imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

    Secţiunea 4.4

    Active circulante

    4.4.1. Prevederi generale referitoare la activele circulante

    Recunoaşterea activelor circulante

    188. – (1) Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:

    a) se aşteaptă să fie realizat sau este deţinut cu intenţia de a fi vândut sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii;

    b) este deţinut, în principal, în scopul tranzacţionării;

    c) se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; sau

    d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată.

    (2) Toate celelalte active reprezintă active imobilizate.

    (3) Ciclul de exploatare al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea activelor care sunt destinate procesării şi finalizarea acestora în numerar sau echivalente de numerar.

    (4) Echivalentele de numerar reprezintă investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

    189. – În categoria activelor circulante se cuprind:

    a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură;

    b) creanţe;

    c) investiţii pe termen scurt;

    d) casa şi conturi la bănci.

    Evaluarea activelor circulante

    190. – (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz, cu respectarea prevederilor alin. (2).

    (2) Ajustările de valoare se fac pentru activele circulante în vederea prezentării acestora la cea mai mică valoare de piaţă sau, în circumstanţe speciale, la o altă valoare minimă atribuibilă acestora la data bilanţului.

    191. – Evaluarea efectuată conform prevederilor de la pct. 190 alin. (2) nu poate fi continuată dacă motivele pentru care au fost făcute ajustările de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, în situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe integral sau într-o anumită măsură, atunci acea ajustare trebuie reluată corespunzător la venituri.

    4.4.2. Stocuri

    192. – Stocurile sunt active circulante:

    a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;

    b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau

    c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

    193. – (1) În cadrul stocurilor se cuprind:

    a) mărfurile, şi anume bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;

    b) materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată;

    c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile), care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit;

    d) materialele de natura obiectelor de inventar;

    e) produsele, şi anume:

    – semifabricatele, prin care se înţelege produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de fabricaţie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) sau se livrează terţilor;

    – produsele finite, adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entităţii, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor;

    – rebuturile, materialele recuperabile şi deşeurile;

    – produsele agricole;

    f) activele biologice de natura stocurilor, aşa cum sunt exemplificate la pct. 195 alin. (2);

    g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziţionate sau fabricate, destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte;

    h) producţia în curs de execuţie, reprezentând producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevăzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind, de asemenea, serviciile şi studiile în curs de execuţie.

    (2) În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi.

    (3) Sunt reflectate, de asemenea, distinct în contabilitate acele stocuri cumpărate pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 32 „Stocuri în curs de aprovizionare” din Planul de conturi general).

    Active biologice de natura stocurilor şi produse agricole

    194. – (1) În înţelesul prezentelor reglementări, activitatea agricolă reprezintă administrarea de către o entitate a transformării biologice şi recoltării activelor biologice (animale vii şi plante vii) pentru vânzare sau pentru transformarea în produse agricole sau în active biologice suplimentare.

    (2) Transformarea biologică cuprinde procesele de creştere, degenerare (aşa cum sunt exemplificate la pct. 199), producere şi procreare care produc modificări calitative sau cantitative ale unui activ biologic.

    195. – (1) Activele biologice de natura stocurilor sunt acelea care urmează a fi recoltate ca produse agricole sau vândute ca active biologice.

    (2) Exemple de active biologice de natura stocurilor sunt animalele destinate producţiei de carne, animalele deţinute în vederea vânzării, culturile, cum ar fi cele de porumb şi grâu, şi copacii crescuţi pentru cherestea.

    196. – (1) Produsele agricole sunt cele rezultate la momentul recoltării de la activele biologice ale entităţii, de exemplu, lână, lapte, struguri, fructe culese etc.

    (2) Dacă entitatea prelucrează produsele agricole rezultă produse finite, de exemplu, îmbrăcăminte, covoare, brânză, zahăr, fructe prelucrate etc.

    (3) Recolta reprezintă separarea produselor agricole de un activ biologic sau încetarea proceselor vitale ale unui activ biologic.

    197. – Pentru recunoaşterea activelor biologice de natura stocurilor şi a produselor agricole se aplică prevederile pct. 193 şi 194.

    198. – Activitatea agricolă include o gamă largă de activităţi; de exemplu, creşterea animalelor, cultivarea de plante anuale sau perene, cultivarea pomilor fructiferi sau a altor plantaţii.

    199. – Transformarea biologică poate conduce la următoarele tipuri de rezultate:

    a) modificări ale activelor prin: (i) creştere (o creştere cantitativă sau o îmbunătăţire a calităţii unui animal sau a unei plante), (ii) degenerare (o scădere cantitativă sau o deteriorare a calităţii unui animal sau a unei plante) sau (iii) reproducere (crearea de animale ori plante vii suplimentare); sau

    b) producţia unor produse agricole, de exemplu, lână şi lapte.

    Înregistrarea în contabilitate a stocurilor

    200. – (1) Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor.

    (2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietăţii şi de livrare coincid. Totuşi, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:

    – bunuri vândute în consignaţie sau stocurile la dispoziţia clientului;

    – stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rămân în evidenţa debitorului până la vânzarea lor;

    – bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încă factura, care trebuie înregistrate în activele cumpărătorului;

    – bunuri livrate şi nefacturate, care trebuie scoase din evidenţă, transferul de proprietate având loc;

    – bunuri vândute şi nelivrate încă, pentru care a avut loc transferul proprietăţii.

    201. – (1) Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.

    (2) În aplicarea alin. (1) este necesar să se asigure:

    a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţionează şi se înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului;

    b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entităţii se procedează astfel:

    – bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;

    – bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;

    c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:

    – bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului;

    – bunurile livrate, dar nefacturate se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieşirea din gestiune potrivit legii;

    d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.

    Costul stocurilor

    202. – (1) Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile şi al acelor bunuri sau servicii produse şi destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specifică a costurilor individuale.

    (2) Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natură care nu se pot distinge în mod substanţial unele de altele.

    (3) Identificarea specifică a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent dacă au fost cumpărate sau produse.

    (4) Identificarea specifică nu poate fi folosită în cazurile în care stocurile cuprind un număr mare de elemente, care sunt de regulă fungibile.

    203. – (1) În funcţie de specificul activităţii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, în activitatea de producţie, sau metoda preţului cu amănuntul, în comerţul cu amănuntul.

    (2) Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale consumurilor de materiale şi consumabile, manoperei, eficienţei şi capacităţii de producţie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi ajustate, dacă este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat.

    (3) Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului.

    (4) Repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel:

    Coeficient de repartizare1) = Soldul iniţial al diferenţelor de preţ

+

Diferenţe de preţ aferente intrărilor în cursul perioadei, cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele perioadei de referinţă

x 100

Soldul iniţial al stocurilor la preţ de înregistrare

+

Valoarea intrărilor în cursul perioadei la preţ de înregistrare, cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele perioadei de referinţă

_____________

    1) La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniţial al contului de mărfuri şi valoarea intrărilor de mărfuri nu vor include TVA neexigibilă.

    Acest coeficient se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare, iar suma rezultată se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au fost înregistrate bunurile ieşite.

    (5) Coeficienţii de repartizare a diferenţelor de preţ pot fi calculaţi la nivelul conturilor sintetice de gradul I şi II, prevăzute în Planul de conturi general, pe grupe sau categorii de stocuri.

    (6) La sfârşitul perioadei, soldurile conturilor de diferenţe se cumulează cu soldurile conturilor de stocuri, la preţ de înregistrare, astfel încât aceste conturi să reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz.

    (7) Diferenţele de preţ se repartizează proporţional atât asupra valorii bunurilor ieşite, cât şi asupra bunurilor rămase în stoc.

    (8) În comerţul cu amănuntul poate fi utilizată metoda preţului cu amănuntul pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă, care au marje similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metodă. În această situaţie, costul bunurilor vândute se calculează prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a preţului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.

    204. – (1) Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvenţă pentru elemente similare de natura stocurilor şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul.

    (2) O entitate trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură şi utilizare similare. Noţiunea de „utilizare similară” este proprie fiecărei entităţi.

    205. – Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.

    206. – În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât şi valoric.

    207. – (1) Inventarul intermitent constă în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei.

    (2) Entităţile care utilizează metoda inventarului intermitent efectuează inventarierea faptică a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai târziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obligaţii fiscale. Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

    (3) Metoda inventarului intermitent constă în faptul că intrările de stocuri nu se înregistrează prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.

    (4) Stabilirea ieşirilor de stocuri în cursul perioadei are la bază inventarierea faptică a stocurilor la sfârşitul perioadei. Ieşirile de stocuri se determină ca diferenţă între valoarea stocurilor iniţiale, la care se adaugă valoarea intrărilor, şi valoarea stocurilor la sfârşitul perioadei stabilite pe baza inventarului.

    208. – Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.

    4.4.3. Investiţii pe termen scurt

    209. – În categoria investiţiilor pe termen scurt sunt cuprinse acţiunile deţinute la entităţile afiliate şi alte investiţii pe termen scurt.

    210. – Contravaloarea acţiunilor pe termen scurt primite fără plată, potrivit legii, se înregistrează în contrapartidă cu contul 768 „Alte venituri financiare”.

    211. – (1) La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie sau la valoarea stabilită potrivit contractelor.

    (2) Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României de la data operaţiunii de constituire.

    212. – (1) Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României de la data operaţiunii de lichidare.

    (2) Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

    213. – (1) Pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active circulante, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, se recunosc ajustări pentru pierdere de valoare, înregistrate pe seama cheltuielilor.

    (2) La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, ajustările pentru pierderile de valoare înregistrate se suplimentează, se diminuează sau se anulează, după caz. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt, eventualele ajustări pentru pierdere de valoare se anulează.

    4.4.4. Casa şi conturi la bănci

    214. – (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente. Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi incluse în numerar şi echivalente de numerar doar în măsura în care acestea sunt deţinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, şi nu în scop investiţional.

    (2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 5125 „Sume în curs de decontare”).

    (3) Sumele acordate personalului prin sistemul de carduri, cu titlu de avansuri spre decontare în vederea plăţii unor achiziţii sau prestări de servicii, se evidenţiază în contul 542 „Avansuri de trezorerie”/analitic distinct.

    (4) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.

    (5) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.

    (6) Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.

    215. – (1) Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută.

    (2) Contabilitatea disponibilităţilor în valută aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora se ţine distinct (analitice distincte) pentru activităţile fără scop patrimonial şi pentru activităţile economice.

    216. – (1) Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii respective. În vederea asigurării unui tratament contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente).

    (2) Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen, se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar.

    217. – La încheierea exerciţiului financiar, diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie în valută, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite pe termen scurt în valută, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

    218. – (1) În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, entităţile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora.

    (2) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României de la data operaţiunii de lichidare.

    (3) Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

    219. – (1) Sumele în numerar puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 „Avansuri de trezorerie”, respectiv contul 461 „Debitori diverşi”, în cazul terţilor).

    (2) În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuării operaţiunilor sau la cursul din data decontării avansului.

    (3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului, se evidenţiază în contul de debitori diverşi (461 „Debitori diverşi”) sau creanţe în legătură cu personalul (4282 „Alte creanţe în legătură cu personalul”), în funcţie de natura creanţei.

    220. – În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii.

    221. – Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a reglementărilor emise în acest scop.

    Secţiunea 4.5

    Terţi

    222. – Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor entităţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entităţile afiliate, entităţile asociate, debitorii şi creditorii diverşi.

    223. – (1) În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri şi produse, serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni similare efectuate.

    (2) Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 408 „Furnizori – facturi nesosite”), pe baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.

    (3) Creanţele faţă de clienţii pentru care, până la finele lunii, nu au fost întocmite facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 418 „Clienţi – facturi de întocmit”), pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

    (4) În baza contabilităţii de angajamente, entităţile trebuie să evidenţieze în contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, respectiv creanţele şi datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.

    (5) În conturile de furnizori şi clienţi se evidenţiază distinct datoriile, respectiv creanţele din penalităţi stabilite conform clauzelor contractuale, despăgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de natură similară.

    (6) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, precum şi alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul rezultatului exerciţiului, fie în rezultatul reportat, în funcţie de perioada căreia îi corespund şi cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări.

    224. – Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

    225. – Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de avansurile acordate altor furnizori.

    226. – (1) Operaţiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri şi prestările de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în conturile corespunzătoare de efecte de primit sau de plătit, după caz.

    (2) Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de formă şi fond prevăzute de legislaţia în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.

    (3) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă se înregistrează într-un cont în afara bilanţului (contul 8037 „Efecte scontate neajunse la scadenţă”).

    227. – (1) Creanţele şi datoriile în valută, rezultate ca efect al tranzacţiilor entităţii, se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât şi în valută, cu respectarea prevederilor pct. 231 – 237.

    (2) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

    (3) Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează aceasta.

    (4) În cazul bunurilor achiziţionate însoţite de factură sau de aviz de însoţire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepţiei bunurilor.

    Elementele monetare

    228. – (1) Prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti şi activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile.

    (2) Caracteristica esenţială a unui element monetar este dreptul de a primi sau obligaţia de a plăti un număr fix sau determinabil de unităţi monetare. Exemplele includ: pensii şi alte beneficii ale angajaţilor ce trebuie plătite în numerar; provizioane ce trebuie decontate în numerar. În mod similar, un contract de a primi sau de a furniza o cantitate variabilă de active în care valoarea justă ce trebuie primită sau furnizată este egală cu un număr fix sau determinabil de unităţi monetare este un element monetar.

    (3) Caracteristica esenţială a unui element nemonetar este absenţa unui drept de a primi sau a unei obligaţii de a furniza un număr fix sau determinabil de unităţi monetare. Exemplele includ: sumele plătite în avans pentru bunuri şi servicii; imobilizări necorporale; stocuri; imobilizări corporale; şi provizioanele care urmează a fi decontate prin furnizarea unui activ nemonetar.

    Dispoziţii tranzitorii

    229. – (1) La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, sumele reprezentând avansuri acordate pentru imobilizări corporale, respectiv necorporale, se preiau în conturile 4093 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” şi 4094 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale”, la valoarea rezultată din evaluarea efectuată la 31 decembrie 2017, potrivit reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, sumele reflectate în conturile 409 „Furnizori – debitori” [inclusiv cele înregistrate în conturile menţionate la alin. (1)] şi 419 „Clienţi – creditori” nu mai fac obiectul evaluării în funcţie de cursul valutar la finele exerciţiului financiar.

    230. – Prevederile pct. 229 alin. (2) se aplică, de asemenea, avansurilor în valută acordate entităţilor afiliate, asociate şi altor entităţi legate prin interese de participare, respectiv încasate de la acestea.

    Operaţiuni în valută

    231. – (1) În înţelesul prezentelor reglementări, o tranzacţie în valută este o tranzacţie care este exprimată sau necesită decontarea într-o altă monedă decât moneda naţională (leu), inclusiv tranzacţiile rezultate atunci când o entitate:

    a) cumpără sau vinde bunuri sau servicii al căror preţ este exprimat în valută;

    b) împrumută sau oferă spre împrumut fonduri, iar sumele ce urmează să fie plătite sau încasate sunt exprimate în valută; sau

    c) achiziţionează sau cedează într-o altă manieră active, contractează sau achită datorii exprimate în valută.

    (2) Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre două monede.

    (3) Diferenţa de curs valutar este diferenţa ce rezultă din conversia unui anumit număr de unităţi ale unei monede într-o altă monedă la cursuri de schimb diferite.

    232. – În vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operaţiunilor în valută, creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valută.

    233. – O tranzacţie în valută trebuie înregistrată iniţial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii.

    234. – (1) În cazul datoriilor de leasing financiar în valută, acestea se înregistrează la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data acordării finanţării. În situaţia în care data acordării finanţării este zi nebancară, la calculul diferenţelor de curs valutar aferente se va avea în vedere cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi bancară anterioară acesteia.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul datoriilor de leasing financiar în lei, cu decontare în funcţie de cursul unei valute.

    235. – Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au fost raportate în situaţiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în luna în care apar.

    236. – Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanţa sau datoria este decontată în decursul aceleiaşi luni în care a survenit, întreaga diferenţă rezultată este recunoscută în acea lună.

    237. – Prevederile pct. 231 – 236 se aplică şi pentru activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică şi care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România, inclusă în situaţiile financiare anuale ale persoanei juridice române.

    238. – La scăderea din evidenţă a creanţelor şi datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entităţile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora.

    239. – (1) Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor, a celorlalte datorii şi creanţe se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. În acest sens, în contabilitatea analitică, furnizorii şi clienţii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare.

    (2) În cadrul conturilor de furnizori şi clienţi se grupează distinct datoriile şi creanţele rezultate din tranzacţiile cu clauze de rezervă de proprietate.

    240. – În cazul mărfurilor returnate de clienţi în acelaşi exerciţiu financiar în care a avut loc operaţiunea de vânzare, se corectează conturile 411 „Clienţi”, 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”, 607 „Cheltuieli privind mărfurile” şi 371 „Mărfuri”. În cazul în care mărfurile returnate se referă la o vânzare efectuată în exerciţiul financiar precedent, corecţia se înregistrează la data bilanţului în contul 418 „Clienţi – facturi de întocmit”, respectiv contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” şi se reflectă în situaţiile financiare anuale ale exerciţiului pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la data bilanţului.

    241. – Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 „Clienţi incerţi sau în litigiu” sau în conturi analitice ale conturilor de creanţe, pentru alte creanţe decât clienţii).

    242. – (1) În scopul prezentării în situaţiile financiare anuale, creanţele se evaluează la valoarea probabilă de încasat.

    (2) Atunci când se estimează că o creanţă nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru pierdere de valoare, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

    243. – Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii, şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.

    244. – (1) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, alimente antidot etc.), precum şi alte drepturi acordate potrivit legii.

    (2) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, pe persoane.

    245. – Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.

    246. – (1) Sumele datorate şi neachitate personalului până la sfârşitul exerciţiului financiar (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmează să fie încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, dar care urmează a fi plătite/încasate în exerciţiul financiar următor, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul.

    (2) La înregistrarea în contabilitate a concediilor de odihnă sunt avute în vedere prevederile legislaţiei în vigoare, referitoare la modalitatea de efectuare a acestora.

    (3) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, şi alte creanţe faţă de personalul entităţii se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu personalul.

    247. – (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la asigurări sociale de sănătate şi la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj.

    (2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale. Aici se cuprinde şi contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate.

    248. – În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.

    249. – Asistenţa guvernamentală reprezintă acţiunile întreprinse de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei entităţi sau unei categorii de entităţi care îndeplinesc anumite criterii. În înţelesul prezentelor reglementări, asistenţa guvernamentală nu include beneficii care sunt oferite doar indirect, prin acţiuni ale guvernului care influenţează condiţiile generale de activitate economică, cum ar fi punerea la dispoziţie de infrastructură în zonele aflate în dezvoltare.

    250. – Taxa pe valoarea adăugată se determină şi se înregistrează în contabilitate potrivit legii.

    251. – Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.

    252. – La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcă în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.

    253. – (1) Subvenţiile primite sau de primit de către entitate se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

    (2) Atunci când datoriile în valută aferente anumitor obiective sau lucrări finanţate din subvenţii sunt achitate direct de către autorităţile care gestionează fondurile, din sumele reprezentând acele subvenţii, fără ca aceste sume să tranziteze conturile entităţii, în contabilitate se reflectă atât datoria în valută, cât şi creanţa din subvenţii corespunzătoare.

    Dacă la sfârşitul perioadei de raportare conturile de datorii faţă de furnizori şi creanţe din subvenţii în valută prezintă sold, acestea se evaluează similar oricărui element monetar în valută, astfel încât veniturile şi cheltuielile financiare aferente să nu influenţeze rezultatul acelei perioade.

    În toate cazurile se va urmări ca modul de contabilizare a operaţiunilor să respecte clauzele cuprinse în contractele încheiate şi legislaţia în vigoare.

    (3) În cazul achiziţiilor în valută, finanţate din sume nerambursabile, decontate de entităţi, în calitate de beneficiari ai acestor fonduri, diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se decontează cu instituţia finanţatoare dacă există clauze în acest sens, cuprinse în contractele încheiate, sau prevederi în actele normative aplicabile. Diferenţele respective se înregistrează în conturi de debitori diverşi sau creditori diverşi, în relaţie cu alte venituri financiare, respectiv alte cheltuieli financiare, după caz.

    254. – Contabilitatea decontărilor între entităţile din cadrul grupului cuprinde operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entităţii debitoare, cât şi a celei creditoare şi, de asemenea, operaţiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participaţie.

    255. – Creanţele/Datoriile entităţii faţă de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, clienţii şi furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverşi.

    256. – (1) Cheltuielile plătite/de plătit şi veniturile încasate/de încasat în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 471 „Cheltuieli înregistrate în avans”) sau venituri în avans (contul 472 „Venituri înregistrate în avans”), după caz.

    (2) În conturile prevăzute la alin. (1) se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli cu: chirii, abonamente, asigurări şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare.

    (3) Onorariile şi comisioanele bancare achitate în vederea obţinerii de împrumuturi pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor înregistrate în avans. Cheltuielile în avans urmează să se recunoască la cheltuieli curente eşalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective.

    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică pentru operaţiunile în derulare la data trecerii la aplicarea prezentelor reglementări.

    257. – Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în contul 473 „Decontări din operaţiuni în curs de clarificare”. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.

    258. – Pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, decontări în cadrul grupului şi debitori, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exerciţiului financiar, se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare.

    Secţiunea 4.6

    Contabilitate angajamente şi alte elemente extrabilanţiere

    Contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente extrabilanţiere

    259. – (1) Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere şi, prin urmare, nu pot fi integrate în activele şi datoriile entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă.

    (2) În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenţă; bunuri publice primite în concesiune; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenţă.

    260. – (1) Bunurile proprietate publică primite în concesiune, precum şi bunurile din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active, se reflectă în conturi în afara bilanţului (contul 8038 „Bunuri primite în concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare”).

    (2) La sfârşitul duratei contractului de concesiune sau închiriere, bunurile se restituie proprietarului. La restituirea acestor bunuri se creditează contul 8038 „Bunuri primite în concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare”.

    261. – În cadrul elementelor extrabilanţiere sunt cuprinse şi activele contingente (contul 807 „Active contingente”), respectiv datoriile contingente (contul 808 „Datorii contingente”).

    262. – (1) Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii. Un exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanţă ce poate rezulta dintr-un litigiu în instanţă (de exemplu, o despăgubire), în care este implicată entitatea şi al cărui rezultat este incert.

    (2) Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neaşteptate, care pot să genereze intrări de beneficii economice în entitate. Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanţiere. Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare anuale, deoarece ele nu sunt certe, iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată.

    (3) În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ contingent şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ.

    (4) Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situaţiile financiare anuale a modificărilor survenite. Astfel, dacă intrarea de beneficii economice devine certă, activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile financiare anuale aferente perioadei în care au survenit modificările.

    263. – (1) O datorie contingentă este:

    a) o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii; sau

    b) o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu este recunoscută deoarece:

    – nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau

    – valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.

    (2) O entitate nu va recunoaşte în bilanţ o datorie contingentă.

    (3) În situaţia în care o entitate are o obligaţie angajată în comun cu alte părţi, partea asumată de celelalte părţi este prezentată ca o datorie contingentă.

    (4) Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră că este necesară ieşirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaşte, după caz, o datorie sau un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului, cu excepţia cazurilor în care nu poate fi efectuată nicio estimare credibilă.

    (5) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul că:

    a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând că pot fi realizate estimări corecte), deoarece constituie obligaţii curente la data bilanţului şi este probabil că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea obligaţiilor; şi

    b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt:

    – obligaţii posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă entitatea are o obligaţie curentă care poate genera o ieşire de resurse; sau

    – obligaţii curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere în bilanţ (deoarece fie nu este probabil să fie necesară o reducere a resurselor entităţii pentru stingerea obligaţiei, fie nu poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a valorii obligaţiei).

    Secţiunea 4.7

    Datorii pe termen scurt: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

    264. – (1) O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi datorie curentă, atunci când:

    a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau

    b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.

    (2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

    Secţiunea 4.8

    Datorii pe termen lung: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

    265. – Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: credite bancare pe termen lung şi mediu, sumele datorate entităţilor afiliate, respectiv entităţilor asociate, alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.

    266. – (1) Atunci când suma de rambursat pentru o datorie este mai mare decât suma primită, diferenţa se înregistrează în contul 169 „Prime privind rambursarea altor datorii”. Aceasta trebuie prezentată în bilanţ, ca o corecţie a datoriei corespunzătoare.

    (2) Valoarea acestei diferenţe trebuie amortizată printr-o sumă rezonabilă în fiecare exerciţiu financiar, astfel încât să se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de rambursare a datoriei.

    267. – Datoriile privind concesiunile şi alte datorii similare sunt cele determinate de bunurile preluate cu acest titlu, potrivit contractelor încheiate de entitate.

    268. – Entităţile trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacă:

    a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; şi

    b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului.

    Secţiunea 4.9

    Provizioane

    4.9.1. Recunoaşterea provizioanelor

    269. – (1) Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.

    (2) Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului trebuie luate în considerare toate informaţiile disponibile.

    270. – (1) La data bilanţului, valoarea unui provizion reprezintă cea mai bună estimare a cheltuielilor probabile sau, în cazul unei obligaţii, a sumei necesare pentru stingerea acesteia. Ca urmare, provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.

    (2) Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate.

    271. – Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.

    272. – (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare deoarece aceste pierderi viitoare nu corespund definiţiei unei datorii şi nu sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere a provizioanelor.

    (2) Previzionarea unor pierderi viitoare din exploatare indică faptul că anumite active de exploatare ar putea fi depreciate. Ca urmare, entitatea testează aceste active pentru depreciere.

    273. – Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.

    274. – Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:

    – o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;

    – este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi

    – poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.

    Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.

    275. – (1) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplătite, datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea:

    a) datoriile din credite comerciale constituie obligaţii de plată a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori şi care au fost facturate sau a căror plată a fost convenită în mod oficial cu furnizorii; şi

    b) cheltuielile angajate sunt obligaţiile de plată pentru bunuri şi servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plăţii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajaţilor (de exemplu, sumele aferente concediului plătit). Deşi uneori este necesară o estimare a valorii sau exigibilităţii acestor datorii, elementul de incertitudine este, în general, mult mai redus decât în cazul provizioanelor.

    (2) Angajamentele entităţilor sunt prezentate, de regulă, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activităţi, în timp ce provizioanele sunt raportate separat.

    276. – Se recunosc provizioane doar pentru acele obligaţii generate de evenimente anterioare care sunt independente de acţiunile viitoare ale entităţii (de exemplu, modul de desfăşurare a activităţii în viitor).

    4.9.2. Categorii de provizioane

    277. – (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:

    a) litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte;

    b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor;

    c) acţiunile de restructurare;

    d) pensii şi obligaţii similare;

    e) provizioane pentru contracte cu titlu oneros;

    f) alte provizioane.

    (2) Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

    Provizioane pentru restructurare

    278. – Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele situaţii:

    a) încetarea parţială a activităţii;

    b) închiderea unor sedii ale entităţii;

    c) modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;

    d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul activităţilor entităţii.

    279. – (1) Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe generate de restructurare, şi anume cele care:

    – sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare; şi

    – nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii entităţii.

    (2) Un provizion pentru restructurare nu trebuie să includă costuri precum cele legate de:

    – recalificarea sau mutarea personalului permanent;

    – marketing.

    Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activităţii nu reprezintă datorii de restructurare la data bilanţului.

    Provizioane pentru pensii

    280. – (1) Provizioanele pentru pensii se referă la sumele ce vor fi plătite de entitate după ce angajaţii au părăsit entitatea. Acestea se constituie atunci când entitatea are prevăzută prin actul constitutiv sau contractul de muncă obligaţia achitării unor sume cu titlu de pensie, după ce angajaţii au părăsit entitatea. La constituirea acestor provizioane se vor avea în vedere şi prevederile legislaţiei în vigoare.

    (2) Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabileşte, de regulă, de către specialişti în domeniu. La determinarea lor se ţine seama de vârsta, vechimea în muncă şi rotaţia personalului în cadrul entităţii.

    (3) Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de muncă rămase până la pensie.

    Provizioane pentru contracte cu titlu oneros

    281. – (1) Dacă o entitate are un contract cu titlu oneros, obligaţia contractuală actuală prevăzută în contract trebuie recunoscută şi evaluată ca provizion.

    (2) Un contract cu titlu oneros reprezintă un contract în care costurile inevitabile aferente îndeplinirii obligaţiilor contractuale depăşesc beneficiile economice preconizate a fi obţinute din contractul în cauză. Costurile inevitabile ale unui contract reflectă costul net de ieşire din contract, adică valoarea cea mai mică dintre costul îndeplinirii contractului şi eventualele compensaţii sau penalităţi generate de neîndeplinirea contractului.

    (3) Înainte de a constitui un provizion separat pentru un contract cu titlu oneros, o entitate recunoaşte orice pierdere din deprecierea activelor alocate contractului în cauză.

    Alte provizioane

    282. – În categoria altor provizioane se includ provizioane constituite pentru:

    – alte beneficii pe care entitatea urmează să le plătească angajaţilor sau persoanelor dependente de aceştia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii;

    – cheltuielile legate de protecţia mediului înconjurător;

    – obligaţii asumate în comun cu o terţă parte etc.

    4.9.3. Evaluarea provizioanelor

    283. – (1) Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.

    (2) Cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plăti-o, în mod raţional, pentru stingerea obligaţiei la data bilanţului sau pentru transferarea acesteia unei terţe părţi la acel moment.

    284. – (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

    (2) Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost iniţial recunoscute. Prin urmare, numai cheltuielile aferente provizionului iniţial pot fi acoperite din provizion.

    4.9.4. Rambursări în legătură cu provizioanele

    285. – Câştigurile rezultate din cedarea preconizată a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion, chiar dacă cedarea preconizată este strâns legată de evenimentul care generează constituirea provizionului. Entitatea recunoaşte câştigurile din cedările preconizate de active în conformitate cu prevederile de la secţiunea 4.3 subsecţiunea 4.3.3. „Imobilizări corporale”.

    286. – (1) În cazul în care preconizează că o terţă parte îi va rambursa, integral sau parţial, cheltuielile necesare pentru decontarea unui provizion, o entitate trebuie să recunoască rambursarea dacă şi numai dacă există dovezi clare că va primi rambursarea în cazul în care îşi onorează obligaţia. Rambursarea trebuie tratată ca un activ separat. Suma recunoscută ca rambursare nu trebuie să depăşească valoarea provizionului.

    (2) În majoritatea situaţiilor, entitatea va rămâne responsabilă pentru toată suma în cauză, astfel încât, în cazul în care cealaltă parte nu plăteşte din orice motiv, entitatea este cea care trebuie să plătească întreaga sumă. În astfel de situaţii, entitatea recunoaşte un provizion pentru întreaga valoare a datoriei şi un activ separat pentru rambursarea preconizată, în momentul în care are dovezi că va primi suma în cauză dacă îşi onorează obligaţia.

    (3) În anumite situaţii, dacă terţa parte nu efectuează plata, entitatea nu va fi răspunzătoare pentru sumele în cauză. În astfel de cazuri, entitatea nu este răspunzătoare pentru costurile în cauză şi acestea nu sunt incluse în provizion.

    Secţiunea 4.10

    Subvenţii

    287. – (1) În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor, acestea fiind primite de la guvern.

    (2) În înţelesul prezentelor reglementări, guvernul se referă la guvernul propriu-zis, la agenţiile guvernamentale şi la alte organisme similare de la nivel local, naţional sau internaţional.

    (3) Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiţii referitoare la activitatea de exploatare a entităţii. Subvenţiile exclud acele forme de asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod rezonabil, o anumită valoare, precum şi acele tranzacţii cu guvernul care nu se pot distinge de operaţiunile comerciale normale ale entităţii.

    (4) Subvenţiile guvernamentale sunt uneori denumite în alte moduri, cum ar fi: subsidii, alocaţii, prime sau transferuri.

    288. – În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct:

    – subvenţii guvernamentale;

    – împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;

    – alte sume primite cu caracter de subvenţii.

    289. – (1) Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate.

    (2) O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare corporală), caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justă.

    (3) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi donaţiile pentru investiţii, precum şi plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale.

    290. – Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.

    291. – (1) Subvenţiile guvernamentale, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, nu trebuie recunoscute până când nu există suficientă siguranţă că:

    a) entitatea va respecta condiţiile impuse de acordarea lor; şi

    b) subvenţiile vor fi primite.

    (2) Doar primirea unei subvenţii nu furnizează ea însăşi dovezi concludente că toate condiţiile ataşate acordării subvenţiei au fost sau vor fi îndeplinite.

    (3) Recunoaşterea veniturilor din subvenţii se efectuează cu respectarea clauzelor care au stat la baza acordării lor.

    292. – (1) Contabilitatea proiectelor finanţate din subvenţii se ţine distinct, pe fiecare proiect, sursă de finanţare, potrivit contractelor încheiate, fără a se întocmi situaţii financiare anuale distincte pentru fiecare asemenea proiect.

    (2) Pentru asigurarea corelării cheltuielilor finanţate din subvenţii cu veniturile aferente se procedează astfel:

    a) din punctul de vedere al contului rezultatului exerciţiului:

    – în cursul fiecărei luni se evidenţiază cheltuielile după natura lor;

    – la sfârşitul lunii se evidenţiază la venituri subvenţiile corespunzătoare cheltuielilor efectuate;

    b) din punctul de vedere al bilanţului:

    – creanţa din subvenţii se recunoaşte în corespondenţă cu veniturile din subvenţii, dacă au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subvenţii, sau pe seama veniturilor amânate, dacă aceste cheltuieli nu au fost efectuate încă;

    – periodic, odată cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc şi se aprobă sumele cuvenite, se procedează la regularizarea sumelor înregistrate drept creanţă din subvenţii.

    293. – (1) Subvenţiile aferente veniturilor se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri (în contul 736 „Venituri din subvenţii de exploatare”, în cazul în care subvenţia este aferentă activităţii fără scop patrimonial sau în contul 741 „Venituri din subvenţii de exploatare”, în cazul în care subvenţia este aferentă activităţii economice) ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.

    (2) În cazul în care într-o perioadă se încasează subvenţii aferente unor cheltuieli care nu au fost încă efectuate, subvenţiile primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente.

    294. – (1) În cele mai multe situaţii, perioadele de-a lungul cărora o entitate recunoaşte cheltuielile legate de o subvenţie guvernamentală sunt uşor identificabile. Astfel, subvenţiile acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri în aceeaşi perioadă ca şi cheltuiala aferentă. În mod similar, subvenţiile legate de activele amortizabile sunt recunoscute, de regulă, în contul rezultatului exerciţiului pe parcursul perioadelor şi în proporţia în care amortizarea acelor active este recunoscută.

    (2) O subvenţie guvernamentală care urmează a fi primită drept compensaţie pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate sau în sensul acordării unui ajutor financiar imediat entităţii, fără a exista costuri viitoare aferente, trebuie recunoscută în contul rezultatului exerciţiului în perioada în care devine creanţă.

    (3) În anumite circumstanţe, o subvenţie guvernamentală poate fi acordată în scopul oferirii de ajutor financiar imediat unei entităţi. Astfel de subvenţii pot fi limitate la o anumită entitate şi pot să nu fie disponibile unei categorii întregi de beneficiari. În acest caz, recunoaşterea subvenţiei în contul rezultatului exerciţiului are loc în perioada în care entitatea îndeplineşte condiţiile pentru primirea subvenţiei.

    295. – Subvenţiile legate de terenuri pot impune, prin contractele încheiate, îndeplinirea anumitor obligaţii. În acest caz, subvenţiile se recunosc drept venituri pe parcursul perioadelor în care sunt suportate costurile îndeplinirii respectivelor obligaţii. De exemplu, o subvenţie pentru teren poate fi condiţionată de construirea unei clădiri pe terenul respectiv. În acest caz, subvenţia se recunoaşte în contul rezultatului exerciţiului pe parcursul duratei de viaţă a clădirii.

    296. – (1) Subvenţiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve deoarece acestea reprezintă sume acordate sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii de către persoana juridică fără scop patrimonial.

    (2) Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat (contul 475 „Subvenţii pentru investiţii”). Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul rezultatului exerciţiului (contul 738 „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial”, în cazul în care subvenţia este aferentă activităţii fără scop patrimonial sau în contul 758 „Alte venituri din exploatare”, în cazul în care subvenţia este aferentă activităţii economice) pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

    (3) Veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete se prezintă în contul rezultatului exerciţiului ca parte a cifrei de afaceri nete, indicator raportat pentru activitatea economică.

    297. – În cazul terenurilor şi clădirilor pentru care s-au primit subvenţii şi au făcut obiectul unei cedări parţiale, la scoaterea din evidenţă a acestora subvenţia aferentă părţii cedate se transferă la venituri, corespunzător valorii contabile a terenurilor, respectiv a clădirilor, scoase din evidenţă.

    298. – (1) Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă.

    (2) Restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se efectuează prin reducerea veniturilor amânate, dacă există, sau, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.

    (3) În măsura în care suma rambursată depăşeşte venitul amânat sau dacă nu există un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrală restituită, se recunoaşte imediat ca o cheltuială.

    Secţiunea 4.11

    Capitaluri proprii

    299. – (1) Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă totalitatea surselor de finanţare proprii aflate la dispoziţia entităţii, după deducerea din totalul activelor a datoriilor acesteia.

    (2) Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar.

    300. – La elaborarea situaţiilor financiare, entităţile adoptă conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entităţii.

    4.11.1. Capital

    301. – (1) Capitalul (aporturile de capital) reprezintă contribuţiile în numerar şi/sau în natură ale membrilor la constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial.

    (2) Capitalul (aporturile de capital) se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice fără scop patrimonial şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.

    (3) Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de aporturi.

    (4) Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea sau micşorarea capitalului sunt cele prevăzute de lege sau actele de constituire a persoanei juridice fără scop patrimonial.

    4.11.2. Rezerve din reevaluare

    302. – (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale trebuie reflectat în debitul sau creditul contului 105 „Rezerve din reevaluare”, după caz, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din prezentele reglementări.

    (2) Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare corporală în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.

    (3) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent, aferent imobilizării respective.

    (4) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor secţiunii 3.4 „Reevaluarea imobilizărilor corporale” din prezentele reglementări.

    4.11.3. Rezerve legale şi alte rezerve

    303. – (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.

    (2) Rezervele legale se constituie anual din excedentul/profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege.

    (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.

    (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din excedentul/profitul net al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.

    (5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama excedentului/profitului net pentru acoperirea deficitelor/pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale, cu respectarea prevederilor legale.

    4.11.4. Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea excedentului/profitului şi acoperirea deficitului/pierderii contabile

    304. – (1) În contabilitate, excedentul/profitul sau deficitul/pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.

    (2) Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.

    (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de excedent/profit sau deficit/pierdere.

    (4) Contabilitatea rezultatului reportat şi a rezultatului exerciţiului financiar se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială, potrivit legii, şi activităţile economice.

    (5) Contabilitatea repartizării excedentului/profitului exerciţiului financiar se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi pentru activităţile economice.

    (6) Rezultatul privind activităţile cu destinaţie specială nu se repartizează.

    305. – (1) Repartizarea excedentului/profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea excedentului/profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    (2) Sumele reprezentând rezerve constituite din excedentul/profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 „Repartizarea excedentului/profitului” = 106 „Rezerve”. Sumele reprezentând excedentul realizat în exerciţiul financiar curent de casele de ajutor reciproc, repartizate la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale se înregistrează prin articolul contabil 129 „Repartizarea excedentului/profitului” = 113 „Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)”.

    (3) Excedentul/Profitul contabil rămas după repartizările prevăzute la alin. (2) se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 „Rezultatul reportat”, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii, cu respectarea prevederilor legale.

    306. – (1) Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor excedentului/profitului altele decât cele prevăzute la pct. 305 alin. (2) se efectuează după aprobarea, potrivit legii, a situaţiilor financiare anuale şi a propunerii de repartizare a excedentului/profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.

    (2) Închiderea conturilor 121 „Excedent/Profit sau deficit/pierdere” şi 129 „Repartizarea excedentului/profitului” se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.

    (3) În contul 117 „Rezultatul reportat” se evidenţiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent a rezultatului din contul de excedent/profit sau deficit/pierdere al exerciţiului financiar precedent, precum şi rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.

    307. – (1) Deficitul/Pierderea contabilă reportată se acoperă din excedentul/profitul exerciţiului financiar curent, după aprobarea situaţiilor financiare anuale conform legii, din cel reportat aferent exerciţiilor financiare precedente şi din rezerve, cu respectarea prevederilor legale.

    (2) În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă deficitul/pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale, respectiv administratorilor.

    Secţiunea 4.12

    Contabilitatea operaţiunilor realizate în cadrul contractelor de asocieri în participaţie

    308. – (1) Evidenţa asocierii în participaţie se organizează atât la nivelul asocierii, cât şi în contabilitatea fiecărui coparticipant cu ajutorul contului 458 „Decontări din operaţiuni în participaţie”, analitic distinct pe fiecare coparticipant.

    (2) Evidenţa decontărilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi, se realizează cu ajutorul contului 458 „Decontări din operaţiuni în participaţie”.

    309. – (1) Entitatea care conduce evidenţa asocierii în participaţie ţine evidenţă şi întocmeşte balanţă de verificare distincte de cele corespunzătoare activităţii proprii.

    (2) În ceea ce priveşte imobilizările corporale şi necorporale puse la dispoziţia asocierii, acestea sunt cuprinse în evidenţa contabilă a celui care le deţine în proprietate.

    (3) Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se contabilizează distinct de către unul dintre asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 4.

    La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.

    (4) La data bilanţului, bunurile de natura stocurilor, creanţelor, disponibilităţilor, precum şi a datoriilor asocierii în participaţie, se înscriu în situaţiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidenţa asocierii.

    Secţiunea 4.13

    Prezentarea contului rezultatului exerciţiului

    310. – Formatul contului rezultatului exerciţiului întocmit de persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice, precum şi de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică este următorul:

    I. Venituri din activităţile fără scop patrimonial

    II. Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial

    III. Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial

    IV. Venituri din activităţile cu destinaţie specială

    V. Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială

    VI. Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială

    VII. Venituri din activităţile economice

        1. Cifra de afaceri netă

        2. Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie

        3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată

        4. Alte venituri din exploatare

        5. Venituri financiare

        6. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare

    VIII. Cheltuieli privind activităţile economice

        7. Cheltuieli privind stocurile

        8. Cheltuieli cu serviciile

        9. Cheltuieli cu personalul

        10. Alte cheltuieli de exploatare

        11. Cheltuieli financiare

        12. Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare

        13. Impozitul pe profit

    IX. Rezultatul activităţilor economice

    X. Venituri totale

    XI. Cheltuieli totale

    XII. Excedentul/Profitul sau deficitul/pierderea exerciţiului financiar (X – XI; XI – X)

    311. – Formatul contului prescurtat al rezultatului exerciţiului întocmit de organizaţiile sindicale şi patronale, precum şi de persoanele juridice fără scop patrimonial care nu desfăşoară activităţi economice, este următorul:

    I. Venituri din activităţile fără scop patrimonial

    II. Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial

    III. Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial

    IV. Venituri din activităţile cu destinaţie specială

    V. Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială

    VI. Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială

    VII. Venituri din activităţile economice*)

    VIII. Cheltuieli privind activităţile economice*)

    IX. Rezultatul activităţilor economice*)

    X. Venituri totale

    XI. Cheltuieli totale

    XII. Excedentul/Profitul sau deficitul/pierderea exerciţiului financiar (X – XI; XI – X)

_____________

    *) Acest element se va completa numai de către organizaţiile sindicale şi patronale.

    Secţiunea 4.14

    Dispoziţii speciale cu privire la contul rezultatului exerciţiului

    312. – (1) Contul rezultatului exerciţiului cuprinde veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar, pe feluri de activităţi, grupate după natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului financiar (excedent/profit sau deficit/pierdere).

    (2) Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite şi taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii contului rezultatului exerciţiului, la cifra de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menţionate, corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite şi taxe.

    313. – Conturile sintetice de venituri şi de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale entităţii.

    4.14.1. Venituri

    314. – Contabilitatea veniturilor persoanei juridice fără scop patrimonial se ţine distinct pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială potrivit legii şi activităţi economice, iar în cadrul acestora pe feluri de venituri, după natura lor.

    315. – (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.

    (2) Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum şi activităţile conexe acestora.

    (3) Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzări, prestări de servicii, comisioane, chirii, subvenţii, dobânzi, dividende.

    (4) Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate. În contul de rezultat al exerciţiului, câştigurile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv cheltuielile aferente, la elementul „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial” pentru activităţile fără scop patrimonial, respectiv „Alte venituri din exploatare” pentru activităţile economice.

    316. – Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi nu reprezintă venit din activitatea curentă. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.

    317. – Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie este determinată, de obicei, printr-un acord între vânzătorul şi cumpărătorul/utilizatorul activului, ţinând cont de suma oricăror reduceri comerciale.

    Veniturile din activităţile fără scop patrimonial

    318. – Veniturile din activităţile fără scop patrimonial cuprind:

    – venituri din cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;

    – venituri din cote-părţi primite potrivit statutului;

    – venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;

    – venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare şi ajutoare;

    – venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole;

    – resurse obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile şi subvenţii pentru venituri;

    – venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului, precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinţe;

    – venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial, precum şi diferenţele de curs valutar;

    – venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare;

    – alte venituri din activităţile fără scop patrimonial, cum sunt:

        – venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;

        – venituri obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit legislaţiei în vigoare;

        – venituri rezultate din vânzarea imobilizărilor corporale/ necorporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele folosite în activitatea economică;

        – venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale utilizate pentru activitatea fără scop patrimonial;

        – venituri din subvenţii pentru investiţii;

        – venituri din despăgubiri;

        – venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare;

        – alte venituri din activităţile fără scop patrimonial.

    Veniturile cu destinaţie specială

    319. – Veniturile cu destinaţie specială cuprind venituri reglementate de legi speciale, cum sunt: venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment şi alte venituri cu destinaţie specială, potrivit legii.

    Veniturile din activităţi economice

    320. – (1) Veniturile din activităţi economice cuprind:

    a) venituri din exploatare:

    – venituri din vânzarea de produse şi mărfuri, precum şi din prestări de servicii;

    – venituri aferente costului producţiei, reprezentând variaţia în plus (creştere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de producţie efectiv a stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie de la sfârşitul perioadei şi valoarea stocurilor iniţiale ale produselor şi serviciilor în curs de execuţie, neluând în calcul ajustările pentru depreciere reflectate;

    – venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor efectuate de entitate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca imobilizări corporale şi necorporale;

    – venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care beneficiază entitatea;

    – alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanţe recuperate, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum şi alte venituri din exploatare.

    b) venituri financiare:

    – venituri din imobilizări financiare;

    – venituri din investiţii pe termen scurt;

    – venituri din investiţii financiare cedate;

    – venituri din diferenţe de curs valutar;

    – venituri din dobânzi;

    – venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare;

    – alte venituri financiare.

    (2) Variaţia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul perioadei reprezintă o corecţie a cheltuielilor de producţie pentru a reflecta faptul că fie producţia a majorat nivelul stocurilor, fie vânzările suplimentare au redus nivelul stocurilor.

    (3) Veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie se înscriu, alături de celelalte venituri, în contul rezultatului exerciţiului, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).

    (4) Pe seama veniturilor din exploatare se recunoaşte, de asemenea, diferenţa dintre valoarea titlurilor primite ca urmare a participării cu mărfuri la capitalul altor entităţi şi valoarea mărfurilor, la data dobândirii acelor titluri.

    321. – (1) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidenţiază distinct, în funcţie de natura acestora.

    (2) Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifică menţinerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă.

    322. – (1) În cazul vânzării imobilizărilor financiare, pe seama veniturilor se înregistrează preţul de vânzare al acestora.

    (2) În cazul vânzării investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mare decât valoarea lor contabilă, pe seama veniturilor se înregistrează câştigul rezultat din vânzarea acestora.

    (3) Pe seama veniturilor financiare (contul 768 „Alte venituri financiare”) se recunosc diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, precum şi diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu creanţe la capitalul altor entităţi şi valoarea nominală a creanţelor care fac obiectul participaţiei, la data dobândirii acelor titluri. Similar se înregistrează şi valoarea titlurilor primite fără plată, potrivit legii, acestea fiind recunoscute la valoarea justă.

    Venituri din vânzări de bunuri privind activităţile economice

    323. – În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi.

    324. – Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

    a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;

    b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o, în mod normal, în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor;

    c) mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;

    d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către entitate; şi

    e) costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.

    325. – Evaluarea momentului în care o entitate a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor impune o examinare a circumstanţelor în care s-a desfăşurat tranzacţia. În cele mai multe cazuri, transferul riscurilor şi avantajelor aferente dreptului de proprietate coincide cu transferul titlului legal de proprietate sau cu trecerea bunurilor în posesia cumpărătorului. În alte cazuri, transferul riscurilor şi avantajelor aferente dreptului de proprietate apare într-un moment diferit de cel al transferului titlului legal de proprietate sau de cel al trecerii bunurilor în posesia cumpărătorului. Dacă o entitate păstrează doar un risc nesemnificativ aferent dreptului de proprietate, atunci tranzacţia reprezintă o vânzare şi veniturile sunt recunoscute. De exemplu, un vânzător poate păstra titlul de proprietate asupra bunurilor doar pentru a se asigura că va încasa suma care se datorează. Într-un asemenea caz, dacă entitatea a transferat riscurile şi beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate, tranzacţia este o vânzare şi veniturile sunt recunoscute.

    326. – O promisiune de vânzare nu generează contabilizarea de venituri.

    327. – Pentru bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii, se consideră că transferul proprietăţii bunurilor a avut loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar. Bunurile transmise în vederea verificării conformităţii sunt bunurile oferite de furnizor clienţilor, aceştia având dreptul fie să le achiziţioneze, fie să le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate în vederea testării este un contract provizoriu prin care vânzarea efectivă a bunurilor este condiţionată de obţinerea de rezultate satisfăcătoare în urma testării de către clientul potenţial, testare ce are scopul de a stabili că bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv.

    328. – Pentru stocurile la dispoziţia clientului, se consideră că transferul proprietăţii bunurilor are loc la data la care clientul intră în posesia bunurilor.

    Venituri din prestarea de servicii privind activităţile economice

    329. – (1) Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.

    (2) Contravaloarea prestărilor nerecepţionate de beneficiar până la sfârşitul perioadei se evidenţiază la cost, în contul 332 „Servicii în curs de execuţie”, pe seama contului 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie”.

    330. – În cazul în care preţul de vânzare include o valoare distinctă, specificată contractual, destinată prestării ulterioare de servicii (de exemplu, asistenţa tehnică şi perfecţionarea produsului după vânzarea unui program informatic), acea sumă este amânată (contul 472 „Venituri înregistrate în avans”) şi recunoscută ca venit pe parcursul perioadei în care se prestează serviciile, dar nu mai târziu de încheierea perioadei pentru care a fost contractată prestarea ulterioară de servicii.

    Venituri din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende privind activităţile economice

    331. – Veniturile din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende se recunosc astfel:

    a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilităţii de angajamente;

    b) redevenţele şi chiriile se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente, conform contractului;

    c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa.

    4.14.2. Cheltuieli

    332. – (1) Cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru:

    – consumuri de stocuri şi servicii prestate, de care beneficiază entitatea;

    – cheltuieli cu personalul;

    – executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc.

    (2) O promisiune de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli.

    (3) Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezulta sau nu ca urmare a desfăşurării activităţii curente a entităţii. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. În contul rezultatului exerciţiului, pierderile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv veniturile aferente, la elementul „Alte cheltuieli de exploatare”, corespunzător activităţilor fără scop patrimonial, respectiv activităţilor economice.

    (4) În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.

    333. – (1) Contabilitatea cheltuielilor privind activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:

    a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:

    – cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile; costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei şi a apei consumate; valoarea activelor biologice de natura stocurilor; costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor;

    – cheltuieli cu serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; prime de asigurare; studii şi cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori); comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; transportul de bunuri şi personal; deplasări, detaşări şi transferări; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele;

    – cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);

    – alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului înconjurător, aferente perioadei; pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despăgubiri, amenzi şi penalităţi; donaţii şi alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital; creanţe prescrise potrivit legii etc.); şi

    b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creanţe legate de participaţii; cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; diferenţele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exerciţiul financiar în curs; sconturile acordate clienţilor; pierderi din creanţe de natură financiară şi altele.

    (2) Pe seama cheltuielilor de exploatare (contul 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi”) se recunoaşte, de asemenea, diferenţa dintre valoarea creanţelor cedate în schimbul titlurilor primite şi valoarea mai mică a titlurilor primite, la data dobândirii acelor titluri.

    (3) În cazul vânzării imobilizărilor financiare, pe seama cheltuielilor se înregistrează valoarea contabilă a acestora.

    (4) În cazul vânzării investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mic decât valoarea lor contabilă, pe seama cheltuielilor se înregistrează pierderea rezultată din vânzarea acestora.

    (5) Cheltuielile cu provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii, se evidenţiază distinct, în funcţie de natura lor.

    334. – În cadrul categoriilor de cheltuieli, contabilizate după natura lor, conturile de cheltuieli se dezvoltă obligatoriu în analitice distincte pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială, potrivit legii, şi activităţi economice.

    Cap. 5

    Raportul administratorilor

    335. – (1) Administratorii entităţii elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conţine o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se confruntă.

    (2) Această prezentare este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, corelată cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor.

    336. – Raportul administratorilor se aprobă de organul de administrare şi se semnează în numele acestuia de preşedinte.

    337. – (1) În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa sau poziţia entităţii, analiza cuprinde indicatori-cheie de performanţă financiari şi, atunci când este cazul, nefinanciari relevanţi pentru activităţile specifice, inclusiv informaţii referitoare la aspecte de mediu şi de personal. În prezentarea analizei, raportul administratorilor conţine, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.

    (2) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre dezvoltarea previzibilă a entităţii.

    Cap. 6

    Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale

    338. – (1) Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în moneda naţională.

    (2) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:

    – numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;

    – calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);

    – numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

    (3) Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză, sunt supuse aprobării adunării generale, potrivit legislaţiei în vigoare.

    339. – Situaţiile financiare anuale aprobate potrivit legii şi raportul administratorilor, împreună cu raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    Cap. 7

    Auditarea/verificarea situaţiilor financiare anuale

    340. – (1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial se pot audita de către unul sau mai mulţi auditori financiari sau firme de audit.

    (2) Auditorul financiar sau firma de audit:

    a) exprimă o opinie privind:

    (i) coerenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar; şi

    (ii) întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile;

    b) declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la entitate şi la mediul acesteia, a identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate.

    341. – (1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial se verifică, după caz, de cenzori, potrivit legii.

    (2) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.

    (3) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

    342. – Conţinutul raportului de audit precum şi celelalte cerinţe referitoare la raportul de audit sunt cele cuprinse în Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.

    Cap. 8

    Planul de conturi general

    343. – (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice în funcţie de cerinţele impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale fiecărei entităţi.

    (2) Conturile pot avea funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (A/P). În general, conturile cu funcţiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor şi cheltuielilor, iar conturile cu funcţiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii şi veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare.

    (3) În conturile cu trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operaţiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.

    (4) Conturile în afara bilanţului sunt conturi care se debitează şi se creditează în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţă sau la data realizării acesteia.

    (5) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 „Conturi de gestiune”.

    344. – Planul de conturi general este următorul:

1 CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
10 CAPITAL ŞI REZERVE
101 Capital (P)
105 Rezerve din reevaluare
105.01 Rezerve din reevaluare privind activităţile fără scop patrimonial (P)
105.02 Rezerve din reevaluare privind activităţile economice (P)
106 Rezerve
1061 Rezerve legale (P)
1063 Rezerve statutare sau contractuale (P)
1068 Alte rezerve (P)
107 Patrimoniul privat2) (P)
_____________

    2) Acest cont apare doar la entităţile care deţin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat şi pentru care sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere ca active.

11 FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ŞI REZULTATUL REPORTAT
113 Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (P)
114 Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (P)
115 Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari (P)
116 Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (P)
117 Rezultatul reportat
1171 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial şi cu destinaţie specială (A/P)
1171.01 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial
1171.02 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile cu destinaţie specială
1172 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită privind activităţile economice (A/P)
1173 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P)
1173.01 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile privind activităţile fără scop patrimonial
1173.02 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile privind activităţile economice
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
1174.01 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activităţile fără scop patrimonial
1174.02 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activităţile economice
1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
1175.01 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activităţile fără scop patrimonial
1175.02 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activităţile economice
1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (A/P)
1176.01 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, privind activităţile fără scop patrimonial
1176.02 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, privind activităţile economice
12 REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
121 Excedent/profit sau deficit/pierdere
1211 Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial (A/P)
1212 Excedent sau deficit privind activităţile cu destinaţie specială (A/P)
1213 Profit sau pierdere privind activităţile economice (A/P)
129 Repartizarea excedentului/profitului
1291 Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial (A)
1292 Repartizarea profitului privind activităţile economice (A)
15 PROVIZIOANE
151 Provizioane
1511 Provizioane pentru litigii (P)
1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)
1514 Provizioane pentru restructurare (P)
1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P)
1516 Provizioane pentru impozite (P)
1518 Alte provizioane (P)
16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
162 Credite bancare pe termen lung
1621 Credite bancare pe termen lung (P)
1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P)
1623 Credite externe guvernamentale (P)
1624 Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625 Credite bancare externe garantate de bănci (P)
1626 Credite de la Trezoreria Statului (P)
1627 Credite bancare interne garantate de stat (P)
166 Datorii care privesc imobilizările financiare
1661 Datorii faţă de entităţile afiliate (P)
1662 Datorii faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (P)
167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)
168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P)
1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (P)
1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)
169 Prime privind rambursarea altor datorii (A)
2 CONTURI DE IMOBILIZĂRI
20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE
201 Cheltuieli de constituire (A)
203 Cheltuieli de dezvoltare (A)
205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A)
207 Fond comercial (A)
208 Alte imobilizări necorporale (A)
21 IMOBILIZĂRI CORPORALE
211 Terenuri şi amenajări de terenuri
2111 Terenuri (A)
2111.01 Terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial
2111.02 Terenuri pentru activităţile economice
2112 Amenajări de terenuri (A)
2112.01 Amenajări de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial
2112.02 Amenajări de terenuri pentru activităţile economice
212 Construcţii (A)
212.01 Construcţii pentru activităţile fără scop patrimonial
212.02 Construcţii pentru activităţile economice
213 Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)
2131.01 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial
2131.02 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice
2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)
2132.01 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial
2132.02 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile economice
2133 Mijloace de transport (A)
2133.01 Mijloace de transport pentru activităţile fără scop patrimonial
2133.02 Mijloace de transport pentru activităţile economice
214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)
214.01 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale pentru activităţile fără scop patrimonial
214.02 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale pentru activităţile economice
215 Investiţii imobiliare (A)
217 Active biologice productive (A)
217.01 Active biologice productive pentru activităţile fără scop patrimonial
217.02 Active biologice productive pentru activităţile economice
22 IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
223 Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare (A)
224 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A)
227 Active biologice productive în curs de aprovizionare (A)
23 IMOBILIZĂRI ÎN CURS
231 Imobilizări corporale în curs de execuţie (A)
26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE
261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)
262 Acţiuni deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (A)
265 Alte titluri imobilizate (A)
267 Creanţe imobilizate
2671 Sume de încasat de la entităţile afiliate (A)
2672 Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile afiliate (A)
2673 Creanţe faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (A)
2674 Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (A)
2675 Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
2677 Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A)
2678 Alte creanţe imobilizate (A)
2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)
269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)
2692 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (P)
2695 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)
28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
280 Amortizări privind imobilizările necorporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
2801.01 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile fără scop patrimonial
2801.02 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile economice
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2803.01 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial
2803.02 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile economice
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)
2805.01 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile fără scop patrimonial
2805.02 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile economice
2807 Amortizarea fondului comercial (P)
2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)
2808.01 Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial
2808.02 Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile economice
281 Amortizări privind imobilizările corporale
2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)
2811.01 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile fără scop patrimonial
2811.02 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile economice
2812 Amortizarea construcţiilor (P)
2812.01 Amortizarea construcţiilor privind activităţile fără scop patrimonial
2812.02 Amortizarea construcţiilor privind activităţile economice
2813 Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)
2813.01 Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport privind activităţile fără scop patrimonial
2813.02 Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport privind activităţile economice
2814 Amortizarea altor imobilizări corporale (P)
2814.01 Amortizarea altor imobilizări corporale privind activităţile fără scop patrimonial
2814.02 Amortizarea altor imobilizări corporale privind activităţile economice
2815 Amortizarea investiţiilor imobiliare (P)
2817 Amortizarea activelor biologice productive (P)
2817.01 Amortizarea activelor biologice privind activităţile fără scop patrimonial
2817.02 Amortizarea activelor biologice privind activităţile economice
29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR
290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2903.01 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial
2903.02 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile economice
2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)
2905.01 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile fără scop patrimonial
2905.02 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile economice
2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)
2908.01 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial
2908.02 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale privind activităţile economice
291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P)
2911.01 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri privind activităţile fără scop patrimonial
2911.02 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri privind activităţile economice
2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P)
2912.01 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor privind activităţile fără scop patrimonial
2912.02 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor privind activităţile economice
2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)
2913.01 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport privind activităţile fără scop patrimonial
2913.02 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport privind activităţile economice
2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)
2914.01 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale privind activităţile fără scop patrimonial
2914.02 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale privind activităţile economice
2915 Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare (P)
2917 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive (P)
2917.01 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive privind activităţile fără scop patrimonial
2917.02 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive privind activităţile economice
293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (P)
296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P)
2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (P)
2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile afiliate (P)
2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (P)
2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)
2968 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P)
3 CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
30 STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE
301 Materii prime (A)
302 Materiale consumabile
3021 Materiale auxiliare (A)
3022 Combustibili (A)
3023 Materiale pentru ambalat (A)
3024 Piese de schimb (A)
3025 Seminţe şi materiale de plantat (A)
3026 Furaje (A)
3028 Alte materiale consumabile (A)
303 Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P)
32 STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
321 Materii prime în curs de aprovizionare (A)
322 Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)
323 Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A)
326 Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare (A)
327 Mărfuri în curs de aprovizionare (A)
328 Ambalaje în curs de aprovizionare (A)
33 PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE
331 Produse în curs de execuţie (A)
332 Servicii în curs de execuţie (A)
34 PRODUSE
341 Semifabricate (A)
345 Produse finite (A)
346 Produse reziduale (A)
347 Produse agricole (A)
348 Diferenţe de preţ la produse (A/P)
35 STOCURI AFLATE LA TERŢI
351 Materii şi materiale aflate la terţi (A)
354 Produse aflate la terţi (A)
356 Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi (A)
357 Mărfuri aflate la terţi (A)
358 Ambalaje aflate la terţi (A)
36 ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR
361 Active biologice de natura stocurilor (A)
368 Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor (A/P)
37 MĂRFURI
371 Mărfuri (A)
378 Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P)
38 AMBALAJE
381 Ambalaje (A)
388 Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P)
39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)
392 Ajustări pentru deprecierea materialelor
3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
3922 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P)
394 Ajustări pentru deprecierea produselor
3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P)
3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P)
3946 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)
3947 Ajustări pentru deprecierea produselor agricole (P)
395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi
3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi (P)
3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi (P)
3953 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi (P)
3954 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi (P)
3955 Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terţi (P)
3956 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terţi (P)
3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi (P)
3958 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P)
396 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor (P)
397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)
398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)
4 CONTURI DE TERŢI
40 FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
401 Furnizori (P)
403 Efecte de plătit (P)
404 Furnizori de imobilizări (P)
405 Efecte de plătit pentru imobilizări (P)
408 Furnizori – facturi nesosite (P)
409 Furnizori – debitori
4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)
4092 Furnizori – debitori pentru prestări de servicii (A)
4093 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)
4094 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)
41 CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE
411 Clienţi
4111 Clienţi (A)
4118 Clienţi incerţi sau în litigiu (A)
413 Efecte de primit de la clienţi (A)
418 Clienţi – facturi de întocmit (A)
419 Clienţi – creditori (P)
42 PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
421 Personal – salarii datorate (P)
422 Pensionari – pensii datorate (P)
423 Personal – ajutoare materiale datorate
424 Prime reprezentând participarea personalului la profit3) (P)
425 Avansuri acordate personalului (A)
426 Drepturi de personal neridicate (P)
427 Reţineri din salarii datorate terţilor (P)
428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
4281 Alte datorii în legătură cu personalul (P)
4282 Alte creanţe în legătură cu personalul (A)
_____________

    3) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.

43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE
431 Asigurări sociale
4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)
4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale (P)
4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)
4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P)
4315 Contribuţia de asigurări sociale (P)
4316 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P)
4318 Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate4) (P)
436 Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P)
437 Ajutor de şomaj
4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)
4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)
438 Alte datorii şi creanţe sociale
4381 Alte datorii sociale (P)
4382 Alte creanţe sociale (A)
_____________

    4) În acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate.

44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE
441 Impozitul pe profit şi alte impozite
4411 Impozitul pe profit (P)
4415 Impozitul specific unor activităţi (P)
4418 Alte impozite (P)
442 Taxa pe valoarea adăugată
4423 TVA de plată (P)
4424 TVA de recuperat (A)
4426 TVA deductibilă (A)
4427 TVA colectată (P)
4428 TVA neexigibilă (A/P)
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
445 Subvenţii
4451 Subvenţii guvernamentale (A)
4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A)
4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A)
446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)
447 Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (P)
448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
4481 Alte datorii faţă de bugetul statului (P)
4482 Alte creanţe privind bugetul statului (A)
45 GRUP
451 Decontări între entităţile afiliate
4511 Decontări între entităţile afiliate (A/P)
4518 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate (A/P)
453 Decontări cu entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare
4531 Decontări cu entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (A/P)
4538 Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (A/P)
458 Decontări din operaţiuni în participaţie
4581 Decontări din operaţiuni în participaţie – pasiv (P)
4582 Decontări din operaţiuni în participaţie – activ (A)
46 DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI
461 Debitori diverşi (A)
462 Creditori diverşi (P)
47 CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
471 Cheltuieli înregistrate în avans (A)
472 Venituri înregistrate în avans (P)
473 Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (A/P)
475 Subvenţii pentru investiţii
4751 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)
4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)
4753 Donaţii pentru investiţii (P)
4754 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)
4758 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)
48 DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII
481 Decontări între unitate şi subunităţi (A/P)
482 Decontări între subunităţi (A/P)
485 Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice (A/P)
49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi (P)
495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii (P)
496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi (P)
5 CONTURI DE TREZORERIE
50 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)
506 Obligaţiuni (A)
508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
5081 Alte titluri de plasament (A)
5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)
509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt
5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)
5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P)
51 CONTURI LA BĂNCI
511 Valori de încasat
5112 Cecuri de încasat (A)
5113 Efecte de încasat (A)
5114 Efecte remise spre scontare (A)
512 Conturi curente la bănci
5121 Conturi la bănci în lei (A)
5124 Conturi la bănci în valută (A)
5124.01 Disponibil în valută privind activităţile fără scop patrimonial
5124.02 Disponibil în valută privind activităţile economice
5125 Sume în curs de decontare (A)
5126 Conturi la bănci în lei – TVA defalcat (A)
5127 Conturi la bănci în valută – TVA defalcat (A)
518 Dobânzi
5186 Dobânzi de plătit (P)
5187 Dobânzi de încasat (A)
519 Credite bancare pe termen scurt
5191 Credite bancare pe termen scurt (P)
5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P)
5193 Credite externe guvernamentale (P)
5194 Credite externe garantate de stat (P)
5195 Credite externe garantate de bănci (P)
5196 Credite de la Trezoreria Statului (P)
5197 Credite interne garantate de stat (P)
5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
53 CASA
531 Casa
5311 Casa în lei (A)
5314 Casa în valută (A)
5314.01 Casa în valută privind activităţile fără scop patrimonial
5314.02 Casa în valută privind activităţile economice
532 Alte valori
5321 Timbre fiscale şi poştale (A)
5322 Bilete de tratament şi odihnă (A)
5323 Tichete şi bilete de călătorie (A)
5328 Alte valori (A)
54 ACREDITIVE
541 Acreditive
5411 Acreditive în lei (A)
5412 Acreditive în valută (A)
5412.01 Acreditive în valută privind activităţile fără scop patrimonial
5412.02 Acreditive în valută privind activităţile economice
542 Avansuri de trezorerie (A)
55 DISPONIBIL CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
550 Disponibil cu destinaţie specială
5501 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment (A)
5501.01 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar
5501.02 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic
5501.03 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral
5501.04 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical
5501.05 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric
5501.06 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor plastice
5501.07 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii
5501.08 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de divertisment
5508 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială (A)
5508.01 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială încasate în lei
5508.04 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială încasate în valută
58 VIRAMENTE INTERNE
581 Viramente interne (A/P)
59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P)
596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P)
598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P)
6 CONTURI DE CHELTUIELI
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601 Cheltuieli cu materiile prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022 Cheltuieli privind combustibilul
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024 Cheltuielile privind piesele de schimb
6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat
6026 Cheltuieli privind furajele
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate
605 Cheltuieli privind energia şi apa
606 Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor
607 Cheltuieli privind mărfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele
609 Reduceri comerciale primite
61 CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările
615 Cheltuieli cu pregătirea personalului
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
621 Cheltuieli cu colaboratorii
622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
6231 Cheltuieli de protocol
6232 Cheltuieli de reclamă şi publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
641 Cheltuieli cu salariile personalului
642 Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor
6421 Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor
6422 Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor
644 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
6451 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale
6452 Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj
6453 Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
6455 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă
6456 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative
6457 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate
6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
646 Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă
65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
652 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător
653 Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial
6531 Cotizaţii şi contribuţii la organisme din ţară
6532 Cotizaţii şi contribuţii la organisme internaţionale
654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
656 Cheltuieli privind cote-părţi datorate potrivit statutului
657 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial
6571 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial
6572 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din străinătate transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial
658 Alte cheltuieli de exploatare
6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
6582 Donaţii acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital
6586 Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale
6587 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare
6588 Alte cheltuieli de exploatare
66 CHELTUIELI FINANCIARE
663 Pierderi din creanţe legate de participaţii
664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate
665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
666 Cheltuieli privind dobânzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare
68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante
6817 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial
686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare
6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a altor datorii
69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
695 Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi
698 Cheltuieli cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus
7 CONTURI DE VENITURI
70 CIFRA DE AFACERI NETĂ
701 Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor
7015 Venituri din vânzarea produselor finite
7017 Venituri din vânzarea produselor agricole
7018 Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor
702 Venituri din vânzarea semifabricatelor
703 Venituri din vânzarea produselor reziduale
704 Venituri din servicii prestate
705 Venituri din studii şi cercetări
706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
707 Venituri din vânzarea mărfurilor
708 Venituri din activităţi diverse
709 Reduceri comerciale acordate
71 VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712 Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie
72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI
721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale
722 Venituri din producţia de imobilizări corporale
73 VENITURI DIN ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL
731 Venituri din cotizaţiile membrilor, contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor, din cote-părţi primite potrivit statutului
7311 Venituri din cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor
7312 Venituri din contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor
7313 Venituri din cote-părţi primite potrivit statutului
732 Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare
733 Venituri din donaţii, sume sau bunuri primite prin sponsorizare şi ajutoare
7331 Venituri din donaţii
7332 Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare
7333 Venituri din ajutoare
734 Venituri financiare rezultate din activităţile fără scop patrimonial
7341 Venituri din dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial
7342 Venituri din dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial
7343 Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activităţile fără scop patrimonial
7344 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
7348 Alte venituri de natură financiară
735 Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole
736 Venituri din subvenţii de exploatare
7362 Venituri din subvenţii pentru venituri pentru materii prime şi materiale
7363 Venituri din subvenţii pentru venituri pentru alte cheltuieli externe
7364 Venituri din subvenţii pentru venituri pentru plata personalului
7365 Venituri din subvenţii pentru venituri pentru asigurări şi protecţie socială
7366 Venituri din subvenţii pentru venituri pentru alte cheltuieli de exploatare
7367 Venituri din subvenţii pentru venituri în caz de calamităţi şi alte evenimente similare
7368 Venituri din subvenţii pentru venituri pentru dobânda datorată
7369 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
737 Venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare şi funcţionare
738 Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial
7381 Venituri din despăgubiri
7382 Venituri din subvenţii pentru investiţii
7383 Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale
7384 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7385 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
7386 Venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive
7387 Venituri obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit legislaţiei în vigoare
7388 Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial
74 VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
741 Venituri din subvenţii de exploatare
7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale
7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului
7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţia socială
7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417 Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare
7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată
7419 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
755 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
758 Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
7582 Venituri din donaţii primite
7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital
7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii
7588 Alte venituri din exploatare
76 VENITURI FINANCIARE
761 Venituri din imobilizări financiare
7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate
7612 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare
7615 Venituri din alte imobilizări financiare
762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
764 Venituri din investiţii financiare cedate
7641 Venituri din imobilizări financiare cedate
7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate
765 Venituri din diferenţe de curs valutar
766 Venituri din dobânzi
767 Venituri din sconturi obţinute
768 Alte venituri financiare
78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812 Venituri din provizioane
7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante
786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante
79 VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
791 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment
7911 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar
7912 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic
7913 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral
7914 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical
7915 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric
7916 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor plastice
7917 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii
7918 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de divertisment
798 Alte venituri cu destinaţie specială
8 CONTURI SPECIALE
80 CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
801 Angajamente acordate
8011 Giruri şi garanţii acordate
8018 Alte angajamente acordate
802 Angajamente primite
8021 Giruri şi garanţii primite
8028 Alte angajamente primite
803 Alte conturi în afara bilanţului
8031 Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare
8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie
8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă
8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă
8038 Bunuri primite în concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare
8039 Alte valori în afara bilanţului
805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă
8051 Dobânzi de plătit
8052 Dobânzi de încasat
807 Active contingente
808 Datorii contingente
89 BILANŢ
891 Bilanţ de deschidere
892 Bilanţ de închidere
9 CONTURI DE GESTIUNE
90 DECONTĂRI INTERNE
901 Decontări interne privind cheltuielile
902 Decontări interne privind producţia obţinută
903 Decontări interne privind diferenţele de preţ
92 CONTURI DE CALCULAŢIE
921 Cheltuielile activităţii de bază
922 Cheltuielile activităţilor auxiliare
923 Cheltuieli indirecte de producţie
924 Cheltuieli generale de administraţie
925 Cheltuieli de desfacere
93 COSTUL PRODUCŢIEI
931 Costul producţiei obţinute
933 Costul producţiei în curs de execuţie

    Cap. 9

    Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31.12.2017 în noul plan de conturi general

    345. – (1) Administratorii entităţilor răspund pentru transpunerea corectă a soldurilor conturilor, din balanţa de verificare la 31.12.2017, în conturile prevăzute în noul Plan de conturi general*) cuprins în prezentele reglementări. De asemenea se va urmări ca transpunerea din vechile conturi sintetice în noile conturi sintetice de gradul unu şi doi, dacă este cazul, să se efectueze în funcţie de natura sumelor reflectate în soldul fiecărui cont.

    (2)5) Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31.12.2017 în noul plan de conturi se va face la începutul exerciţiului financiar 2018, prin debitarea sau creditarea, după caz, a conturilor vechi în corespondenţă cu noile conturi, cu sumele corespunzătoare din balanţă, prin notă contabilă sau program informatic.

_____________

    *) Planul de conturi general este reprodus în facsimil.

    5) La transpunerea soldurilor conturilor din balanţa la 31 decembrie 2017 pot fi folosite, de asemenea, conturile 891 „Bilanţ de deschidere” şi 892 „Bilanţ de închidere”.

CONTURI POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PENTRU PERSOANELE JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL

CONTURI VECHI

(prevăzute în Planul de conturi general cuprins în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările şi completările ulterioare)

Simbol cont

Denumire cont

Simbol cont

Denumire cont

CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE

GRUPA 10 – CAPITAL ŞI REZERVE

101 Capital 101 Capital
105 Rezerve din reevaluare 105 Rezerve din reevaluare
105.01 Rezerve din reevaluare privind activităţile fără scop patrimonial 1050.01 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activităţile fără scop patrimonial
1051.01 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial
1052.01 Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile fără scop patrimonial
1053.01 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial
1054.01 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial
1055.01 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru activităţile fără scop patrimonial
1056.01 Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru activităţile fără scop patrimonial
1057.01 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale pentru activităţile fără scop patrimonial
105.02 Rezerve din reevaluare privind activităţile economice 1050.02 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activităţile economice
1051.02 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru activităţile economice
1052.02 Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile economice
1053.02 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice
1054.02 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare pentru activităţile economice
1055.02 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru activităţile economice
1056.02 Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru activităţile economice
1057.02 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale pentru activităţile economice
106 Rezerve 106 Rezerve
1061 Rezerve legale 1061 Rezerve legale
1063 Rezerve statutare sau contractuale 1063 Rezerve statutare sau contractuale
1068 Alte rezerve 1068 Alte rezerve
107 Patrimoniul privat6) 107 Patrimoniul privat
    6) Acest cont apare doar la entităţile care deţin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat şi pentru care sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere ca active.

GRUPA 11 – FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ŞI REZULTATUL REPORTAT

113 Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) 113 Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)
114 Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) 114 Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)
115 Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari 115 Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari
116 Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial 116 Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial
117 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat
1171 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial şi cu destinaţie specială 1171 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial
1171.01 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial 1171.01 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial
1171.02 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile cu destinaţie specială 1171.02 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile cu destinaţie specială
1172 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită privind activităţile economice 1172 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită privind activităţile economice
1173 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile Cont nou
1173.01 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile privind activităţile fără scop patrimonial Cont nou
1173.02 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile privind activităţile economice Cont nou
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
1174.01 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activităţile fără scop patrimonial 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile/ analitic distinct
1174.02 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activităţile economice 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile/ analitic distinct
1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
1175.01 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activităţile fără scop patrimonial 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare/analitic distinct
1175.02 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare privind activităţile economice 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare/analitic distinct
1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial Cont nou
1176.01 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, privind activităţile fără scop patrimonial Cont nou
1176.02 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, privind activităţile economice Cont nou

GRUPA 12 – REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

121 Excedent/profit sau deficit/ pierdere 121 Excedent/profit sau deficit/ pierdere
1211 Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial 1211.01 Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial
1212 Excedent sau deficit privind activităţile cu destinaţie specială 1211.02 Excedent sau deficit privind activităţile cu destinaţie specială
1213 Profit sau pierdere privind activităţile economice 1212 Profit sau pierdere privind activităţile economice
129 Repartizarea excedentului/ profitului 129 Repartizarea excedentului/ profitului
1291 Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial 1291.01 Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial
1292 Repartizarea profitului privind activităţile economice 1292 Repartizarea profitului privind activităţile economice

GRUPA 15 – PROVIZIOANE

151 Provizioane 151 Provizioane
1511 Provizioane pentru litigii 1511 Provizioane pentru litigii
1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor
1514 Provizioane pentru restructurare 1514 Provizioane pentru restructurare
1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare 1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
1516 Provizioane pentru impozite 1516 Provizioane pentru impozite
1518 Alte provizioane 1518 Alte provizioane

GRUPA 16 – ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE

162 Credite bancare pe termen lung 162 Credite bancare pe termen lung
1621 Credite bancare pe termen lung 1621 Credite bancare pe termen lung
1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă
1623 Credite externe guvernamentale 1623 Credite externe guvernamentale
1624 Credite bancare externe garantate de stat 1624 Credite bancare externe garantate de stat
1625 Credite bancare externe garantate de bănci 1625 Credite bancare externe garantate de bănci
1626 Credite de la trezoreria statului 1626 Credite de la trezoreria statului
1627 Credite bancare interne garantate de stat 1627 Credite bancare interne garantate de stat
166 Datorii care privesc imobilizările financiare 166 Datorii care privesc imobilizările financiare
1661 Datorii faţă de entităţile afiliate 1661 Datorii faţă de entităţile afiliate
1662 Datorii faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare 1663 Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare
167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung
1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate 1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate
1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare 1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare
1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate 1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate
1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni
169 Prime privind rambursarea altor datorii 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor

CLASA 2 – CONTURI DE IMOBILIZĂRI

GRUPA 20 – IMOBILIZĂRI NECORPORALE

201 Cheltuieli de constituire 201 Cheltuieli de constituire
203 Cheltuieli de dezvoltare 203 Cheltuieli de dezvoltare
205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
207 Fond comercial 207 Fond comercial
208 Alte imobilizări necorporale 208 Alte imobilizări necorporale

GRUPA 21 – IMOBILIZĂRI CORPORALE

211 Terenuri şi amenajări de terenuri 211 Terenuri şi amenajări de terenuri
2111 Terenuri 2111 Terenuri
2111.01 Terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial 2111.01 Terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial
2111.02 Terenuri pentru activităţile economice 2111.02 Terenuri pentru activităţile economice
2112 Amenajări de terenuri 2112 Amenajări de terenuri
2112.01 Amenajări de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial 2112.01 Amenajări de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial
2112.02 Amenajări de terenuri pentru activităţile economice 2112.02 Amenajări de terenuri pentru activităţile economice
212 Construcţii 2121 Construcţii
212.01 Construcţii pentru activităţile fără scop patrimonial 2121.01 Construcţii pentru activităţile fără scop patrimonial
212.02 Construcţii pentru activităţile economice 2121.02 Construcţii pentru activităţile economice
213 Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii/analitic distinct
2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
2131.01 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial 2131.01 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial
2131.02 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice 2131.02 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice
2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
2132.01 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial 2132.01 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial
2132.02 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile economice 2132.02 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile economice
2133 Mijloace de transport 2133 Mijloace de transport
2133.01 Mijloace de transport pentru activităţile fără scop patrimonial 2133.01 Mijloace de transport pentru activităţile fără scop patrimonial
2133.02 Mijloace de transport pentru activităţile economice 2133.02 Mijloace de transport pentru activităţile economice
214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 2141 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
214.01 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale pentru activităţile fără scop patrimonial 2141.01 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale pentru activităţile fără scop patrimonial
214.02 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale pentru activităţile economice 2141.02 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale pentru activităţile economice
215 Investiţii imobiliare Cont nou
217 Active biologice productive 2134 Animale şi plantaţii
217.01 Active biologice productive pentru activităţile fără scop patrimonial 2134.01 Animale şi plantaţii pentru activităţile fără scop patrimonial
217.02 Active biologice productive pentru activităţile economice 2134.02 Animale şi plantaţii pentru activităţile economice

GRUPA 22 – IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE

223 Instalaţii tehnice şi mijloace de transport, în curs de aprovizionare Cont nou
224 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare Cont nou
227 Active biologice productive în curs de aprovizionare Cont nou

GRUPA 23 – IMOBILIZĂRI ÎN CURS

231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie

GRUPA 26 – IMOBILIZĂRI FINANCIARE

261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
262 Acţiuni deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare 263 Interese de participare
265 Alte titluri imobilizate 265 Alte titluri imobilizate
267 Creanţe imobilizate 267 Creanţe imobilizate
2671 Sume de încasat de la entităţile afiliate 2671 Sume datorate de entităţile afiliate
2672 Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile afiliate 2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate
2673 Creanţe faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare 2673 Creanţe legate de interesele de participare
2674 Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare 2674 Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare
2675 Împrumuturi acordate pe termen lung 2675 Împrumuturi acordate pe termen lung
2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung 2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung
2677 Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi Cont nou
2678 Alte creanţe imobilizate 2678 Alte creanţe imobilizate
2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate 2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate
269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate 2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate
2692 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare 2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare
2695 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare 2693 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare

GRUPA 28 – AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

280 Amortizări privind imobilizările necorporale 280 Amortizări privind imobilizările necorporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire
2801.01 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile fără scop patrimonial 2801.01 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile fără scop patrimonial
2801.02 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile economice 2801.02 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile economice
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2803.01 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial 2803.01 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial
2803.02 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile economice 2803.02 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile economice
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare
2805.01 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile fără scop patrimonial 2805.01 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile fără scop patrimonial
2805.02 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile economice 2805.02 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile economice
2807 Amortizarea fondului comercial 2807 Amortizarea fondului comercial
2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale 2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale
2808.01 Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial 2808.01 Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial
2808.02 Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile economice 2808.02 Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile economice
281 Amortizări privind imobilizările corporale 281 Amortizări privind imobilizările corporale
2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri
2811.01 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile fără scop patrimonial 2811.01 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile fără scop patrimonial
2811.02 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile economice 2811.02 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile economice
2812 Amortizarea construcţiilor 2812 Amortizarea construcţiilor
2812.01 Amortizarea construcţiilor privind activităţile fără scop patrimonial 2812.01 Amortizarea construcţiilor privind activităţile fără scop patrimonial
2812.02 Amortizarea construcţiilor privind activităţile economice 2812.02 Amortizarea construcţiilor privind activităţile economice
2813 Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport 2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
2814 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare
2815 Amortizarea mijloacelor de transport
2813.01 Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport privind activităţile fără scop patrimonial 2813.01 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) privind activităţile fără scop patrimonial
2814.01 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare privind activităţile fără scop patrimonial
2815.01 Amortizarea mijloacelor de transport privind activităţile fără scop patrimonial
2813.02 Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport privind activităţile economice 2813.02 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) privind activităţile economice
2814.02 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare privind activităţile economice
2815.02 Amortizarea mijloacelor de transport privind activităţile economice
2814 Amortizarea altor imobilizări corporale 2817 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale
2814.01 Amortizarea altor imobilizări corporale privind activităţile fără scop patrimonial 2817.01 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale privind activităţile fără scop patrimonial
2814.02 Amortizarea altor imobilizări corporale privind activităţile economice 2817.02 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale privind activităţile economice
2815 Amortizarea investiţiilor imobiliare Cont nou
2817 Amortizarea activelor biologice productive 2816 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor
2817.01 Amortizarea activelor biologice privind activităţile fără scop patrimonial 2816.01 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind activităţile fără scop patrimonial
2817.02 Amortizarea activelor biologice privind activităţile economice 2816.02 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind activităţile economice

GRUPA 29 – AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR

290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale/analitic distinct
2903.01 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial Cont nou
2903.02 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile economice Cont nou
2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale/analitic distinct
2905.01 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile fără scop patrimonial 290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale/analitic distinct
2905.02 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare privind activităţile economice 290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale/analitic distinct
2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale 290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale/analitic distinct
2908.01 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial 290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale/analitic distinct
2908.02 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale privind activităţile economice 290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale/analitic distinct
291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
2911.01 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri privind activităţile fără scop patrimonial 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
2911.02 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri privind activităţile economice 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
2912.01 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor privind activităţile fără scop patrimonial 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
2912.02 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor privind activităţile economice 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
2913.01 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport privind activităţile fără scop patrimonial 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
2913.02 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport privind activităţile economice 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
2914.01 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale privind activităţile fără scop patrimonial 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
2914.02 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale privind activităţile economice 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
2915 Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare Cont nou
2917 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
2917.01 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive privind activităţile fără scop patrimonial 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
2917.02 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive privind activităţile economice 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale/analitic distinct
293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie 293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie
296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate 296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare/analitic distinct
2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare 296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare/analitic distinct
2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate 296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare/analitic distinct
2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile afiliate 296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare/ analitic distinct
2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare 296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare/analitic distinct
2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung 296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare/analitic distinct
2968 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate 296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare/analitic distinct

CLASA 3 – CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE

GRUPA 30 – STOCURI DE MATERII ŞI MATERIALE

301 Materii prime 301 Materii prime
302 Materiale consumabile 302 Materiale consumabile
3021 Materiale auxiliare 3021 Materiale auxiliare
3022 Combustibili 3022 Combustibili
3023 Materiale pentru ambalat 3023 Materiale pentru ambalat
3024 Piese de schimb 3024 Piese de schimb
3025 Seminţe şi materiale de plantat 3025 Seminţe şi materiale de plantat
3026 Furaje 3026 Furaje
3028 Alte materiale consumabile 3028 Alte materiale consumabile
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 303 Materiale de natura obiectelor de inventar
308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale

GRUPA 32 – STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE

321 Materii prime în curs de aprovizionare Cont nou
322 Materiale consumabile în curs de aprovizionare Cont nou
323 Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare Cont nou
326 Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare Cont nou
327 Mărfuri în curs de aprovizionare Cont nou
328 Ambalaje în curs de aprovizionare Cont nou

GRUPA 33 – PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE

331 Produse în curs de execuţie 331 Produse în curs de execuţie
332 Servicii în curs de execuţie 332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie

GRUPA 34 – PRODUSE

341 Semifabricate 341 Semifabricate
345 Produse finite 345 Produse finite
346 Produse reziduale 346 Produse reziduale
347 Produse agricole Cont nou
348 Diferenţe de preţ la produse 348 Diferenţe de preţ la produse

GRUPA 35 – STOCURI AFLATE LA TERŢI

351 Materii şi materiale aflate la terţi 351 Materii şi materiale aflate la terţi
354 Produse aflate la terţi 354 Produse aflate la terţi
356 Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi 356 Animale aflate la terţi
357 Mărfuri aflate la terţi 357 Mărfuri aflate la terţi
358 Ambalaje aflate la terţi 358 Ambalaje aflate la terţi

GRUPA 36 – ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR

361 Active biologice de natura stocurilor 361 Animale şi păsări
368 Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor 368 Diferenţe de preţ la animale şi păsări

GRUPA 37 – MĂRFURI

371 Mărfuri 371 Mărfuri
378 Diferenţe de preţ la mărfuri 378 Diferenţe de preţ la mărfuri

GRUPA 38 – AMBALAJE

381 Ambalaje 381 Ambalaje
388 Diferenţe de preţ la ambalaje 388 Diferenţe de preţ la ambalaje

GRUPA 39 – AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime
392 Ajustări pentru deprecierea materialelor 392 Ajustări pentru deprecierea materialelor
3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile 392 Ajustări pentru deprecierea materialelor/analitic distinct
3922 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 392 Ajustări pentru deprecierea materialelor/analitic distinct
393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie
394 Ajustări pentru deprecierea produselor 394 Ajustări pentru deprecierea produselor
3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 394 Ajustări pentru deprecierea produselor/analitic distinct
3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 394 Ajustări pentru deprecierea produselor/analitic distinct
3946 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 394 Ajustări pentru deprecierea produselor/analitic distinct
3947 Ajustări pentru deprecierea produselor agricole Cont nou
395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi
3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi/analitic distinct
3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi/analitic distinct
3953 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi/analitic distinct
3954 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi/analitic distinct
3955 Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terţi Cont nou
3956 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terţi 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi/analitic distinct
3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi/analitic distinct
3958 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi/analitic distinct
396 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor 396 Ajustări pentru deprecierea animalelor
397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor
398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor

CLASA 4 – CONTURI DE TERŢI

GRUPA 40 – FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE

401 Furnizori 401 Furnizori
403 Efecte de plătit 403 Efecte de plătit
404 Furnizori de imobilizări 404 Furnizori de imobilizări
405 Efecte de plătit pentru imobilizări 405 Efecte de plătit pentru imobilizări
408 Furnizori – facturi nesosite 408 Furnizori – facturi nesosite
409 Furnizori – debitori 409 Furnizori – debitori
4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor
4092 Furnizori – debitori pentru prestări de servicii 4092 Furnizori – debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări
4093 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
4094 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

GRUPA 41 – CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE

411 Clienţi 411 Clienţi
4111 Clienţi 4111 Clienţi
4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu
413 Efecte de primit de la clienţi 413 Efecte de primit de la clienţi
418 Clienţi – facturi de întocmit 418 Clienţi – facturi de întocmit
419 Clienţi – creditori 419 Clienţi – creditori

GRUPA 42 – PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE

421 Personal – salarii datorate 421 Personal – salarii datorate
422 Pensionari – pensii datorate 422 Pensionari – pensii datorate
423 Personal – ajutoare materiale datorate 423 Personal – ajutoare materiale datorate
424 Prime reprezentând participarea personalului la profit 424 Prime reprezentând participarea personalului la profit
425 Avansuri acordate personalului 425 Avansuri acordate personalului
426 Drepturi de personal neridicate 426 Drepturi de personal neridicate
427 Reţineri din salarii datorate terţilor 427 Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor
428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul 428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
4281 Alte datorii în legătură cu personalul 4281 Alte datorii în legătură cu personalul
4282 Alte creanţe în legătură cu personalul 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul

GRUPA 43 – ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE

431 Asigurări sociale 431 Asigurări sociale
4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale
4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale 4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale
4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate 4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate
4318 Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate7) 4318 Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
    7) În acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate.
437 Ajutor de şomaj 437 Ajutor de şomaj
4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj 4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj
4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj 4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj
438 Alte datorii şi creanţe sociale 438 Alte datorii şi creanţe sociale
4381 Alte datorii sociale 4381 Alte datorii sociale
4382 Alte creanţe sociale 4382 Alte creanţe sociale

Grupa 44 – BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE

441 Impozitul pe profit şi alte impozite 441 Impozitul pe profit
4411 Impozit pe profit 441 Impozitul pe profit/analitic distinct
4418 Alte impozite 441 Impozitul pe profit/analitic distinct
442 Taxa pe valoarea adăugată 442 Taxa pe valoarea adăugată
4423 TVA de plată 4423 TVA de plată
4424 TVA de recuperat 4424 TVA de recuperat
4426 TVA deductibilă 4426 TVA deductibilă
4427 TVA colectată 4427 TVA colectată
4428 TVA neexigibilă 4428 TVA neexigibilă
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi
445 Subvenţii 445 Subvenţii
4451 Subvenţii guvernamentale 4451 Subvenţii guvernamentale
4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii 4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii
4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii 4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii
446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
447 Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate 447 Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate
4373 Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
4481 Alte datorii faţă de bugetul statului 4481 Alte datorii faţă de bugetul statului
4482 Alte creanţe privind bugetul statului 4482 Alte creanţe privind bugetul statului

GRUPA 45 – GRUP

451 Decontări între entităţile afiliate 451 Decontări între entităţile afiliate
4511 Decontări între entităţile afiliate 4511 Decontări între entităţile afiliate
4518 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate 4518 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate
453 Decontări cu entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare 453 Decontări privind interesele de participare
4531 Decontări cu entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare 4531 Decontări privind interesele de participare
4538 Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare 4538 Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare
458 Decontări din operaţiuni în participaţie 458 Decontări din operaţii în participaţie
4581 Decontări din operaţiuni în participaţie – pasiv 4581 Decontări din operaţii în participaţie – pasiv
4582 Decontări din operaţiuni în participaţie – activ 4582 Decontări din operaţii în participaţie – activ

GRUPA 46 – DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI

461 Debitori diverşi 461 Debitori diverşi
462 Creditori diverşi 462 Creditori diverşi

GRUPA 47 – CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE

471 Cheltuieli înregistrate în avans 471 Cheltuieli înregistrate în avans
472 Venituri înregistrate în avans 472 Venituri înregistrate în avans
473 Decontări din operaţiuni în curs de clarificare 473 Decontări din operaţii în curs de clarificare
475 Subvenţii pentru investiţii 131 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii
4751 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii 131 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii
4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii 132 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii
4753 Donaţii pentru investiţii 133 Donaţii pentru investiţii
4754 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor 134 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor
4758 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii 138 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii

GRUPA 48 – DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII

481 Decontări între unitate şi subunităţi 481 Decontări între unitate şi subunităţi
482 Decontări între subunităţi 482 Decontări între subunităţi
485 Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice 489 Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice

GRUPA 49 – AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR

491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi 491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi
495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii 495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii
496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi 496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi

CLASA 5 – CONTURI DE TREZORERIE

GRUPA 50 – INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
506 Obligaţiuni 506 Obligaţiuni
508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate
5081 Alte titluri de plasament 5081 Alte titluri de plasament
5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament 5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament
509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt
5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate 5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate
5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt 5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt

GRUPA 51 – CONTURI LA BĂNCI

511 Valori de încasat 511 Valori de încasat
5112 Cecuri de încasat 5112 Cecuri de încasat
5113 Efecte de încasat 5113 Efecte de încasat
5114 Efecte remise spre scontare 5114 Efecte remise spre scontare
512 Conturi curente la bănci 512 Conturi curente la bănci
5121 Conturi la bănci în lei 5121 Conturi la bănci în lei
5124 Conturi la bănci în valută 5124 Conturi la bănci în valută
5124.01 Disponibil în valută privind activităţile fără scop patrimonial 5124.01 Disponibil în valută privind activităţile fără scop patrimonial
5124.02 Disponibil în valută privind activităţile economice 5124.02 Disponibil în valută privind activităţile economice
5125 Sume în curs de decontare 5125 Sume în curs de decontare
5126 Conturi la bănci în lei – TVA defalcat 5126 Conturi la bănci în lei – TVA defalcat
5127 Conturi la bănci în valută – TVA defalcat 5127 Conturi la bănci în valută – TVA defalcat
518 Dobânzi 518 Dobânzi
5186 Dobânzi de plătit 5186 Dobânzi de plătit
5187 Dobânzi de încasat 5187 Dobânzi de încasat
519 Credite bancare pe termen scurt 519 Credite bancare pe termen scurt
5191 Credite bancare pe termen scurt 5191 Credite bancare pe termen scurt
5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă
5193 Credite externe guvernamentale 5193 Credite externe guvernamentale
5194 Credite externe garantate de stat 5194 Credite externe garantate de stat
5195 Credite externe garantate de bănci 5195 Credite externe garantate de bănci
5196 Credite de la trezoreria statului 5196 Credite de la trezoreria statului
5197 Credite interne garantate de stat 5197 Credite interne garantate de stat
5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

GRUPA 53 – CASA

531 Casa 531 Casa
5311 Casa în lei 5311 Casa în lei
5314 Casa în valută 5314 Casa în valută
5314.01 Casa în valută privind activităţile fără scop patrimonial 5314.01 Casa în valută privind activităţile fără scop patrimonial
5314.02 Casa în valută privind activităţile economice 5314.02 Casa în valută privind activităţile economice
532 Alte valori 532 Alte valori
5321 Timbre fiscale şi poştale 5321 Timbre fiscale şi poştale
5322 Bilete de tratament şi odihnă 5322 Bilete de tratament şi odihnă
5323 Tichete şi bilete de călătorie 5323 Tichete şi bilete de călătorie
5328 Alte valori 5328 Alte valori

GRUPA 54 – ACREDITIVE

541 Acreditive 541 Acreditive
5411 Acreditive în lei 5411 Acreditive în lei
5412 Acreditive în valută 5412 Acreditive în valută
5412.01 Acreditive în valută privind activităţile fără scop patrimonial 5412.01 Acreditive în valută privind activităţile fără scop patrimonial
5412.02 Acreditive în valută privind activităţile economice 5412.02 Acreditive în valută privind activităţile economice
542 Avansuri de trezorerie 542 Avansuri de trezorerie

GRUPĂ 55 – DISPONIBIL CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

550 Disponibil cu destinaţie specială 550 Disponibil cu destinaţie specială
5501 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment 5501 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment
5501.01 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar 5501.01 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar
5501.02 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic 5501.02 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic
5501.03 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral 5501.03 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral
5501.04 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical 5501.04 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical
5501.05 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric 5501.05 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric
5501.06 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor plastice 5501.06 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor plastice
5501.07 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii 5501.07 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii
5501.08 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de divertisment 5501.08 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de divertisment
5508 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială 5509 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială
5508.01 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială încasate în lei 5509.01 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială încasate în lei
5508.04 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială încasate în valută 5509.04 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială încasate în valută

GRUPA 58 – VIRAMENTE INTERNE

581 Viramente interne 581 Viramente interne

GRUPA 59 – AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate 591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate
596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor 596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor
598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate

CLASA 6 – CONTURI DE CHELTUIELI

GRUPA 60 – CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

601 Cheltuieli cu materiile prime 601 Cheltuieli cu materiile prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 602 Cheltuieli cu materialele consumabile
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare 6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022 Cheltuieli privind combustibilul 6022 Cheltuieli privind combustibilul
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024 Cheltuielile privind piesele de schimb 6024 Cheltuielile privind piesele de schimb
6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat 6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat
6026 Cheltuieli privind furajele 6026 Cheltuieli privind furajele
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate 604 Cheltuieli privind materialele nestocate
605 Cheltuieli privind energia şi apa 605 Cheltuieli privind energia şi apa
606 Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor 606 Cheltuieli privind animalele şi păsările
607 Cheltuieli privind mărfurile 607 Cheltuieli privind mărfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele 608 Cheltuieli privind ambalajele
609 Reduceri comerciale primite Cont nou

GRUPA 61 – CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI

611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile 612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările 614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările
615 Cheltuieli cu pregătirea personalului Cont nou

GRUPA 62 – CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI

621 Cheltuieli cu colaboratorii 621 Cheltuieli cu colaboratorii
622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

GRUPA 63 – CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
6456 Contribuţia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

GRUPA 64 – CHELTUIELI CU PERSONALUL

641 Cheltuieli cu salariile personalului 641 Cheltuieli cu salariile personalului
42 Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor Cont nou
6421 Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor Cont nou
6422 Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor 642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor
644 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit Cont nou
645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
6451 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale 6451 Contribuţia unităţii la asigurările sociale
6452 Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj
6453 Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6453 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
6455 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă Cont nou
6456 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative Cont nou
6457 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate Cont nou
6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

GRUPA 65 – ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

652 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător Cont nou
653 Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial 655 Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial
6531 Cotizaţii şi contribuţii la organisme din ţară 6551 Cotizaţii şi contribuţii la organisme din ţară
6532 Cotizaţii şi contribuţii la organisme internaţionale 6552 Cotizaţii şi contribuţii la organisme internaţionale
654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale Cont nou
656 Cheltuieli privind cote-părţi datorate potrivit statutului 656 Cheltuieli privind cote-părţi datorate potrivit statutului
657 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial 657 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial
6571 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial 6571 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial
6572 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din străinătate transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial 6572 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din străinătate transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial
658 Alte cheltuieli de exploatare 658 Alte cheltuieli de exploatare
6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
6582 Donaţii acordate 6582 Donaţii şi subvenţii acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital
6586 Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale Cont nou
6587 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare 671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare
6588 Alte cheltuieli de exploatare 6588 Alte cheltuieli de exploatare

GRUPA 66 – CHELTUIELI FINANCIARE

663 Pierderi din creanţe legate de participaţii 663 Pierderi din creanţe imobilizate
664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate 6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate
665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
666 Cheltuieli privind dobânzile 666 Cheltuieli privind dobânzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate 667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare 668 Alte cheltuieli financiare

GRUPA 68 – CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante
6817 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial Cont nou
686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare 686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare
6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a altor datorii 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor

GRUPA 69 – CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
698 Cheltuieli cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus Cont nou

CLASA 7 – CONTURI DE VENITURI

GRUPA 70 – CIFRA DE AFACERI NETĂ

701 Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor Cont nou
7015 Venituri din vânzarea produselor finite 701 Venituri din vânzarea produselor finite
7017 Venituri din vânzarea produselor agricole Cont nou
7018 Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor Cont nou
702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 702 Venituri din vânzarea semifabricatelor
703 Venituri din vânzarea produselor reziduale 703 Venituri din vânzarea produselor reziduale
704 Venituri din servicii prestate 704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate
705 Venituri din studii şi cercetări 705 Venituri din studii şi cercetări
706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 707 Venituri din vânzarea mărfurilor
708 Venituri din activităţi diverse 708 Venituri din activităţi diverse
709 Reduceri comerciale acordate Cont nou

GRUPA 71 – VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 711 Variaţia stocurilor/analitic distinct
712 Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie 711 Variaţia stocurilor/analitic distinct

GRUPA 72 – VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI

721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale 721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale
722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale

GRUPA 73 – VENITURI DIN ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL

731 Venituri din cotizaţiile membrilor, contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor, din cote – părţi primite potrivit statutului 731 Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor
7311 Venituri din cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor 7311 Venituri din cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor
7312 Venituri din contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor 7312 Venituri din contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor
7313 Venituri din cote – părţi primite potrivit statutului 7391 Venituri din cote-părţi primite potrivit statutului
732 Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare 732 Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare
733 Venituri din donaţii, sume sau bunuri primite prin sponsorizare şi ajutoare 733 Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare
7331 Venituri din donaţii 7331 Venituri din donaţii
7332 Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare 7332 Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare
7333 Venituri din ajutoare 7392 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din străinătate şi subvenţii pentru venituri/ analitic distinct
734 Venituri financiare rezultate din activităţile fără scop patrimonial 734 Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial
7341 Venituri din dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial 7341 Venituri din dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial
7342 Venituri din dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial 7342 Venituri din dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial
7343 Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activităţile fără scop patrimonial 7394 Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activităţile fără scop patrimonial
7344 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 7396 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
7348 Alte venituri de natură financiară Cont nou
735 Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole 735 Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole
736 Venituri din subvenţii de exploatare 736 Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri
7392 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din străinătate şi subvenţii pentru venituri/analitic distinct
7393 Venituri din despăgubiri de asigurare – pagube şi din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare/analitic distinct
7362 Venituri din subvenţii pentru venituri pentru materii prime şi materiale Cont nou
7363 Venituri din subvenţii pentru venituri pentru alte cheltuieli externe Cont nou
7364 Venituri din subvenţii pentru venituri pentru plata personalului Cont nou
7365 Venituri din subvenţii pentru venituri pentru asigurări şi protecţie socială Cont nou
7366 Venituri din subvenţii pentru venituri pentru alte cheltuieli de exploatare Cont nou
7367 Venituri din subvenţii pentru venituri în caz de calamităţi şi alte evenimente similare Cont nou
7368 Venituri din subvenţii pentru venituri pentru dobânda datorată Cont nou
7369 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri Cont nou
737 Venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare şi funcţionare 737 Venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare şi funcţionare
738 Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial 739 Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial
7381 Venituri din despăgubiri 7393 Venituri din despăgubiri de asigurare – pagube şi din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare/analitic distinct
7382 Venituri din subvenţii pentru investiţii 7392 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din străinătate şi subvenţii pentru venituri/analitic distinct
7383 Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale 738 Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică
7384 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 7395 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7385 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale Cont nou
7386 Venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive 7397 Venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive
7387 Venituri obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit legislaţiei în vigoare 7398 Venituri obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit legislaţiei în vigoare
7388 Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial 7399 Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial

GRUPA 74 – VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE

741 Venituri din subvenţii de exploatare 741 Venituri din subvenţii de exploatare
7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale 7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale
7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului 7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului
7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţia socială 7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţia socială
7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417 Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare 771 Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare
7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată
7419 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 7417 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

GRUPA 75 – ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
755 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale Cont nou
758 Alte venituri din exploatare 758 Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
7582 Venituri din donaţii primite 7582 Venituri din donaţii şi subvenţii primite
7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital 7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii
7588 Alte venituri din exploatare 7588 Alte venituri din exploatare

GRUPA 76 – VENITURI FINANCIARE

761 Venituri din imobilizări financiare 761 Venituri din imobilizări financiare
7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate 7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate
7612 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare 7613 Venituri din interese de participare
7615 Venituri din alte imobilizări financiare Cont nou
762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt 762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
764 Venituri din investiţii financiare cedate 764 Venituri din investiţii financiare cedate
7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate
7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate 7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate
765 Venituri din diferenţe de curs valutar 765 Venituri din diferenţe de curs valutar
766 Venituri din dobânzi 766 Venituri din dobânzi
763 Venituri din creanţe imobilizate
767 Venituri din sconturi obţinute 767 Venituri din sconturi obţinute
768 Alte venituri financiare 768 Alte venituri financiare

GRUPA 78 – VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812 Venituri din provizioane 7812 Venituri din provizioane
7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante
786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante

GRUPA 79 – VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

791 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment 791 Venituri cu destinaţie specială
7911 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar 7911.01 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar
7912 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic 7911.02 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic
7913 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral 7911.03 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral
7914 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical 7911.04 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical
7915 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric 7911.05 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric
7916 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor plastice 7911.06 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor plastice
7917 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii 7911.07 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii
7918 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de divertisment 7911.08 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de divertisment
798 Alte venituri cu destinaţie specială 7919 Alte venituri cu destinaţie specială

CLASA 8 – CONTURI SPECIALE

GRUPA 80 – CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

801 Angajamente acordate 801 Angajamente acordate
8011 Giruri şi garanţii acordate 8011 Giruri şi garanţii acordate
8018 Alte angajamente acordate 8018 Alte angajamente acordate
802 Angajamente primite 802 Angajamente primite
8021 Giruri şi garanţii primite 8021 Giruri şi garanţii primite
8028 Alte angajamente primite 8028 Alte angajamente primite
803 Alte conturi în afara bilanţului 803 Alte conturi în afara bilanţului
8031 Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare 8031 Imobilizări corporale luate cu chirie
8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie 8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie
8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă
8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate 8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă 8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă
8038 Bunuri primite în concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare Cont nou
8039 Alte valori în afara bilanţului 8038 Alte valori în afara bilanţului
805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă 805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte, neajunse la scadenţă
8051 Dobânzi de plătit 8051 Dobânzi de plătit
8052 Dobânzi de încasat 8052 Dobânzi de încasat
807 Active contingente Cont nou
808 Datorii contingente Cont nou

GRUPA 89 – BILANŢ

891 Bilanţ de deschidere 891 Bilanţ de deschidere
892 Bilanţ de închidere 892 Bilanţ de închidere

CLASA 9 – CONTURI DE GESTIUNE

GRUPA 90 – DECONTĂRI INTERNE

901 Decontări interne privind cheltuielile 901 Decontări interne privind cheltuielile
902 Decontări interne privind producţia obţinută 902 Decontări interne privind producţia obţinută
903 Decontări interne privind diferenţele de preţ 903 Decontări interne privind diferenţele de preţ

GRUPA 92 – CONTURI DE CALCULAŢIE

921 Cheltuielile activităţii de bază 921 Cheltuielile activităţii de bază
922 Cheltuielile activităţilor auxiliare 922 Cheltuielile activităţilor auxiliare
923 Cheltuieli indirecte de producţie 923 Cheltuieli indirecte de producţie
924 Cheltuieli generale de administraţie 924 Cheltuieli generale de administraţie
925 Cheltuieli de desfacere 925 Cheltuieli de desfacere

GRUPA 93 – COSTUL PRODUCŢIEI

931 Costul producţiei obţinute 931 Costul producţiei obţinute
933 Costul producţiei în curs de execuţie 933 Costul producţiei în curs de execuţie

    Cap. 10

    Funcţiunea conturilor

    346. – (1) În acest capitol sunt prezentate conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile cuprinse în Planul de conturi general prevăzut la cap. 8 „Planul de conturi general”, care sunt aferente, în principal, activităţii fără scop patrimonial.

    (2) Funcţiunea conturilor prezentată în acest capitol nu este limitativă, fiind exemplificat modul de înregistrare contabilă a principalelor operaţiuni economico-financiare.

    (3) Funcţiunea conturilor cuprinse la cap. 8 „Planul de conturi general” care nu se regăsesc în prezentul capitol este cea prevăzută de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    347. – (1) La reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice derulate se are în vedere conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor şi politicilor contabile permise de reglementarea contabilă aplicabilă.

    (2) Prevederile cuprinse în acest capitol nu constituie bază legală pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci numai referinţe cu privire la înregistrarea în contabilitate a acestora.

    CLASA 1 „CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE”

    Din clasa 1 „Conturi de capitaluri provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate” fac parte următoarele grupe: 10 „Capital şi rezerve”, 11 „Fonduri privind activităţile fără scop patrimonial şi rezultatul reportat”, 12 „Rezultatul exerciţiului financiar”, 15 „Provizioane” şi 16 „Împrumuturi şi datorii asimilate”.

    GRUPA 10 „CAPITAL ŞI REZERVE”

    Din grupa 10 „Capital şi rezerve” fac parte următoarele conturi:

    Contul 101 „Capital”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa aporturilor de capital, în natură şi/sau numerar, pentru constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii.

    Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de aporturi.

    Contul 101 „Capital” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 101 „Capital” se înregistrează:

    – rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit legii (106);

    – excedentul/profitul realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului, potrivit legii (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (117);

    – aportul în natură (205, 208, 211 la 217, 231, 301, 302, 303, 361, 381);

    – sumele depuse ca aport în numerar (512, 531).

    În debitul contului 101 „Capital” se înregistrează:

    – deficitele/pierderile realizate în exerciţiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării generale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (117);

    – sumele virate, potrivit legii, la încetarea activităţii (512).

    Soldul contului reprezintă valoarea capitalului persoanei juridice fără scop patrimonial.

    Contul 105 „Rezerve din reevaluare”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale, efectuată conform prevederilor legale, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi pentru activităţile economice.

    Contul 105 „Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 105 „Rezerve din reevaluare” se înregistrează:

    – creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizărilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214, 217).

    În debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare” se înregistrează:

    – capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (117);

    – descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale (211, 212, 213, 214, 217);

    – ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării corporale, în cazul în care reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (281).

    Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale existente în evidenţa entităţii.

    Contul 106 „Rezerve”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve. Contabilitatea rezervelor se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contul 106 „Rezerve” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 106 „Rezerve” se înregistrează:

    – excedentul/profitul net contabil realizat la închiderea exerciţiului curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (129);

    – excedentul/profitul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve, potrivit prevederilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (117);

    – majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora (261, 262, 265).

    În debitul contului 106 „Rezerve” se înregistrează:

    – rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit legii (101);

    – rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor/pierderilor înregistrate în exerciţiile precedente (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (117).

    Soldul contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate.

    Contul 107 „Patrimoniul privat”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor de natura patrimoniului privat pentru care sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere ca active.

    Contul 107 „Patrimoniul privat” este un cont de pasiv.

    La modificarea valorii patrimoniului privat se vor avea în vedere prevederile legale în vigoare.

    Soldul contului reprezintă valoarea patrimoniului privat deţinut de entitate.

    GRUPA 11 „FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ŞI REZULTATUL REPORTAT”

    Din grupa 11 „Fonduri privind activităţile fără scop patrimonial şi rezultatul reportat” fac parte următoarele conturi:

    Contul 113 „Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), constituit în conformitate cu prevederile legale.

    Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare membru C.A.R.

    Contul 113 „Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 113 „Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)” se înregistrează:

    – sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând depuneri ale membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (512);

    – sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (531);

    – dobânzile calculate lunar la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), conform prevederilor legale (666);

    – excedentul realizat în exerciţiul financiar curent de casele de ajutor reciproc (C.A.R.), repartizat la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale (129).

    În debitul contului 113 „Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)” se înregistrează:

    – sumele reprezentând împrumuturi restituite şi dobânzile suportate de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) prin compensarea cu fondul social al acestora (267);

    – sumele reprezentând fondul social neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), retraşi (462);

    – sumele virate la alte case de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând fondul social al membrilor transferaţi (512);

    – sumele plătite reprezentând restituirea fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (531).

    Soldul creditor al contului reprezintă fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), existent.

    Contul 114 „Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), constituit în conformitate cu prevederile legale.

    Contul 114 „Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 114 „Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)” se înregistrează:

    – excedentul realizat în exerciţiul financiar precedent de casele de ajutor reciproc (C.A.R.), repartizat la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor acestora, conform prevederilor legale (117);

    – sumele încasate reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (512);

    – sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (531).

    În debitul contului 114 „Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)” se înregistrează:

    – sumele reprezentând ajutor în caz de deces, neridicate de urmaşii legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (462);

    – sumele plătite prin virament sau numerar urmaşilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (512, 531).

    Soldul creditor al contului reprezintă fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), neutilizat.

    Contul 115 „Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari, constituit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare membru al asociaţiei de proprietari.

    Contul 115 „Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 115 „Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari” se înregistrează:

    – sumele încasate reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari (512);

    – sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari (531).

    În debitul contului 115 „Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari” se înregistrează:

    – valoarea debitelor membrilor asociaţiilor de proprietari, scăzute din evidenţă prin compensarea cu fondul de rulment al acestora, în situaţia obligaţiei de restituire a fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale (461);

    – sumele reprezentând fondul de rulment neridicat de membrii asociaţiei de proprietari, în situaţia obligaţiei de restituire a fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale (462);

    – sumele plătite prin virament, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale (512);

    – sumele plătite în numerar, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale (531).

    Soldul creditor al contului reprezintă fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari, existent.

    Contul 116 „Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), constituite în conformitate cu prevederile legale.

    Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de fonduri.

    Contul 116 „Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 116 „Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial” se înregistrează:

    – excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale (1171);

    – sumele datorate de membrii persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale (461);

    – sumele încasate reprezentând contribuţii ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale (512, 531).

    În debitul contului 116 „Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial” se înregistrează:

    – sumele neutilizate din alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale (462, 512, 531).

    Soldul creditor al contului reprezintă fondurile neutilizate.

    Contul 117 „Rezultatul reportat”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală, respectiv a deficitului/pierderii neacoperite şi a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile, din modificările politicilor contabile, a rezultatului reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, precum şi a eventualelor diferenţe rezultate din dispoziţiile tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice.

    Contul 117 „Rezultatul reportat” este un cont bifuncţional.

    În creditul acestui cont se înregistrează:

    – excedentul/profitul realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (121);

    – deficitul/pierderea exerciţiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotărârii adunării generale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (106);

    – repartizările conform prevederilor legale la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) şi alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (114, 116);

    – deficitele/pierderile realizate în exerciţiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului, conform hotărârii adunării generale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (101);

    – deficitele/pierderile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând excedent/profit, conform hotărârii adunării generale (117);

    – rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (461 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor);

    – capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (105).

    În debitul acestui cont se înregistrează:

    – deficitul/pierderea realizat/realizată în exerciţiul financiar încheiat, transferat la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (121);

    – excedentele/profiturile realizate în exerciţiile financiare precedente, utilizate ca sursă de majorare a capitalului, potrivit legii (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (101);

    – excedentele/profiturile realizate în exerciţiile financiare precedente şi care se repartizează în exerciţiile financiare următoare pe destinaţiile aprobate de adunarea generală, potrivit legii (106, 116);

    – rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (401, 404, 462 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor).

    Soldul debitor al contului reprezintă deficitul neacoperit, iar soldul creditor, excedentul nerepartizat.

    GRUPA 12 „REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR”

    Din grupa 12 „Rezultatul exerciţiului financiar” fac parte: contul 121 „Excedent/Profit sau deficit/Pierdere” şi contul 129 „Repartizarea excedentului/profitului”.

    Contul 121 „Excedent/Profit sau deficit/pierdere”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa excedentului/profitului sau a deficitului/pierderii realizat(e) în exerciţiul financiar curent pentru activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială şi pentru activităţile economice.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice.

    Contul 121 „Excedent/Profit sau deficit/pierdere” este un cont bifuncţional.

    În creditul contului 121 „Excedent/Profit sau deficit/pierdere” se înregistrează:

    – deficitul/pierderea realizat(ă) în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (117);

    – la sfârşitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7.

    În debitul contului 121 „Excedent/Profit sau deficit/pierdere” se înregistrează:

    – excedentul/profitul realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (117);

    – la sfârşitul perioadei, soldul debitor al conturilor din clasa 6.

    Soldul creditor al contului reprezintă excedentul/profitul realizat, iar soldul debitor deficitul/pierderea înregistrat(ă).

    Contul 129 „Repartizarea excedentului/profitului”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa repartizării excedentului/profitului realizat în exerciţiul financiar curent şi repartizat potrivit legii (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

    Contul 129 „Repartizarea excedentului/profitului” este un cont de activ.

    În debitul contului 129 „Repartizarea excedentului/profitului” se înregistrează:

    – rezervele constituite, potrivit legii, din excedentul/profitul realizat în exerciţiul financiar curent (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (106);

    – excedentul realizat în exerciţiul financiar curent de casele de ajutor reciproc (C.A.R.), repartizat la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale (113).

    În creditul contului 129 „Repartizarea excedentului/profitului privind activităţile fără scop patrimonial” se înregistrează:

    – excedentul/profitul realizat în exerciţiul financiar încheiat care a fost repartizat conform prevederilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (121).

    Soldul contului reprezintă excedentul/profitul repartizat, aferent exerciţiului financiar încheiat (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).

    GRUPA 15 „PROVIZIOANE”

    Din grupa 15 „Provizioane” face parte:

    Contul 151 „Provizioane”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, restructurare, pensii şi obligaţii similare, pentru impozite, precum şi a altor provizioane.

    Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

    Contul 151 „Provizioane” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 151 „Provizioane” se înregistrează:

    – valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, potrivit prevederilor legale (681).

    În debitul contului 151 „Provizioane” se înregistrează:

    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (738).

    Soldul contului reprezintă provizioanele constituite.

    GRUPA 16 „ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE”

    Din grupa 16 „Împrumuturi şi datorii asimilate” fac parte:

    Contul 162 „Credite bancare pe termen lung”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite de persoana juridică fără scop patrimonial.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi pe categorii de împrumuturi.

    Contul 162 „Credite bancare pe termen lung” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 162 „Credite bancare pe termen lung” se înregistrează:

    – suma creditelor pe termen lung primite (512);

    – diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar, a creditelor în valută (665).

    În debitul contului 162 „Credite bancare pe termen lung” se înregistrează:

    – suma creditelor pe termen lung rambursate (512);

    – diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar, a creditelor în valută, precum şi la rambursarea acestora (734).

    Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen lung nerambursate.

    Contul 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor persoanei juridice fără scop patrimonial faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contul 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare” se înregistrează:

    – sumele încasate de la entităţile afiliate, respectiv entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (512);

    – diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor exprimate în valută (665).

    În debitul contului 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare” se înregistrează:

    – sumele restituite entităţilor afiliate, respectiv entităţilor asociate şi altor entităţi legate prin interese de participare (512);

    – diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor exprimate în valută, precum şi la rambursarea acestora (734);

    – diferenţele favorabile rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute, precum şi la rambursarea acestora (734).

    Soldul contului reprezintă sumele primite şi nerestituite.

    Contul 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de împrumuturi şi datorii asimilate.

    Contul 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” se înregistrează:

    – sumele de încasat/încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (461, 512);

    – valoarea concesiunilor primite (205);

    – valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar (213);

    – sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate (404);

    – diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută (665);

    – diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar (668).

    În debitul contului 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” se înregistrează:

    – sumele reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate rambursate (512);

    – obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (404);

    – valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (213);

    – diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar (734);

    – garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (512);

    – diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate, în valută, precum şi la rambursarea acestora (734).

    Soldul contului reprezintă alte împrumuturi şi datorii asimilate, nerestituite.

    Contul 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare, precum şi a celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe obiective finanţate din împrumuturi şi datorii asimilate.

    Contul 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate” se înregistrează:

    – valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (666);

    – diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la închiderea exerciţiului financiar (665).

    În debitul contului 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate” se înregistrează:

    – suma dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (512);

    – diferenţele favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută rezultate în urma evaluării acestora la închiderea exerciţiului financiar, precum şi la decontarea acestora (734);

    – diferenţele favorabile aferente dobânzilor datorate cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute, rezultate în urma evaluării acestora la închiderea exerciţiului financiar, precum şi la decontarea acestora (734).

    Soldul contului reprezintă dobânzile datorate şi neplătite.

    Contul 169 „Prime privind rambursarea altor datorii”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de rambursare a altor datorii, pe de o parte, şi valoarea iniţială a acestora, pe de altă parte.

    Contul 169 „Prime privind rambursarea altor datorii” este un cont de activ.

    În debitul contului 169 „Prime privind rambursarea altor datorii” se înregistrează:

    – suma primelor de rambursare aferente altor datorii.

    În creditul contului 169 „Prime privind rambursarea altor datorii” se înregistrează:

    – valoarea primelor privind rambursarea altor datorii amortizate (686).

    Soldul contului reprezintă valoarea primelor privind rambursarea altor datorii neamortizate.

    CLASA 2 „CONTURI DE IMOBILIZĂRI”

    Din clasa 2 „Conturi de imobilizări” fac parte următoarele grupe de conturi: 20 „Imobilizări necorporale”, 21 „Imobilizări corporale”, 22 „Imobilizări corporale în curs de aprovizionare”, 23 „Imobilizări în curs”, 26 „Imobilizări financiare”, 28 „Amortizări privind imobilizările” şi 29 „Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor”.

    GRUPA 20 „IMOBILIZĂRI NECORPORALE”

    Din grupa 20 „Imobilizări necorporale” fac parte:

    Contul 201 „Cheltuieli de constituire”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (taxe şi alte cheltuieli de înscriere legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii persoanei juridice fără scop patrimonial).

    Contul 201 „Cheltuieli de constituire” este un cont de activ.

    În debitul contului 201 „Cheltuieli de constituire” se înregistrează:

    – cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (404, 462, 512, 531).

    În creditul contului 201 „Cheltuieli de constituire” se înregistrează:

    – amortizarea cheltuielilor de constituire scoase din evidenţă (280).

    Soldul contului reprezintă valoarea cheltuielilor de constituire existente.

    Contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizări necorporale.

    Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de lucrări sau obiective.

    Contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare” este un cont de activ.

    În debitul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare” se înregistrează:

    – lucrările şi proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziţionate de la terţi (738, 404);

    – lucrările şi proiectele de dezvoltare achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475).

    În creditul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare” se înregistrează:

    – valoarea neamortizată a imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare cedate (658);

    – imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare amortizate integral, precum şi cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor sau licenţelor (280, 205).

    Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare existente.

    Contul 205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, precum şi a altor drepturi şi active similare aduse ca aport, achiziţionate sau dobândite pe alte căi.

    Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de concesiuni, brevete, licenţe etc.

    Contul 205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare” este un cont de activ.

    În debitul contului 205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare” se înregistrează:

    – brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate, reprezentând aport în natură, primite ca subvenţii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum şi cele constatate plus la inventar (404, 101, 475);

    – brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – valoarea concesiunilor primite (167);

    – imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licenţelor (203).

    În creditul contului 205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare” se înregistrează:

    – valoarea neamortizată a concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi altor valori similare scoase din evidenţă (658);

    – amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi altor valori similare, scoase din evidenţă (280);

    – valoarea brevetelor, licenţelor şi a altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 262, 265).

    Soldul contului reprezintă concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, precum şi alte drepturi şi active similare existente.

    Contul 207 „Fond comercial”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului comercial.

    Contul 207 „Fond comercial” este un cont de activ.

    În debitul contului 207 „Fond comercial” se înregistrează:

    – diferenţa pozitivă dintre costul de achiziţie şi valoarea, la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate.

    În creditul contului 207 „Fond comercial” se înregistrează:

    – valoarea ajustărilor pentru deprecierea fondului comercial (681);

    – valoarea neamortizată a fondului comercial scos din evidenţă (658);

    – valoarea fondului comercial amortizat integral, scos din evidenţă (280).

    Soldul contului reprezintă valoarea fondului comercial existent.

    Contul 208 „Alte imobilizări necorporale”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa programelor informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale.

    Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări necorporale.

    Contul 208 „Alte imobilizări necorporale” este un cont de activ.

    În debitul contului 208 „Alte imobilizări necorporale” se înregistrează:

    – valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate (404);

    – valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (738);

    – valoarea programelor informatice reprezentând aport la patrimoniul social (101);

    – valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale primite ca subvenţii guvernamentale (475);

    – valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475).

    În creditul contului 208 „Alte imobilizări necorporale” se înregistrează:

    – valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale scoase din evidenţă (658);

    – amortizarea altor imobilizări necorporale, scoase din evidenţă (280);

    – valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora (261, 262, 265).

    Soldul contului reprezintă valoarea altor imobilizări necorporale existente.

    GRUPA 21 „IMOBILIZĂRI CORPORALE”

    Din grupa 21 „Imobilizări corporale” fac parte:

    Contul 211 „Terenuri şi amenajări de terenuri”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.), distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajări de terenuri.

    Contul 211 „Terenuri şi amenajări de terenuri” este un cont de activ.

    În debitul contului 211 „Terenuri şi amenajări de terenuri” se înregistrează:

    – valoarea terenurilor achiziţionate, a celor reprezentând aport la patrimoniul social, valoarea terenurilor primite prin subvenţii pentru investiţii (404, 101, 475);

    – valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (475);

    – valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu (231);

    – creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea terenurilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă terenului reevaluat (105);

    – creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea terenurilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (738).

    În creditul contului 211 „Terenuri şi amenajări de terenuri” se înregistrează:

    – valoarea terenurilor, respectiv a amenajărilor de terenuri cedate, amortizate (281, 658);

    – valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea terenurilor în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

    – valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea terenurilor recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);

    – valoarea terenurilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 262, 265).

    Soldul contului reprezintă valoarea terenurilor şi costul amenajărilor de terenuri existente.

    Contul 212 „Construcţii”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contul 212 „Construcţii” este un cont de activ.

    În debitul contului 212 „Construcţii” se înregistrează:

    – valoarea construcţiilor achiziţionate, primite prin subvenţii pentru investiţii sau ca aport la patrimoniul social (404, 475, 101);

    – valoarea la cost de producţie a construcţiilor realizate pe cont propriu (231);

    – valoarea construcţiilor primite cu titlu gratuit (475);

    – valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcţiilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă construcţiei reevaluate (105);

    – creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcţiilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (738);

    – valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile primite cu chirie şi restituite proprietarului (281).

    În creditul contului 212 „Construcţii” se înregistrează:

    – valoarea neamortizată a construcţiilor scoase din evidenţă (658);

    – amortizarea construcţiilor scoase din evidenţă (281);

    – descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea construcţiilor, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

    – valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea construcţiilor, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);

    – valoarea amortizării construcţiilor, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea contabilă brută a acestora (281);

    – valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 262, 265);

    – valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281).

    Soldul contului reprezintă valoarea construcţiilor existente.

    Contul 213 „Instalaţii tehnice şi mijloace de transport”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contul 213 „Instalaţii tehnice şi mijloace de transport” este un cont de activ.

    În debitul contului 213 „Instalaţii tehnice şi mijloace de transport” se înregistrează:

    – valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport achiziţionate sau primite ca aport la patrimoniul social (404, 446, 223, 101);

    – valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport primite prin subvenţii pentru investiţii, cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475);

    – valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport primite în regim de leasing financiar (167);

    – creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);

    – creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (738).

    În creditul contului 213 „Instalaţii tehnice şi mijloace de transport” se înregistrează:

    – valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport scoase din evidenţă (658);

    – amortizarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport scoase din evidenţă (281);

    – valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (167);

    – descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

    – valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);

    – valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 262, 265);

    – valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice şi mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281).

    Soldul contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport, existente.

    Contul 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contul 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” este un cont de activ.

    În debitul contului 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” se înregistrează:

    – valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale achiziţionate, primite prin subvenţii pentru investiţii, ca aport la patrimoniu (404, 224, 475, 101);

    – valoarea la cost de producţie a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale realizate din producţia proprie (231);

    – valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475);

    – valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, primite în regim de leasing financiar (167);

    – creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);

    – creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (738).

    În creditul contului 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” se înregistrează:

    – valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, scoase din evidenţă (658);

    – amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale scoase din evidenţă (281);

    – descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

    – valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);

    – aportul în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora (261, 262, 265).

    Soldul contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi a altor active corporale existente.

    Contul 217 „Active biologice productive”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa animalelor de reproducţie şi muncă, precum şi a plantaţiilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contul 217 „Active biologice productive” este un cont de activ.

    În debitul contului 217 „Active biologice productive” se înregistrează:

    – valoarea activelor biologice productive achiziţionate sau realizate din producţie proprie (404, 231);

    – valoarea activelor biologice productive primite ca aport la patrimoniul social (101);

    – valoarea activelor biologice productive primite prin subvenţii pentru investiţii, cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475);

    – valoarea activelor biologice productive achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea activelor biologice productive, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);

    – creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea activelor biologice productive, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (738).

    În creditul contului 217 „Active biologice productive” se înregistrează:

    – valoarea neamortizată a activelor biologice productive scoase din evidenţă (658);

    – amortizarea activelor biologice productive scoase din evidenţă (281);

    – descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea activelor biologice productive, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

    – valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea activelor biologice productive, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655).

    Soldul contului reprezintă valoarea activelor biologice productive existente.

    GRUPA 22 „IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE”

    Din grupa 22 „Imobilizări corporale în curs de aprovizionare” fac parte conturile:

    223 „Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare”;

    224 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare”;

    227 „Active biologice productive în curs de aprovizionare”.

    Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

    Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Conturile din această grupă sunt conturi de activ.

    În debitul conturilor din grupa 22 „Imobilizări corporale în curs de aprovizionare” se înregistrează:

    – valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (404).

    În creditul conturilor din grupa 22 „Imobilizări corporale în curs de aprovizionare” se înregistrează:

    – valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare (213, 214, 217).

    Soldul conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

    GRUPA 23 „IMOBILIZĂRI ÎN CURS”

    Din grupa 23 „Imobilizări în curs” face parte:

    Contul 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”.

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale în curs de execuţie.

    Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contul 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie” este un cont de activ.

    În debitul contului 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie” se înregistrează:

    – valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie facturate de furnizori, inclusiv entităţi afiliate sau entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (404, 451, 453);

    – valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie, neterminate (738);

    – valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie primite ca aport la patrimoniul social (101).

    În creditul contului 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie” se înregistrează:

    – valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate, date în folosinţă sau puse în funcţiune (211, 212, 213, 214, 217);

    – valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie scoase din evidenţă, valoarea pierderilor din calamităţi (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie.

    GRUPA 26 „IMOBILIZĂRI FINANCIARE”

    Din grupa 26 „Imobilizări financiare” fac parte conturile:

    Contul 261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate.

    Contul 261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate” este un cont de activ.

    În debitul contului 261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate” se înregistrează:

    – valoarea acţiunilor dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);

    – valoarea acţiunilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al entităţilor afiliate (205, 208, 211, 212, 213, 214);

    – diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor afiliate (734);

    – diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea creanţelor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor afiliate (734);

    – valoarea acţiunilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor afiliate la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);

    – valoarea acţiunilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor afiliate la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor, precum şi cele primite fără plată, potrivit legii (734).

    În creditul contului 261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate” se înregistrează:

    – cheltuielile privind valoarea acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, cedate (664).

    Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute la entităţile afiliate.

    Contul 262 „Acţiuni deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor asociate.

    Contul 262 „Acţiuni deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare” este un cont de activ.

    În debitul contului 262 „Acţiuni deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare” se înregistrează:

    – valoarea participaţiilor dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);

    – valoarea participaţiilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al entităţilor asociate (205, 208, 211, 212, 213, 214);

    – diferenţa dintre valoarea participaţiilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor asociate (734);

    – diferenţa dintre valoarea participaţiilor dobândite şi valoarea creanţelor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor asociate (734);

    – valoarea participaţiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor asociate la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);

    – valoarea participaţiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor asociate la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor, precum şi cele primite fără plată, potrivit legii (734).

    În creditul contului 262 „Acţiuni deţinute la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare” se înregistrează:

    – cheltuielile privind valoarea participaţiilor deţinute la entităţile asociate, cedate (664).

    Soldul contului reprezintă imobilizările financiare deţinute la entităţi asociate.

    Contul 265 „Alte titluri imobilizate”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată, în capitalul social al entităţilor, altele decât entităţile afiliate, entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare.

    Contul 265 „Alte titluri imobilizate” este un cont de activ.

    În debitul contului 265 „Alte titluri imobilizate” se înregistrează:

    – valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);

    – valoarea altor titluri imobilizate dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al altor entităţi (205, 208, 211, 212, 213, 214);

    – diferenţa dintre valoarea altor titluri imobilizate dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi (734);

    – diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea creanţelor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor afiliate (734);

    – valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);

    – valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor, precum şi cele primite fără plată, potrivit legii (734).

    În creditul contului 265 „Alte titluri imobilizate” se înregistrează:

    – cheltuielile privind valoarea altor titluri imobilizate deţinute în capitalul social al altor entităţi la care se deţin participaţii, cedate (664).

    Soldul contului reprezintă alte titluri imobilizate existente.

    Contul 267 „Creanţe imobilizate”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi, obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an, împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) etc., distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contul 267 „Creanţe imobilizate” este un cont de activ.

    În debitul contului 267 „Creanţe imobilizate” se înregistrează:

    – dobânzile calculate la împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), conform contractelor de împrumut (734);

    – sume plătite reprezentând valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi (512);

    – sumele plătite în numerar reprezentând împrumuturi acordate (531);

    – dobânzile aferente creanţelor imobilizate (734);

    – sume plătite sau de plătit, reprezentând valoarea obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an (512, 462);

    – diferenţele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută şi depozitelor constituite în valută, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar (734);

    – diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar (734).

    În creditul contului 267 „Creanţe imobilizate” se înregistrează:

    – sumele reprezentând împrumuturi restituite de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) prin compensarea cu fondul social al acestora (113);

    – valoarea împrumuturilor restituite de terţi (512);

    – dobânzile încasate, aferente creanţelor imobilizate (512);

    – valoarea garanţiilor restituite de terţi (512);

    – valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente, încasate în numerar (531);

    – valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (663);

    – diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate, rezultate în urma evaluării acestora la închiderea exerciţiului financiar sau în urma încasării creanţelor (665);

    – diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente depozitelor constituite în valută, rezultate în urma evaluării acestora la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia lichidării lor (665);

    – diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la închiderea exerciţiului financiar (668).

    Soldul contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate şi a altor creanţe imobilizate.

    Contul 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziţionării imobilizărilor financiare.

    Contabilitatea analitică se ţine pe unităţile emitente de imobilizări financiare.

    Contul 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” se înregistrează:

    – sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare (261, 262, 265);

    – diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor în valută reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare (665).

    În debitul contului 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” se înregistrează:

    – sumele plătite pentru imobilizări financiare (512, 531);

    – diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare, la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma achitării acestora (734);

    – diferenţele favorabile rezultate în urma evaluării datoriilor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare, la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma achitării acestora (734).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.

    GRUPA 28 „AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE”

    Din grupa 28 „Amortizări privind imobilizările” fac parte:

    Contul 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe categorii (feluri) de imobilizări necorporale.

    Contul 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale” se înregistrează:

    – valoarea amortizării imobilizărilor necorporale (681).

    În debitul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale” se înregistrează:

    – amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă (201, 203, 205, 207, 208).

    Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale.

    Contul 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor corporale.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe categorii (feluri) de imobilizări corporale.

    Contul 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” se înregistrează:

    – cheltuielile aferente amortizării imobilizărilor corporale (681);

    – valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului (212, 213, 214);

    – ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării corporale, atunci când reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (105).

    În debitul contului 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” se înregistrează:

    – valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă (211, 212, 213, 214, 217);

    – valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (212);

    – valoarea amortizării imobilizărilor corporale, eliminată cu ocazia reevaluării, din valoarea contabilă brută a acestora (212, 213, 214, 217).

    Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale.

    GRUPA 29 „AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR”

    Din grupa 29 „Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor” fac parte:

    Contul 290 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări necorporale supuse deprecierii.

    Contul 290 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 290 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale” se înregistrează:

    – sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (681).

    În debitul contului 290 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale” se înregistrează:

    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (738).

    Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor necorporale.

    Contul 291 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări corporale supuse deprecierii.

    Contul 291 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 291 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale” se înregistrează:

    – sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale (681).

    În debitul contului 291 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale” se înregistrează:

    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale (738).

    Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor corporale.

    Contul 293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări corporale în curs de execuţie, supuse deprecierii.

    Contul 293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie” se înregistrează:

    – sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (681).

    În debitul contului 293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie” se înregistrează:

    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (738).

    Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor în curs de execuţie.

    Contul 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări financiare supuse pierderii de valoare.

    Contul 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare” se înregistrează:

    – sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (686).

    În debitul contului 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare” se înregistrează:

    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (734).

    Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor financiare.

    CLASA 3 „CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE”

    Din clasa 3 „Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie” fac parte următoarele grupe de conturi: 30 „Stocuri de materii prime şi materiale”, 32 „Stocuri în curs de aprovizionare”, 33 „Producţie în curs de execuţie”, 34 „Produse”, 35 „Stocuri aflate la terţi”, 36 „Active biologice de natura stocurilor”, 37 „Mărfuri”, 38 „Ambalaje” şi 39 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie”.

    GRUPA 30 „STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE”

    Din grupa 30 „Stocuri de materii prime şi materiale” fac parte:

    Contul 301 „Materii prime”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi, după caz, pe feluri sau grupe (categorii) de materii prime, grupate pe magazii (gestiuni), potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzută de lege, utilizată în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.

    Contul 301 „Materii prime” este un cont de activ.

    În situaţia aplicării inventarului permanent:

    În debitul contului 301 „Materii prime” se înregistrează:

    – valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la terţi (401, 408, 446, 321, 542);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime aduse de la terţi (351);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime de la entităţi afiliate sau alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime reprezentând aport în natură (101);

    – valoarea materiilor prime constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit şi a celor rezultate din dezmembrări (601, 733, 738);

    – valoarea materiilor prime reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor (731);

    – diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materiilor prime achiziţionate (308).

    În creditul contului 301 „Materii prime” se înregistrează:

    – valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, precum şi a celor constatate lipsă la inventar sau distruse (601);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi (351);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime ieşite prin donaţie sau distruse prin calamităţi (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea materiilor prime existente în stoc.

    Contul 302 „Materiale consumabile”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile).

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi, după caz, pe feluri sau grupe (categorii) de materiale consumabile, grupate pe magazii (gestiuni), potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzută de lege, utilizată în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.

    Contul 302 „Materiale consumabile” este un cont de activ.

    În situaţia aplicării inventarului permanent:

    În debitul contului 302 „Materiale consumabile” se înregistrează:

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la terţi (401, 408, 446, 322, 542);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile aduse de la terţi (351);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la entităţi afiliate sau entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile reprezentând aport în natură (101);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit şi a celor rezultate din dezmembrări (602, 733, 738);

    – valoarea materialelor consumabile reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor (731);

    – contravaloarea materialelor consumabile achitate prin alte valori (532);

    – diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materialelor consumabile achiziţionate (308).

    În creditul contului 302 „Materiale consumabile” se înregistrează:

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, precum şi a celor constatate lipsă la inventar sau distruse (602);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi (351);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial, reprezentând ajutoare din surse interne sau externe (657);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile ieşite prin donaţie sau distruse prin calamităţi (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea materialelor consumabile existente în stoc.

    Contul 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării materialelor de natura obiectelor de inventar.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi, după caz, pe feluri sau grupe (categorii), grupate pe magazii (gestiuni), potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzută de lege, utilizată în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.

    Contul 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” este un cont de activ.

    În situaţia aplicării inventarului permanent:

    În debitul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” se înregistrează:

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la terţi (401, 408, 446, 323, 542);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la entităţi afiliate sau entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite ca aport în natură (101);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la terţi (351, 401);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit şi a celor rezultate din dezmembrări (603, 733, 738);

    – valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor (731);

    – diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate (308).

    În creditul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” se înregistrează:

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, precum şi a celor constatate lipsă la inventar sau distruse (603);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi (351);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite prin donaţie sau distruse prin calamităţi (658);

    – valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial, reprezentând ajutoare din surse interne sau externe (657).

    Soldul contului reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar existente în stoc.

    Contul 308 „Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor (în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile) între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar.

    Contul 308 „Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale” este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar.

    În debitul contului 308 „Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale” se înregistrează:

    – diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de achiziţie este mai mare decât preţul standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune (401, 542);

    – diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la entităţi afiliate sau entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din gestiune (601, 602, 603).

    În creditul contului 308 „Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale” se înregistrează:

    – diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate (301, 302, 303, 542);

    – diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din gestiune (601, 602, 603).

    Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar existente în stoc.

    În situaţia aplicării inventarului intermitent:

    Stocurile existente la începutul exerciţiului financiar, precum şi intrările în cursul perioadei de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar se înregistrează direct în debitul conturilor 601 „Cheltuieli cu materiile prime”, 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile” şi 603 „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”.

    Conturile 301 „Materii prime”, 302 „Materiale consumabile” şi 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” se debitează numai la sfârşitul perioadei cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, existente în stoc, stabilită pe baza inventarului, prin creditul conturilor 601 „Cheltuieli cu materiile prime”, 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile”, 603 „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”, iar la începutul perioadei imediat următoare, pentru respectarea permanenţei metodelor, se reiau pe cheltuieli la aceeaşi valoare.

    GRUPA 32 „STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE”

    Din grupa 32 „Stocuri în curs de aprovizionare” fac parte conturile:

    321 „Materii prime în curs de aprovizionare”;

    322 „Materiale consumabile în curs de aprovizionare”;

    323 „Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare”;

    326 „Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare”;

    328 „Ambalaje în curs de aprovizionare”.

    Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

    Conturile din această grupă sunt conturi de activ.

    În debitul conturilor din grupa 32 „Stocuri în curs de aprovizionare” se înregistrează:

    – valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (401).

    În creditul conturilor din grupa 32 „Stocuri în curs de aprovizionare” se înregistrează:

    – valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare (301, 302, 303, 361, 381).

    Soldul conturilor reprezintă valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

    GRUPA 35 „STOCURI AFLATE LA TERŢI”

    Din grupa 35 „Stocuri aflate la terţi” fac parte:

    Contul 351 „Materii şi materiale aflate la terţi”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.

    Contabilitatea analitică a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terţi se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe unităţi, iar în cadrul acestora, pe feluri sau grupe de materiale.

    Contul 351 „Materii şi materiale aflate la terţi” este un cont de activ.

    În debitul contului 351 „Materii şi materiale aflate la terţi” se înregistrează:

    – valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi (301, 302, 303).

    În creditul contului 351 „Materii şi materiale aflate la terţi” se înregistrează:

    – valoarea materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi (301, 302, 303);

    – scăderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi, constatate lipsă la inventar (601, 602, 603);

    – scăderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi, distruse de calamităţi (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi.

    Contul 356 „Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor de natura stocurilor trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.

    Contul 356 „Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi” este un cont de activ.

    În debitul contului 356 „Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi” se înregistrează:

    – valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor aflate la terţi (361).

    În creditul contului 356 „Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi” se înregistrează:

    – valoarea activelor biologice intrate în gestiune, aduse de la terţi (361);

    – scăderea din gestiune a activelor biologice aflate la terţi constatate lipsă la inventar (606).

    Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor aflate la terţi.

    Conţinutul şi funcţiunea contului 358 „Ambalaje aflate la terţi” este similară cu cea a contului 356 „Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi”.

    GRUPA 36 „ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR”

    Din grupa 36 „Active biologice de natura stocurilor” fac parte:

    Contul 361 „Active biologice de natura stocurilor”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor biologice de natura stocurilor, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji etc.), în vederea creşterii şi folosirii lor pentru muncă şi reproducţie, animalele şi păsările la îngrăşat pentru valorificare; coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie (lână, lapte şi blană).

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contul 361 „Active biologice de natura stocurilor” este un cont de activ.

    În debitul contului 361 „Active biologice de natura stocurilor” se înregistrează:

    – valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate (401, 408, 326, 542);

    – diferenţele de preţ în minus sau favorabile (preţul de înregistrare este mai mic decât preţul standard) aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune (368);

    – valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);

    – valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor aduse de la terţi (356);

    – valoarea activelor biologice de natura stocurilor reprezentând aportul în natură (101);

    – valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor obţinute din producţie proprie pentru activităţile fără scop patrimonial, sporuri de greutate şi plusurile la inventar (738);

    – cu valoarea activelor biologice de natura stocurilor reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor (731);

    – valoarea activelor biologice de natura stocurilor primite cu titlu gratuit (733).

    În creditul contului 361 „Active biologice de natura stocurilor” se înregistrează:

    – valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, constatate minus de inventar, precum şi cele trimise la terţi (606, 356);

    – valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);

    – valoarea pierderilor din calamităţi (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.

    Contul 368 „Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor”8)

_____________

    8) Înregistrarea în acest cont se poate efectua şi prin formule contabile în roşu.

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor, în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile, între preţul standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, respectiv costul de producţie.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contul 368 „Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor” este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a activelor biologice de natura stocurilor.

    În debitul contului 368 „Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor” se înregistrează:

    – diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (preţul de înregistrare este mai mare decât preţul standard) aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate (401, 542);

    – diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor incluse pe cheltuieli (606);

    – diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune din producţie proprie (738);

    – diferenţele de preţ în minus sau favorabile (preţul de înregistrare este mai mic decât preţul standard) repartizate asupra activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune (361).

    În creditul contului 368 „Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor” se înregistrează:

    – diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor achiziţionate (361, 542);

    – diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor intrate în gestiune din producţie proprie (361);

    – diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor incluse pe cheltuieli (606);

    – diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra activelor biologice de natura stocurilor ieşite din gestiune, din producţie proprie (738).

    Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente activelor biologice de natura stocurilor existente în stoc.

    GRUPA 38 „AMBALAJE”

    Din grupa 38 „Ambalaje” fac parte:

    Contul 381 „Ambalaje”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de ambalaje.

    Contabilitatea analitică a ambalajelor se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi, după caz, pe magazii (gestiuni) şi în cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje, potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzute de lege, utilizată în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.

    Contul 381 „Ambalaje” este un cont de activ.

    În debitul contului 381 „Ambalaje” se înregistrează:

    – valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate (401, 408, 446, 328, 542);

    – valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);

    – valoarea ambalajelor reprezentând aportul în natură (101);

    – valoarea ambalajelor aduse de la terţi (358, 401);

    – valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar şi a celor primite cu titlu gratuit (608, 733);

    – valoarea ambalajelor reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor (731);

    – valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc (409);

    – valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor realizate din producţie proprie şi reţinute ca ambalaje (345);

    – diferenţe de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziţionate (388).

    În creditul contului 381 „Ambalaje” se înregistrează:

    – valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor consumate şi lipsurile constatate la inventar (608);

    – valoarea ambalajelor trimise la terţi (358);

    – valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor livrate unităţii sau subunităţilor (481, 482);

    – valoarea donaţiilor şi a pierderilor din calamităţi (658).

    Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.

    Contul 388 „Diferenţe de preţ la ambalaje”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor în minus sau favorabile, respectiv în plus sau nefavorabile între preţul standard şi costul de achiziţie, aferente ambalajelor.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contul 388 „Diferenţe de preţ la ambalaje” este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a ambalajelor.

    În debitul contului 388 „Diferenţe de preţ la ambalaje” se înregistrează:

    – diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de achiziţie mai mare decât preţul standard) aferente ambalajelor intrate în gestiune (401, 542);

    – diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare (451, 453);

    – diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor incluse pe cheltuieli (608).

    În creditul contului 388 „Diferenţe de preţ la ambalaje” se înregistrează:

    – diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziţionate (381, 542);

    – diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor ieşite din gestiune (608).

    Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente ambalajelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.

    GRUPA 39 „AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE”

    Din grupa 39 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie” fac parte conturile:

    391 „Ajustări pentru deprecierea materiilor prime”;

    392 „Ajustări pentru deprecierea materialelor”;

    395 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi”;

    396 „Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor”;

    398 „Ajustări pentru deprecierea ambalajelor”.

    Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa constituirii, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar, a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, active biologice de natura stocurilor, ambalaje, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.

    Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.

    În creditul conturilor din grupa 39 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie” se înregistrează:

    – valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustări (681).

    În debitul conturilor din grupa 39 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie” se înregistrează:

    – sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor (738).

    Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite, la sfârşitul perioadei.

    CLASA 4 „CONTURI DE TERŢI”

    Din clasa 4 „Conturi de terţi” fac parte următoarele grupe de conturi: 40 „Furnizori şi conturi asimilate”, 41 „Clienţi şi conturi asimilate”, 42 „Personal şi conturi asimilate”, 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate”, 44 „Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate”, 45 „Grup”, 46 „Debitori şi creditori diverşi”, 47 „Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate”, 48 „Decontări în cadrul unităţii”, 49 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor”.

    GRUPA 40 „FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE”

    Din grupa 40 „Furnizori şi conturi asimilate” fac parte:

    Contul 401 „Furnizori”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţiile cu furnizorii, alţii decât entităţile afiliate, entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare, pentru aprovizionările de bunuri sau serviciile prestate.

    Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.

    Contul 401 „Furnizori” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 401 „Furnizori” se înregistrează:

    – valoarea la preţ de cumpărare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, activelor biologice de natura stocurilor şi ambalajelor, achiziţionate de la terţi pe bază de facturi (301, 302, 303, 361, 381, 321, 322, 323, 326, 328), precum şi diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente, în cazul în care evidenţa acestora se ţine la preţuri standard (308, 368, 388);

    – rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);

    – valoarea materialelor achiziţionate, nestocate şi consumul de energie şi apă (604, 605);

    – valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (409);

    – valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, ambalajelor achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (601, 602, 603, 608);

    – valoarea serviciilor prestate de terţi (611 la 626, 628, 471);

    – valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate anterior ca facturi nesosite (408);

    – valoarea timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi călătorie şi a altor valori achiziţionate (532);

    – valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (658);

    – diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la închiderea exerciţiului financiar (665);

    – diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar (668);

    – valoarea avansurilor acordate (409).

    În debitul contului 401 „Furnizori” se înregistrează:

    – plăţile efectuate către furnizori (512, 531, 541, 542, 550);

    – valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit (403);

    – valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia (409);

    – sumele nete achitate colaboratorilor, precum şi contribuţiile şi impozitul reţinut (512, 531, 431, 444);

    – datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (738);

    – valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării (609);

    – valoarea sconturilor obţinute de la furnizori (734);

    – valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, predate furnizorului (409);

    – diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului financiar (734);

    – diferenţele favorabile rezultate în urma lichidării datoriilor exprimate în lei în funcţie de cursul unei valute sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului financiar (734).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.

    Contul 403 „Efecte de plătit”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plătit pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).

    Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de efecte comerciale.

    Contul 403 „Efecte de plătit” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 403 „Efecte de plătit” se înregistrează:

    – valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit (401);

    – diferenţele nefavorabile de curs valutar, înregistrate la lichidarea efectelor comerciale de plătit în valută sau din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar (665).

    În debitul contului 403 „Efecte de plătit” se înregistrează:

    – plăţile efectuate la scadenţă pe bază de efecte comerciale (512);

    – diferenţele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor comerciale de plătit în valută sau din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar, aferente activităţii fără scop patrimonial (734);

    – diferenţele favorabile constatate la lichidarea efectelor comerciale de plătit exprimate în lei în funcţie de cursul unei valute sau din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar, aferente activităţii fără scop patrimonial (734).

    Soldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.

    Contul 404 „Furnizori de imobilizări”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată către furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, alţii decât entităţile afiliate, entităţile asociate şi alte entităţi legate prin interese de participare.

    Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii de imobilizări se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.

    Contul 404 „Furnizori de imobilizări” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 404 „Furnizori de imobilizări” se înregistrează:

    – valoarea imobilizărilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări (201, 203, 205, 208, 211 la 217, 223, 224, 227, 231);

    – rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);

    – obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar, şi a dobânzii aferente (167, 666);

    – valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări (409);

    – valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (658);

    – diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului în valută la închiderea exerciţiului financiar (665);

    – diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar (668).

    În debitul contului 404 „Furnizori de imobilizări” se înregistrează:

    – sumele achitate furnizorilor de imobilizări (512, 531, 541, 542, 550);

    – valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizări (409);

    – valoarea garanţiilor depuse la terţi (167);

    – valoarea acceptată a efectelor de plătit pentru imobilizări (405);

    – datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (738);

    – valoarea sconturilor obţinute de la furnizorii de imobilizări (734);

    – diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor aferente activităţii fără scop patrimonial în valută sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului financiar (734);

    – diferenţele favorabile rezultate în urma lichidării datoriilor aferente activităţii fără scop patrimonial exprimate în lei în funcţie de cursul unei valute sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului financiar (734).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări.

    Contul 405 „Efecte de plătit pentru imobilizări”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată către furnizorii de imobilizări, pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe categorii de efecte comerciale.

    Contul 405 „Efecte de plătit pentru imobilizări” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 405 „Efecte de plătit pentru imobilizări” se înregistrează:

    – valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit pentru imobilizări (404);

    – diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la închiderea exerciţiului financiar (665).

    În debitul contului 405 „Efecte de plătit pentru imobilizări” se înregistrează:

    – plăţile efectuate către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale, la scadenţa acestora (512);

    – diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută aferente activităţii fără scop patrimonial (734);

    – diferenţele favorabile rezultate din evaluarea sau decontarea datoriilor exprimate în lei în funcţie de cursul unei valute la închiderea exerciţiului financiar, aferente activităţii fără scop patrimonial (734).

    Soldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor de plătit pentru imobilizările achiziţionate.

    Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri, lucrările executate şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.

    Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.

    Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 408 „Furnizori – facturi nesosite” se înregistrează:

    – valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de către furnizori, precum şi a altor datorii către aceştia (301, 302, 303, 361, 381, 604, 605, 611 la 626, 628, 658);

    – rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);

    – diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului financiar, aferente datoriilor în valută către furnizori (665);

    – diferenţele nefavorabile înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (668).

    În debitul contului 408 „Furnizori – facturi nesosite” se înregistrează:

    – valoarea facturilor sosite (401);

    – diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului financiar aferente activităţii fără scop patrimonial (734);

    – diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului financiar aferente activităţii fără scop patrimonial (734).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

    Contul 409 „Furnizori – debitori”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii.

    Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor – debitor. Furnizorii – debitori se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.

    Contul 409 „Furnizori – debitori” este un cont de activ.

    În debitul contului 409 „Furnizori – debitori” se înregistrează:

    – valoarea avansurilor acordate (401, 404);

    – valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (401).

    În creditul contului 409 „Furnizori – debitori” se înregistrează:

    – valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia (401, 404);

    – valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, înapoiate furnizorilor, precum şi valoarea ambalajelor degradate (401, 608);

    – valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc (381).

    Soldul debitor al contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.

    GRUPA 42 „PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE”

    Din grupa 42 „Personal şi conturi asimilate” fac parte:

    Contul 421 „Personal – salarii datorate”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc.

    Contul 421 „Personal – salarii datorate” este un cont de pasiv.

    Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul statelor de plată a salariilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    În creditul contului 421 „Personal – salarii datorate” se înregistrează:

    – salariile şi alte drepturi cuvenite personalului (641);

    – contravaloarea avantajelor în natură acordate salariaţilor (642).

    În debitul contului 421 „Personal – salarii datorate” se înregistrează:

    – reţineri din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariaţilor datorate terţilor, contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, contribuţia pentru ajutorul de şomaj, garanţii, impozitul pe salarii, precum şi alte reţineri datorate persoanei juridice fără scop patrimonial (425, 427, 431, 437, 428, 444);

    – drepturi de personal neridicate (426);

    – salariile nete achitate personalului (512, 531, 550).

    Soldul contului reprezintă drepturile salariale datorate.

    Contul 422 „Pensionari – pensii datorate”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu pensionarii pentru pensiile şi alte drepturi cuvenite, potrivit legii.

    Contul 422 „Pensionari – pensii datorate” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 422 „Pensionari – pensii datorate” se înregistrează:

    – pensiile şi alte drepturi cuvenite pensionarilor, potrivit legii (645).

    În debitul contului 422 „Pensionari – pensii datorate” se înregistrează:

    – pensiile şi alte drepturi neridicate în termenul legal de plată (426);

    – sumele reţinute pensionarilor, datorate terţilor, datorate persoanei juridice fără scop patrimonial, sau reprezentând impozitul pe venitul din pensie, potrivit legii (427, 428, 444);

    – sumele achitate pensionarilor reprezentând pensii şi alte drepturi cuvenite, potrivit legii (512, 531).

    Soldul creditor al contului reprezintă pensiile şi alte drepturi datorate pensionarilor.

    Contul 423 „Personal – ajutoare materiale datorate”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate.

    Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul statelor de plată privind acordarea ajutoarelor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contul 423 „Personal – ajutoare materiale datorate” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 423 „Personal – ajutoare materiale datorate” se înregistrează:

    – ajutoarele materiale suportate potrivit legii, precum şi alte ajutoare acordate (431, 645).

    În debitul contului 423 „Personal – ajutoare materiale datorate” se înregistrează:

    – ajutoare materiale achitate (512, 531, 550);

    – reţinerile reprezentând avansuri acordate, sume datorate persoanei juridice fără scop patrimonial sau terţilor, contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia pentru asigurări de sănătate şi pentru ajutorul de şomaj şi impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);

    – ajutoare materiale neridicate (426).

    Soldul contului reprezintă ajutoare materiale datorate.

    Contul 425 „Avansuri acordate personalului”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate personalului.

    Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul listelor de plată, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.

    Contul 425 „Avansuri acordate personalului” este un cont de activ.

    În debitul contului 425 „Avansuri acordate personalului” se înregistrează:

    – avansurile achitate personalului (512, 531).

    În creditul contului 425 „Avansuri acordate personalului” se înregistrează:

    – sumele reţinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezentând avansuri acordate (421, 423).

    Soldul contului reprezintă avansurile acordate.

    Contul 426 „Drepturi de personal neridicate”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa drepturilor de personal, pensiilor şi altor drepturi neridicate în termenul legal de plată.

    Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare salariat sau pensionar.

    Contul 426 „Drepturi de personal neridicate” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 426 „Drepturi de personal neridicate” se înregistrează:

    – sumele datorate personalului, reprezentând salarii, sporuri, adaosuri, ajutoare de boală, pensii şi alte drepturi, neridicate în termen (421, 422, 423).

    În debitul contului 426 „Drepturi de personal neridicate” se înregistrează:

    – sumele achitate personalului (512, 531);

    – drepturile de personal neridicate, prescrise potrivit legii (738).

    Soldul contului reprezintă drepturi de personal neridicate.

    Contul 427 „Reţineri din salarii datorate terţilor”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii, pensii şi alte drepturi, datorate terţilor.

    Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare terţ.

    Contul 427 „Reţineri din salarii datorate terţilor” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 427 „Reţineri din salarii datorate terţilor” se înregistrează:

    – sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii către terţi (421, 423);

    – sumele reţinute pensionarilor, datorate terţilor (422).

    În debitul contului 427 „Reţineri din salarii datorate terţilor” se înregistrează:

    – sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri (512, 531, 550).

    Soldul contului reprezintă sumele reţinute, datorate terţilor.

    Contul 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul.

    Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de datorii şi creanţe.

    Contul 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul” este un cont bifuncţional.

    În creditul contului 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul” se înregistrează:

    – sumele reţinute personalului reprezentând garanţii (421);

    – sumele reţinute pensionarilor pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial (422);

    – sumele datorate personalului, pentru care nu s-au întocmit state de plată, determinate de activitatea exerciţiului care urmează să se închidă (641);

    – sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (438);

    – sumele încasate sau reţinute personalului pentru sumele datorate de acesta (531, 512, 421, 423).

    În debitul contului 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul” se înregistrează:

    – sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie către acesta (531, 512);

    – sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boală, sporuri şi adaosuri necuvenite, imputaţii şi alte debite, precum şi sumele achitate de unitate acestuia (738, 438, 512, 531);

    – valoarea biletelor de tratament şi odihnă, a tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori acordate personalului (532);

    – sume reprezentând avansuri nejustificate sau nedecontate până la data bilanţului (542).

    Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate personalului, iar soldul debitor, sumele reprezentând creanţe faţă de personal.

    GRUPA 43 „ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE”

    Din grupa 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate” fac parte:

    Contul 431 „Asigurări sociale”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia persoanei juridice fără scop patrimonial şi a personalului la asigurările sociale şi la asigurările sociale de sănătate.

    Contul 431 „Asigurări sociale” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 431 „Asigurări sociale” se înregistrează:

    – contribuţia angajatorului la asigurările sociale (645);

    – contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645);

    – sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645);

    – contribuţia colaboratorilor pentru asigurările sociale (401);

    – contribuţia colaboratorilor pentru asigurările sociale de sănătate datorată de colaboratori, potrivit legii (401);

    – contribuţia personalului la asigurări sociale (421, 423);

    – contribuţia personalului pentru asigurări sociale de sănătate (421, 423).

    În debitul contului 431 „Asigurări sociale” se înregistrează:

    – sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate (512, 550);

    – sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (423);

    – sume reprezentând datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (738).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.

    Contul 437 „Ajutor de şomaj”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj, datorat de angajator şi de personal, potrivit legii.

    Contul 437 „Ajutor de şomaj” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 437 „Ajutor de şomaj” se înregistrează:

    – sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de şomaj (645);

    – sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de şomaj (421, 423).

    În debitul contului 437 „Ajutor de şomaj” se înregistrează:

    – sumele virate reprezentând contribuţia unităţii şi a personalului pentru constituirea fondului de şomaj (512, 550);

    – sume reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (738, 798).

    Soldul contului reprezintă ajutorul de şomaj datorat.

    Contul 438 „Alte datorii şi creanţe sociale”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa contribuţiei unităţii la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate şi asigurările de viaţă, a datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi a plăţii acestora.

    Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de datorii şi creanţe.

    Contul 438 „Alte datorii şi creanţe sociale” este un cont bifuncţional.

    În creditul contului 438 „Alte datorii şi creanţe sociale” se înregistrează:

    – contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (645);

    – contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative (645);

    – contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (645);

    – sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428);

    – sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul asigurărilor sociale (512).

    În debitul contului 438 „Alte datorii şi creanţe sociale” se înregistrează:

    – sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428);

    – sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative (512);

    – sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (512);

    – sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (512);

    – sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512);

    – sume reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (738).

    Soldul creditor al contului reprezintă sumele ce urmează a fi plătite pentru contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate şi asigurările de viaţă, precum şi sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.

    GRUPA 44 „BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE”

    Din grupa 44 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate” fac parte:

    Contul 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi din alte drepturi, datorate bugetului statului.

    Contul 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” este un cont de pasiv.

    În creditul contului 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” se înregistrează:

    – sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinut din drepturile băneşti cuvenite personalului, potrivit legii (421, 423);

    – sumele reţinute pensionarilor reprezentând impozit pe venitul din pensie, potrivit legii (422);

    – sumele reprezentând impozitul datorat de către colaboratorii unităţii pentru plăţile efectuate către aceştia (401).

    În debitul contului 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” se înregistrează:

    – sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare (512, 550);

    – sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, anulate potrivit legii (738).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului.

    Contul 445 „Subvenţii”

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, distinct pe subvenţii guvernamentale, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii.

    Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de subvenţii.

    Contul 445 „Subvenţii” este un cont de activ.

    În debitul contului 445 „Subvenţii” se înregistrează:

    – subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit, cu caracter de subvenţii pentru investiţii (475);

    – valoarea subvenţiilor pentru venituri, corespunzătoare activităţii fără scop patrimonial, aferente perioadei (736);

    – valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472).

    În creditul contului 445 „Subvenţii” se înregistrează:

    – valoarea subvenţiilor încasate (512).

    Soldul contului reprezintă subvenţiile de primit.

    Contul 446 „Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimila